Årsberetning 2011

Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 20. mars 2012.

Styret

Styret har bestått av følgende personer:

Leiv Hellefossmo Leder Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Elisabeth Fahlstrøm Nestleder Akershus Universitetssykehus HF
Stina Halvorsen Kasserer Stavanger Universitetssjukehus HF
Dag Søgaard Sekretær Sykehuset Innlandet HF
Svein Medås Styremedlem Helse Bergen, Voss sjukehus
Stig Koteng Varamedlem St. Olavs Hospital HF
Øystein Karlsen Varamedlem Kitron AS

 Andre tillitsvalgte

Øystein Jensen Fagredaktør Oslo Universitetssykehus HF
Ole Petter Bergmann Revisor Sørlandet sykehus Kristiansand
Jan Gunnar Skogås Revisor St. Olavs Hospital HF
Øystein Bitnes Valgkomite St. Olavs Hospital HF
Jan Eirik Søreng Valgkomite Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Monica Nyheim Valgkomite Akershus Universitetssykehus HF

Styreoppnevnte verv

Arne Rettedal Utdanningsrådet, leder Universitetet i Stavanger
Sverre Bergmann Utdanningsrådet Trondheim
Ragnar Nedregård Utdanningsrådet Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik
John S. Olsen Utdanningsrådet Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Jan Randa Utdanningsrådet Helse Bergen HF
Erik Fønstelien Utdanningsrådet, sekretariat

Styrets arbeid

Styret har i perioden avholdt 4 styremøter, hvorav 1 telefonmøte:

Ett under landsmøtet på Voss, ett på Flesland ved Bergen, ett på Lillestrøm.
Referat fra styremøtene ligger ute på foreningens hjemmeside.

Medlemsregistret

Alle endringer som gjelder medlemskapet må sendes foreningens kasserer.

Tidsskriftet

Helse Medisin Teknikk, HMT er foreningens fagtidsskrift, kommer årlig ut med 6 nr. Tidsskriftet holder en høy kvalitet med meget gode artikler og stoff.

Ansvarlig redaktør, Ole Jacob Amundsen, Amundsen Informasjon AS, og fagredaktør Øystein Jensen utfører en meget god jobb sammen med det redaksjonelle team. MTF oppfordrer medlemmene til aktivt å benytte fagtidsskriftet for å spre informasjon fra fagmiljøet om aktuelle saker og nyheter. Dette gir en fin markedsføring av fagmiljøet og faget medisinsk teknikk. Økonomien i tidsskriftet er god, takket være trofaste annonsører.

Øystein Karlsen har i perioden vært oppnevnt som styrets kontaktperson opp i mot ADD media Publishing, for å være bindeleddet mellom styret og redaksjonen med hensyn til tidsfrister for innlevering av stoff og informasjon som skal ut i tidsskriftet.

Internett

Foreningens hjemmeside er tilgjengelig på adressen http://www.medisinskteknologiskforening.no/. Styret har redaktøransvar for siden, og Øystein Karlsen koordinerer arbeidet på vegne av styret. Våre medlemmer oppfordres til å komme med innspill til hjemmesiden.

Utdanningsrådet

Utklipp fra årsrapporten til Udanningsrådet skrevet av Erik Fønstelien:

”Nedgangen i antall kandidater som ønsker å få et skriftlig bevis på ekstra kompetanse ut over det offentlige ”samtykke”, har fortsatt i 2011. I 2010 utdelte vi 3 MTF-godkjenninger og i 2011 bare 2. Den ”tyngre” klinikkingeniørtittelen var det ingen som oppfylte kravene til i året som gikk, mot 1 i 2010. Sekretariatet/Undervisningsrådet tror nedgangen i interesse de siste 2 årene har sammenheng med den negative fokuseringen på helsevesenet i media. Økonomiske problemer, flere saker som ligner svindelforsøk og trusler om innskrenkninger – les: oppsigelser etc. – har preget media de siste årene. Begrensede ressurser til videreutdanning er en konsekvens. At dette har betydning for rekruttering og interesse for å arbeide med medisinsk teknologi i sykehus, synes nærliggende. Vi tror direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, dsb, har registrert en tilsvarende nedgang i søknader om samtykke (å ha samtykke er en forutsetning for MTFs ordninger) selv om dsb ikke oppgir slike data.

