Endringer i vedtekter for fondet vedtatt på Årsmøtet 1998

Endringer i vedtekter vedtatt på Årsmøtet 1998:

Tillegg er vist i understreket tekst, utstrykninger er vist med gjennomstreket tekst)

Fondet for Medisinsk Teknisk Forening

Bidragsytere

  • Medirad A/S
  • Medisinsk Utstyr A/S
  • Medisinsk Teknisk Forening

Statutter

§1 Fondet er opprettet ved vedtak av Medisinsk Teknisk Forenings generalforsamling 1988. Fondets midler skaffes til veie ved donasjoner fra firma til Medisinsk Teknisk Forening og innskudd fra MTF. De innbetalte beløp settes etter hvert av til fondet som er urørlig urørlig skal plasseres slik at det gir god avkastning med moderat risiko. Beløpet skal settes på sperret høyrentekonto. Rentene av de innbetalte fondsmidler samt beløpet som er over grunnbeløpet (§7) kan brukes til de formål som er nevnt i §3.

§2 Kassereren i Medisinsk Teknisk Forening skal føre fondets regnskap, som revideres av Medisinsk Teknisk Forenings revisor. Revidert regnskap og årsmelding, såvel for fondet som for anvendelse av de årlige rentene, legges fram ved Medisinsk Teknisk Forenings generalforsamling og desideres av det valgte desisjonsutvalg for godkjenning.

§3 Formålet med de midler som årlig står til disposisjon er å fremme og støtte medisinsk teknisk arbeid blant medlemmene i Medisinsk Teknisk Forening. Midlene skal gi foreningen mulighet til å iverksette intensjonene i foreningens formålsparagraf. Midlene kan ikke brukes til formål som i følge sin art skal dekkes av det enkelte medlems arbeidsgiver.

Styret i Medisinsk Teknisk Forening kan på eget initiativ sende ut medlemmer for at de skal sette seg inn i nye medisinsk tekniske problemstillinger og metoder for dermed å øke foreningens kunnskap.

Styret i Medisinsk Teknisk Forening bør under utdeling av midlene ha for øye at foreningen i størst mulig utstrekning kan trekke varig nytte av de anvendte midler. Dersom styret ett år ikke finner grunn til å dele ut de midler som er disponible, eller vil dele ut bare en del av dem, skal det som ikke blir brukt legges til fondet. Rent unntaksvis kan de likevel bli brukt neste år i tillegg til de midler som da står til disposisjon.

§4 Om kunngjøring skal finne sted, og på hvilken måte, avgjør styret hvert år.

§5 Enhver som har mottatt bidrag, skal innen tre måneder gi skriftlig melding til styret om hvordan bidraget er blitt brukt. Styret forbeholder seg retten til eventuelt å be om at arbeidet gjøres klart for presentasjon i tidsskriftet, «Helsetjenesten Medisinsk Teknikk». Styret forplikter seg å oversende rapport årsrapport og regnskap til de firma som har deltatt i oppbyggingen av fondet.

§6 Medisinsk teknisk apparatur og litteratur som er innkjøpt for fondets midler forblir foreningens eiendom.

§7 Grunnbeløpet er på kr 130.000,-. Størrelsen på grunnbeløpet fastsettes av generalforsamlingen.

§8 Disse statutter er revidert og trer i kraft fra og med 1. januar 1989.1. juni 1998.

§9 Vedtektsendringer kan bare gjøres av generalforsamlingen, eventuelt på ekstraordinær generalforsamling, og det kan bare stemmes over endringsforslag som er meldt medlemmene skriftlig med minst to ukers varsel. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.

§9 Vedtektsendringer kan bare gjøres av generalforsamlingen, eventuelt på ekstraordinær generalforsamling, og det kan bare stemmes over endringsforslag som er meldt medlemmene skriftlig med minst to ukers varsel. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.

Spesielle anmerkninger

Som eksempel på bruk av fondets midler kan nevnes:

  • Innkjøp av apparatur, litteratur og programvare av spesiell medisinsk teknisk interesse.
  • Bidrag til medisinsk teknisk personale som ønsker å utføre vitenskapelig arbeid.
  • Bidrag til trykking av medisinsk teknisk litteratur.
  • Reisestipend for Medisinsk teknisk Forenings medlemmer.
  • Innkalling av kompetansepersonell til foredrag og demonstrasjoner.

MTF 1998