Kurs ved UiS våren 2013

Ved Universitetet i Stavanger kan vi for tiden tilby følgende fag innen medisinsk teknikk for studieåret 2013/2014.

Høsten 2013, søknadsfrist 1. august:

ELE 110 Anatomi og fysiologi, 10 sp (tidligere BIE140)

ELE 370 Medisinsk terapi og billeddannende teknikk, 10sp(tidligere BIE310)

Våren 2014, søknadsfrist 1.desember:

ELE 120 Medisinsk teknologiforvaltning, 5 sp (tidligere BIE190)

ELE 360 Medisinsk måleteknikk, 10 sp (tidligere BIE330)

Som student opptatt til enkeltemner kan man ta 15 sp pr. semester, evt. 20 sp dersom det dreier seg om to 10sp-fag.

All søking om opptak til enkeltemner gjøres via SøknadsWeb. Søkere kan kun søke på emner hvor det både undervises og avholdes eksamen i det aktuelle semesteret. 7-10 dager etter at du har søkt via Søknadsweb vil du motta et omslagsark for innsending. Da skal du føre opp hvilke emner du søker, og du skal legge ved bekreftede kopier (rett kopi-stempel) av dokumentasjon som viser at du oppfyller opptakskravene. SøknadsWeb åpner henholdsvis ca. 15. juni for søknad til høstsemesteret og ca. 15. oktober for fag i vårsemesteret.

ELE 370 Medisinsk terapi og billeddannende teknikk

Følgende emner blir blant annet behandlet: Billeddannende utstyr som baserer seg på røntgenstråling og radioaktiv stråling, CT-utstyr (computertomografi), MR-utstyr (magnetisk resonans), ultralydutstyr. Dette er utstyrstyper som brukes både til testing i industrien og til diagnose av pasienter i helsevesenet. I tillegg blir følgende behandlet: respiratorer, diatermi og defibrillatorer.

ELE 360 Medisinsk måleteknikk

Emnet omhandler applikasjoner av generell måleteknikk innen medisin: Bioelektriske signaler, sirkulasjonsfysiologisk måleteknikk, gassmålinger, temperaturmålinger og termografi, audiologi og respirasjonsfysiologiskmåleteknikk.

ELE 120 Medisinsk teknologiforvaltning

Emnet skal vise struktur og hovedinnhold i lover, forskrifter og normer, gi en kort innføring i anskaffelsesprosedyrer og vedlikeholdsspørsmål inkludert nomenklatur, risikovurdering og prosedyrebanken. Dette gjøres med fokus på kvalitetssikring, og mer konkrete pasientsikkerhetsforhold tas opp (elektrisk sikkerhet, gass-sikkerhet, og strålingssikkerhet). Hygiene, etikk, anatomi og fysiologi berøres.

ELE 110 Anatomi og fysiologi

Bevegelsesapparatet, nervesystemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsen, det endokrine systemet.

Fagene er gratis, bortsett fra semesteravgiften. For fagene ELE 370 og ELE 360 og vil det tilkomme reise og opphold en gang i faget for å kjøre lab. Kontakt arne.rettedal@uis.no