Vedrørende organisering av medisinsk tekniske tjenester på sykehus

MTF har mottatt et brev fra Det Norske Radiumhospital av 10.06.85 vedr. ovenfornevnte problemstilling.

Når det gjelder organisasjonsform av Det Norske Radiumhospital er styret i MTF av den oppfatning at DNR er av en slik størrelse at det ville være naturlig med en egen selvstendig enhet for medisinsk teknikk.

Ut over dette kan MTF meddele at styret har nedsatt en egen arbeidsgruppe som i nærmeste fremtid vil avlevere sitt arbeid som omhandler «Organisering av Medisinsk Tekniske Tjenester».

Vedr. organisering av MTT på sykehus

Legg igjen en kommentar