2 Forslag til Statsbudsjett for 1986 – endringsforslag

Forslag ble sendt til Sosialdepartementet. Olje- og energidepartementet.

Forslag til Statsbudsjett for 1986, St. prp. nr 1 (1985-86) kapittel 719 post 11 – Kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr – endringsforslag.

MTF har i brev av 11. november 1985 til Stortingets helse- og sosialkomité foreslått et endringsforslag i ovennevnte kapittel i Statsbudsjett for 1986.

MTF vil anmode Sosialdepartementet om nærmere å vurdere følgende forslag til merknad til Statsbudsjettet for 1986 under kap. 719 post 11:

Utarbeidelse av kvalitetssikringsmanualer m.v. organiseres i form av et prosjektarbeid som skissert i forprosjekt, om kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester, utarbeidet av MTF 30. oktober 1985.

2 Forslag til Statsbudjsett 1986 – endringsforslag

Legg igjen en kommentar