Endringer i vedtekter vedtatt på Årsmøtet 1998

Tillegg er vist i understreket tekst, utstrykninger er vist med gjennomstreket tekst)

Vedtekter for Medisinsk teknisk forening

§1 Navn og rettslig stilling

Foreningen, Medisinsk teknisk forening, MTF, er sammensatt av enkeltpersoner innen fagområdene bio-medisinsk teknikk. Bedrifter og organisasjoner kan være tilknyttet på særskilte vilkår. Internasjonalt benyttes betegnelsen: Norwegian Society for Biomedical Engineering.

§2 Formål

MTF er en faglig ideell forening som skal representere de bio-medisinsk tekniske fagområdene og miljøene i Norge. Foreningen skal søke et nært faglig samarbeid med andre norske og internasjonale organisasjoner innen helsesektoren samt offentlige myndigheter, sykehuseiere m.v. Formålene er å:

 • fremme samarbeid og informasjonsutveksling innen fagområdet bio-medisinsk teknikk og skape større forståelse for fagene og den sikkerhetsfilosofi de er basert på.
 • styrke de medisinske og tekniske faglige kvalifikasjonene til de som arbeider innen fagområdene.
 • stimulere til forskning innen fagfeltene.

§3 Organisasjon

Foreningen ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er tillagt generalforsamlingen.

§4 Medlemskap

 1. Ordinært medlemskap i foreningen er personlig og åpent for alle interesserte med tilknytning til bio-medisinsk teknikk. Medlemskap registreres ved innbetaling av medlemskontingent. Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskap i foreningen forutsetter at kontingenten blir betalt, i motsatt fall blir medlemmet etter purringer og etter en frist på ett år, å betrakte som utmeldt. Styret kan ekskludere medlemmer som opptrer til skade for foreningen.
 2. Foreningen kan opprette underlagte fagseksjoner som ivaretar særskilte faglige interesser. En fagseksjon som har internasjonale kontakter, velger selv hvordan denne kontakten skal opprettholdes og defineres. Foreningens styre skal holdes løpende orientert om karakteren og forpliktelsene som er knyttet til slike kontakter. Foreningen betaler eventuelle faste kostnader dersom disse utgjør mindre enn 10% av ordinær kontingent. Dersom beløpet overstiger 10%, betaler seksjonsmedlemmene selv differensen.
 3. Seniormedlemmer er medlemmer som har fratrådt hovedstilling ved nådd aldersgrense.

§5 Stemmerett

Bare personlige medlemmer har stemmerett. Hvert medlem har en stemme. Stemme kan avgis skriftlig i enkeltsaker og forøvrig ved fullmakt. Et medlem kan ikke representere mer enn 5 andre medlemmer ved fullmakt.

§6 Styret

 1. Sammensetning. Styret består av 5 personer. Det velges formann, sekretær og kasserer samt 2 styremedlemmer. Ett styremedlem fungerer som viseformann. I tillegg skal styret ha 2 valgte varamenn. Hvert år trer 2 styremedlemmer ut, første gang etter loddtrekning. Hvis foreningen har valgt redaktør, har denne møterett for styret. Hvis en underlagt fagseksjon ikke er representert i styret, har seksjonen møterett for ett medlem.
 2. Valg. Hvis foreningen har en redaktør for publikasjons virksomheten, skal en velge redaktør hvert år. Formann, styremedlemmer samt varamenn velges for to år, men et styremedlem/varamann kan tre ut etter eget ønske etter ett år dersom det gis beskjed minst fire uker før ordinær generalforsamling. Dersom en tillitsmann av forskjellige grunner forøvrig må trekke seg, utpeker styret en ny person blant varamennene til det ledige vervet for den gjenstående delen av valgperioden.
 3. Styrets møter. Formannen eller den han gir myndighet, innkaller til styremøter. Forøvrig kan styremøte kreves av minimum 3 styremedlemmer eller dersom en fagseksjon og to ordinære styremedlemmer krever det. Ved stemmelikhet i styret er fungerende formanns stemme avgjørende. Det skal føres styreprotokoll. Styreprotokollen skal legges frem for generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal også ha årsrapportene fra fagseksjonene.
 4. Styrets oppgaver. Innenfor rammen av §2 og i tråd med generalforsamlingens vedtak og anbefalinger, leder styret foreningens virksomhet, forbereder generalforsamling og medlemsmøter.

§7 Valgkomite/revisor

>Valgkomiteen består av tre medlemmer som ikke har andre verv samtidig. Valgkomiteen foreslås av styret og velges av generalforsamlingen for en periode på ett år. Foreningen skal ha to revisorer som velges for en periode av to år.

§8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes før 1. juni hvert ar. Innkallingen til medlemmene skal foreligge minst seks uker i forveien. Der behandles:

 1. Styrets årsberetning Regnskap og revisors beretning Budsjett Valg av styre, revisor og valgkomite
 2. Fastsettelse av årskontingent for ordinære og seniormedlemmer.
 3. Fastsettelse av tid /sted for neste ars landsmøte/generalforsamling
 4. Andre saker og eventuelt.

 5. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret og skal innkalles hvis minst 1/4 av foreningens medlemmer skriftlig forlanger det. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i saker som medlemmene er gjort kjent med senest to uker før generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være sendt styret senest fire uker før møtet. Ordinær generalforsamling kan hvert ar kombineres med et faglig kurs/seminar til et landsmøte.

  §9 Medlemsmøter etc.

  Foreningen kan arrangere medlemsmøter og kurs, eventuelt i samarbeid med andre organisasjoner. Det skal tilstrebes en rimelig geografisk fordeling av slike arrangementer.

  §10 Publikasjoner

  Foreningen skal bidra til utgivelsen av en publikasjon som ivaretar medlemmenes faglig interesser. Slik utgivelse kan foregå i samarbeid med andre organisasjoner. Publikasjonen skal være apen for meddelelser fra styret og de underlagte fagseksjonene.

  §11 Eiendeler m.v.

  Foreningens eiendeler og fond forvaltes av styret. Det er egne statutter for fondet.

  §12 Vedtektsendringer

  Vedtektsendringer kan bare gjøres av generalforsamlingen, eventuelt på ekstraordinær generalforsamling, og det kan bare stemmes over endringsforslag som er meldt medlemmene skriftlig med minst to ukers varsel. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.

  §13 Oppløsning

  Forslag om foreningens oppløsning krever 2/3 flertall på to påfølgende generalforsamlinger. Avstemningen skal være hemmelig og skriftlig. Ved oppløsning velges tre medlemmer som ivaretar forvaltningen av eiendeler og fond.

  Endringene trer i kraft fra og med 1. juni 1998.