Innkalling til generalforsamling

Det innkalles til generalforsamling i medisinsk teknisk forening

Som medlem innkalles du til generalforsamling i foreningen. Dersom du ønsker å ta opp saker som det skal gjøres vedtak på i generalforsamlingen, må disse være styrets leder i hende innen 4 uker før generalforsamlingen. Styret vil så gjøre disse kjent (på våre nettsider) for medlemmene innen 2 uker før generalforsamlingen.

Evt. saker som ønskes tatt opp må sendes styrets leder innen 9.4.2013 på følgende adresse:

MTF v/ Elisabeth Fahlstrøm                                                                                             Akershus universistetssykehus, behandlingshjelpemidler, 1478 Lørenskog

evt. epost: fahl@ahus.no

SAKLISTE

  1. Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden evt. forhåndstemmer og fullmakter.
  2. Valg av ordstyrer og to referenter.
  3. Årsberetning
  4. Regnskap og revisors beretning
  5. Budsjett og årskontingent.
  6. Valg av styre, redaktør, revisor og valgkomite.
  7. Fondet for Medisinsk Teknisk Forening og Landsmøtefond.
  8. Innkomne saker m/handlingsplan

Til pkt 6

Valgperioden på 2 år løper nå ut for følgende personer:

Kasserer Stina Halvorsen, Stavanger universitetssykehus

Styremedlem:  Stig Koteng, St. Olavs hospital

Styremedlem Svein Medås, Voss sjukehus

Revisor, Jan Gunnar Skogaas, St. Olavs Hospital, Røros sykehus

Redaktør, skal velges hvert år pr. tiden Øystein Jensen, Oslo Universitetssykehus HF

Valgkomite, skal velges hvert år, pr. tiden  Øystein Bitnes, St. Olavs Hospital HF, Monica Nyheim, Akershus Universitetssykehus HF og Jan Eirik Søreng, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Årsberetning 2012/2013, regnskaper 2012/2013, budsjett 2013/2014 og eventuelt innkomne saker vil bli lagt ut på foreningens hjemmesider.

Vel møtt!

Oslo, 2.4. 2013                         Elisabeth Fahlstrøm  (sign.)

Lagre

Lagre