Årsberetning, regnskap og forslag til vedtak under generalforsamling

Det er vedlagt årsberetning, regnskap og forslag til vedtak under generalforsamling sak 9.

Årsmelding 95/96 – MTF

Styret; Andre tillitsvalgte, Styreoppnevnte verv; Tidsskriftet; Samtykkeordningen; Internett; Kurs og møtevirksomhet; Andre aktiviteter; Medlemsmassen; Økonomi.

Forslag til vedtak under sak 9, samtykkeordningen

Generalforsamlingen ser positivt på ideen om en godkjenningsordning i regi av MTF, og gir styret fullmakt til å utrede spørsmålet videre. Styret sender ut et høringsnotat til alle medlemmene. Samtidig gir styret fullmakt til å forhandle frem en sekretariatsordning som skal dekke den funksjon foreningen i dag har innenfor samtykkeordningen, og som evt, kan utvides til å dekke behov innen en foreningsbasert godkjenningsordning.

Status for MTF’s Bankkonti/Aktiva pr. 31.12.1995

Les resten av innholdet i:

Årsberetning, regnskap og forslag til vedtak under generalforsamling