Prioriterte tiltak 2011-2012

MTF har følgende prioriterte tiltak for 2011-2012.

Tema Målsetting Tiltak Ansvar/tidsfrist
NKKN Sammen med NKKN få til et oppdatert NKKN Oppfølging av prosjekt som drives av NKKN Rapport levert fra NKKN i oktober 2011
NKKN Oppdatering av typeregisteret Oppmuntre leverandørene til selv å registrere typer Leverandører kan selv registrere typer
Feilkoder Feilkoder som kan implementeres i datasystemer Avslutning av prosjekt drevet av Oslo Universitets-sykehus Prosjekt avsluttet og rapport sendt til styret i mai 2011 og distribuert videre til sykehus og dataleverandører
PMFU Risikovurderinger som kan implementeres i datasystemene Starte opp prosjektet drevet av St. Olavs hospital Ikke startet
Samhandling MTA/IKT Få til økt samhandling mellom MTA og IKT Invitere personer fra NIKT til styremøte sept. 2011 Møtet med NIKT avviklet i september 2011
MTU Klart skille mellom MTU- og IKT-utstyr Definere hva som er MTU Viser til rapporten om Medisinsk teknologi i Helse Sør-Øst , kapittel 4, sidene 25 – 33
Samarbeid med foreninger innenfor IKT Medlemskap med IKT- foreninger Undersøke mulighetene Under arbeid
Undersøkelseses-kommisjon? Få til en systematikk i forbindelse med uhellsrapportering Synliggjøre dagens situasjon. Ingen endring nødvendig
Samtykke Foreninga overtar samtykkeordningen Utdanningsrådet lager en utdanningsplan for Samtykke-ordning Udanningsråder ser på dette
SHD-grupper Revidere SHD-gruppen Følge opp NKKN Ikke utført
Fjerntilgang Fjerntilgang inn i våre datanett for tilkoplet MTU Hente inn oversikt over tidsavhengige og permanente tilganger Svein presenterer resultat på landsmøte 2012

Lagre