Elisabeth Fahlstrøm valgt til ny leder i MTF

MTF Styret 2012
Styret i MTF – fra venstre Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet, Bjørnar Næss, Levanger sykehus, Stina Halvorsen, Stavanger Universitetssjukehus, leder Elisabeth Fahlstrøm, Akershus Universitetssykehus, Svein Medås, Voss sjukehus, Stig Koteng, St. Olavs Hospital og Øystein Jensen, Oslo Universitetssykehus

Elisabeth Fahlstrøm fra Akershus universitetssykehus ble på MTFs generalforsamling den 20. mars enstemmig valgt til ny leder. I tillegg ble Tor Marhaug fra Harstad og Bjørnar Næss fra Levanger valgt inn som nye styremedlemmer.

Leiv Hellefossmo, som har vært med i styret i 18 år hvorav de fire siste som leder – ønsket ikke gjenvalg.

Stabil medlemsmasse

MTF har en stabil medlemsmasse. Pr. 31. januar 2012 var det 564 medlemmer i foreningen, hvorav 540 ordinære, 12 firmaer og 12 honnør, omlag det samme som året før.

Offentlig ”samtykke”

I årsrapporten til Udanningsrådet heter det blant annet: – Nedgangen i antall kandidater som ønsker å få et skriftlig bevis på ekstra kompetanse ut over det offentlige ”samtykke”, har fortsatt i 2011. I 2010 utdelte vi 3 MTF-godkjenninger og i 2011 bare 2. I den ”tyngre” klinikkingeniørtittelen var det ingen som oppfylte kravene til i året som gikk, mot én i 2010. Sekretariatet/Undervisningsrådet tror nedgangen i interesse de siste to årene har sammenheng med den negative fokuseringen på helsevesenet i media. Økonomiske problemer, flere saker som ligner svindelforsøk og trusler om innskrenkninger – har preget media de siste årene. Begrensede ressurser til videreutdanning er en konsekvens. At dette har betydning for rekruttering og interesse for å arbeide med medisinsk teknologi i sykehus, synes nærliggende. Vi tror at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har registrert en tilsvarende nedgang i søknader om samtykke (å ha samtykke er en forutsetning for MTFs ordninger) selv om direktoratet ikke oppgir slike data.

Har stoppet opp

Arbeidet med å utvikle et kurstilbud som kunne gi nødvendig elektrofaglig kompetanse til kandidater som ikke har tilstrekkelig bakgrunn i sin grunnutdannelse for å kunne søke offentlig autorisasjon, altså samtykke, ble fortsatt i 2011 med møter både med DSB og med MTFs styre. DSB har forutsatt at MTF som organisasjon står som ”ansvarlig” organisator for et slikt arrangement, men saken har dessverre stoppet opp. Interessen eller de nødvendige midlene er etter alt å dømme ikke lenger på plass.

Kurs og møtevirksomhet

Landsmøtet vil bli arrangert av Akershus Universitetssykehus (AHUS) i 2012. Det årlige symposiet som har vært lagt til mars hvert år blir i år flyttet til høsten på grunn av MTFL2011. Årets tema: IT-kurs, om praktisk oppkobling og oppbygging av nettverk. Praktisk feilsøking i nettverket og avansert kjennskap til hvordan et nettverk fungerer.

Nasjonalt samarbeid

Foreningen har tatt initiativ til tre prosjekter nasjonalt: Jobbkoding-prosjektet ledet av Medisinsk teknisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og leverte sitt produkt i mai 2010. Kodeverket er i dag tatt i bruk ved flere sykehus og skal implementeres i datasystemene.

PMFU, prioriteringsmodell for forebyggende vedlikehold, ledes av Medisinsk teknisk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim, (ikke påbegynt). Foreningen har også bevilget støtte til oppgradering av NKKN. Dette arbeidet skal ledes av NKKN, Dette arbeidet er nå kommet i gang.

Legg igjen en kommentar