Sekretariatet har i år laget en pamflett som beskriver våre ordninger og som først og fremst henvender seg til ledere og arbeidsgivere og forklarer hvilken verdi ansatte med slik ekstrakompetanse kan representerer. Pamfletten kan distribueres fritt.

Sekretariatet har ingen kasse, men alle økonomiske transaksjoner foregår på en egen bankkonto. 01.01.2011 var beholdningen kr 14090.71, og ved årets utgang kr 2299.02. Da ingen kandidater har betalt gebyr i 2011, har en heller ikke hatt inntekter. Bankutskrift av kontobevegelsene vedlegges og bilagene kan besiktiges ved behov.

Arbeidet med å utvikle et kurstilbud som kunne gi nødvendig elektrofaglig kompetanse til kandidater som ikke har tilstrekkelig bakgrunn i sin grunnutdannelse for å kunne søke offentlig autorisasjon, altså samtykke, ble fortsatt i 2011 med møter både med dsb og med MTFs styre. dsb har forutsatt at MTF som organisasjon står som ”ansvarlig” organisator for et slikt arrangement, men saken har dessverre stoppet opp. Interessen eller de nødvendige midlene er etter alt å dømme ikke lenger på plass?”

Fagruppe MTF Behandlingshjelpemidler

Faggruppe MTF- Behandlingshjelpemidler ble stiftet på Generalforsamlingen på Lillehammer 2005. Fagruppen har i det siste år ikke vært aktivt.

Kurs og møtevirksomhet

Landsmøtet 2011

MTA ved Helse Bergen arrangerte Landsmøte 2011. Arrangementet fant sted 11.-13. mai 2011 ved Park Hotel, Vossevangen på Voss. Arrangementskomiteen med Svein Medås i spissen sørget for et uforglemmelig og hyggelig opphold på Voss.

Landsmøtet 2012

Sykehusene på Tynset og Røros med Jon Nybakk og Jan Gunnar Skogås står som arrangører av landsmøtet i 2012 på Røros 19.- 21. mars 2012.

Landsmøtet 2013

Landsmøtet vil bli arrangert av Akershus Universitetssykehus (AHUS)

Symposium

Det årlige symposiet som har vært lagt til mars hvert år blir i år flyttet til høsten på grunn av MTFL2012. Årets tema: IT-kurs, om praktisk oppkobling og oppbygging av nettverk. Praktisk feilsøking i nettverket og avansert kjennskap til hvordan et nettverk fungerer.

Nasjonalt samarbeid

Foreninga har tatt initiativ til 3 prosjekter nasjonalt.

Jobbkoding-prosjektet ledet av Medisinsk teknisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og leverte sitt produkt i mai 2010. Kodeverket er i dag tatt i bruk ved flere sykehus og skal implementeres i datasystemene.

PMFU, prioriteringsmodell for forebyggende vedlikehold, ledes av Medisinsk teknisk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim, (ikke påbegynt).

Foreninga har også bevilget støtte til oppgradering av NKKN. Dette arbeidet skal ledes av NKKN, Dette arbeidet er nå kommet i gang.

Medlemsmassen

Pr. 31. januar 2012 var det 564 medlemmer i foreningen, hvorav 540 ordinære, 12 firma og 12 honnør. Tilsvarende tall pr. 31.mars forrige år var 575, 546, 13 og 16. Foreningen ønsker de nyankomne hjertelig velkommen. Forøvrig henvises til kasserers redegjørelse.

Økonomi

Generelt

Det henvises til kasserers gjennomgang av regnskapet.

Fondet

Det er ikke vært utbetalinger fra MTF`s fond i løpet av året.

Fondets statutter er tilgjengelig på foreningens hjemmeside og våre medlemmer oppfordres til å søke. Det henvises forøvrig til kasserers gjennomgang av regnskapet.

Harstad, 6. februar 2012:

 

Leiv Hellefossmo
Leder(sign.)

Lagre