Forslag til vedtak under sak 9, samtykkeordningen

Styret fremsetter følgende forslag til vedtak:

Generalforsamlingen ser positivt på ideen om en godkjenningsordning i regi av MTF, og gir styret fullmakt til å utrede spørsmålet videre. Styret sender ut et høringsnotat til alle medlemmene så snart som mulig. På bakgrunn av høringsuttalelsene legger styret fram et forslag som kan realitetsbehandles på neste års generalforsamling.

Samtidig gir styret fullmakt til å forhandle frem en sekretariatsordning som skal dekke den funksjon foreningen i dag har innenfor samtykkeordningen, og som evt. kan utvides til å dekke behov innen en foreningsbasert godkjenningsordning. Sekretariatsfunksjonen forutsettes finansiert ved en rimelig prøveavgift.

Les resten av innholdet i:

Forslag til vedtak under sak 9, samtykkeordningen, mulig utvidelse

Legg igjen en kommentar