Utkast til odelstingsproposisjon

Utkast til ot.prp. om endringer i helse- og sosiallovgivningen som følge av ratifikasjon av EØS-avtalen – kap. 6 Ny lov om medisinsk utstyr – høring

Vedlagt følger Sosialdepartementets utkast til kapittel om medisinsk utstyr i Ot.prp. om EØS-avtalen.

EØS-avtalen som bygger på EF’s regelverk vil få enkelte konsekvenser for Sosialdepartementets ansvarsområder. Årsaken til dette er at EØS-avtalen bl.a. innebærer at forholdene legges til rette for fri bevegelse av varer og personer innenfor EØS-området.

Kap. 6 Lov om medisinsk utstyr

  • Innledning
  • Gjeldende norsk rett
  • EF’s direktiver om medisinsk utstyr
  • Konsekvenser for norsk lovgivning om medisinsk utstyr
  • Økonomiske og administrative konsekvenser
  • Merknader til de enkelte bestemmelser
  • Utkast til lov om medisinsk utstyr

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt, samt se Høringsliste – Lov om medisinsk utstyr i:

Utkast til odelstingsproposisjon

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar