Ny forskrift

MTF takker for å bli tatt med på råd når det gjelder den nye forskriften, både ved møtet i «referansegruppen» og ved mulighet for å avgi en høringsuttalelse.

På orienteringsmøtet i august påpekte MTF at det var viktig at regionsykehusene ble inkludert blant høringsinstansene.

MTF vil benytte anledningen til å påpeke viktigheten av å ha et godt fungerende fagtilsyn når det gjelder etterlevelsen og anvendelsen av de foreslåtte forskrifter, som både er tilgjengelig når brukerne har behov for det, og som gir gode tilbakemeldinger til brukerne når brukerne melder problemer og i saker for øvrig som er viktig for fagområdet og sikkerheten innen dette.

Ny forskrift