Innkalling til generalforsamling i Medisinsk Teknisk Forening

Som medlem innkalles du til generalforsamling i foreningen.

Dersom du ønsker å ta opp saker som det skal gjøres vedtak på i generalforsamlingen, må disse være styrets leder i hende innen 4 uker før generalforsamlingen. Styret vil så gjøre disse kjent (på våre nettsider) for medlemmene innen 2 uker før generalforsamlingen.

Vedlegg til generalforsamling:

Evt. saker som ønskes tatt opp må sendes styrets leder innen 9.4.2013 på følgende adresse:

MTF v/ Elisabeth Fahlstrøm
Akershus universistetssykehus, behandlingshjelpemidler, 1478 Lørenskog
evt. Mail: fahl@ahus.no 

SAKLISTE:

Til pkt 6:

Valgperioden på 2 år løper nå ut for følgende personer:

Leder: Elisabeth Falstrøm, Akershus Universisetssykehus HF
Sekretær: Dag Søgaard, Sykehuset Innlandet HF
Varamedlem: Bjørnar Næss, Helse Nord Trøndelag
Varamedlem: Thor Marhaug, Helse Nord Norge, Harstad

Valgkomite, skal velges hvert år, pr. tiden

Øystein Bitnes, St. Olavs Hospital HF,
Monica Nyheim, Akershus Universitetssykehus HF
Anders Løvig, Oslo Universitetssykehus HF

Årsberetning 2012/2013, regnskaper 2012/2013, budsjett 2013/2014 og eventuelt innkomne saker vil bli lagt ut på foreningens hjemmesider.

Vel møtt!

Oslo, 11.4. 2013                                            Elisabeth Fahlstrøm  (sign.)

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre