Årsberetning 2013 – 2014

Du kan også lese Årsberetningen her

Årsberetning 2013-2014

Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 5. mai 2014.

Styret

Styret har bestått av følgende personer:

Elisabeth Fahlstrøm Leder Akershus Universitetssykehus HF
Stig Koteng Nestleder St. Olavs Hospital HF
Hanne Hungnes Kasserer Sørlandet sykehus Kr.sand
Dag Søgaard Sekretær Sykehuset Innlandet HF
Bård Henningsen Styremedlem Oslo universitetssykehus
Bjørnar Næss Varamedlem Helse NordTrøndelag
Thor Marhaug Varamedlem Helse NordNorge

Andre tillitsvalgte

Øystein Jensen Fagredaktør Oslo Universitetssykehus HF
Ole Petter Bergmann Revisor Sørlandet sykehus Kristiansand
Jan Gunnar Skogås Revisor St. Olavs Hospital HF
Øystein Bitnes Valgkomite St. Olavs Hospital HF
Anders Løvig Valgkomite Oslo universitetssykehus
Monica Nyheim Valgkomite Akershus Universitetssykehus HF

Styreoppnevnte verv

Arne Rettedal Utdanningsrådet, leder Universitetet i Stavanger
Stig Koteng Utdanningsrådet St. Olavs Hospital HF
Ragnar Nedregård Utdanningsrådet Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik
John S. Olsen Utdanningsrådet Universitetssykehuset Nord-Norge
Jan Randa Utdanningsrådet Helse Bergen HF
Erik Fønstelien Utdanningsrådet, sekretariat

Styrets arbeid

Styret har i perioden avholdt 4 styremøter
Ett under landsmøtet på Lillestrøm, ett på Gardermoen, ett i Bodø og ett på Olavsgaard. Referat fra styremøtene ligger ute på foreningens hjemmeside.

Medlemsregistret

Alle endringer som gjelder medlemskapet må sendes foreningens kasserer.

Tidsskriftet

Helse Medisin Teknikk, HMT er foreningens fagtidsskrift, kommer årlig ut med 6 nr. Tidsskriftet holder en høy kvalitet med meget gode artikler.

MTF oppfordrer medlemmene til aktivt å benytte fagtidsskriftet for å spre informasjon fra fagmiljøet om aktuelle saker og nyheter. Dette gir en fin markedsføring av fagmiljøet og faget medisinsk teknikk. Økonomien i tidsskriftet er god, takket være trofaste annonsører.

Utdanningsrådet

Utklipp fra årsrapporten til Udanningsrådet skrevet av Erik Fønstelien:

Det har også i år vært en markant økning i interessen for MTFs kompetansebevis. Vi antydet allerede i 2012 økende interesse for autorisasjonen som henger høyest, klinikkingeniør. I 2012 så sekretariatet den økende interessen gjennom spørsmål og henvendelser om klinikkingeniør MTF, og i 2013 oppfylte hele 6 av disse kandidatene de nokså krevende studiekravene. Søknadene om MTF-godkjenning har også i år vært jevn, 7 personer fikk godkjenning i 2013. Interessen for MTF-tekniker har også i år vært meget beskjeden med 0 innvilgede søknader.

Den økende interessen for klinikkingeniørstatus har helt klart sammenheng med at flere og flere arbeidsgivere (les: medisinsk tekniske avdelinger) verdsetter kandidatene både lønnsmessig og ved å gi dem utfordrende arbeidsoppgaver. Særlig klinikkingeniørene har vist faglig pågangsmot og brukt fritiden til studier. Undervisningsrådet håper denne interessen blant ingeniørene og forståelsen blant arbeidsgiverne fortsetter i årene som kommer. MTFs hjemmesider opplyser om krav og søknader.

Undervisningsmyndighetene har opprettet en såkalt praksiskandidatordning innen teknisk fag. Fylkene skal avholde skriftlige eksamener. Praksiskandidatene får ikke ordinære fagbrev, men skal utgjøre en egen faggruppe med mer oversiktskunnskap enn kunnskap om faglige detaljer.

Sekretariatet henvendte seg til DSB tidlig i året, gjennom mail, brev, purringer og atter purringer. Vårt spørsmål var enkelt: Vil praksiskandidater med elektrotekniske fag kunne søke å få samtykke dersom praksistiden og de øvrige kravene DSB stiller, er på plass?

Først i november fikk vi svar fra DSB pr telefon: det blir ikke tilstrekkelig med praksiskandidatur. Vi ble lovet en skriftlig redegjørelse om saken, men dette er ennå ikke mottatt.

Sekretariatet er redd svaret vi fikk, ikke er helt holdbart, og tror faktisk at når ordningen med praksiskandidater blir kjent blant unge i utdannelsessituasjon, blir kandidatene likevel godtatt som søkere av DSB. Det blir spennende å se hva som skjer når en samtykkekandidat faktisk prøver en søknad! Undervisningsrådet vil eventuelt legge om sine kursplaner for potensielle praksiskandidater.

Som kjent (se bl.a. tidligere årsrapporter) har MTF i flere år planlagt kurs i elektrofag for samtykkesøkere. Planene om kurs for kandidater uten tilstrekkelig elektroteknisk grunnutdannelse er fortsatt på vår agenda, men DSBs godkjenning er ikke avklart dessverre.

Direktoratet er kjent med MTFs interesse for å overta hele samtykkeordningen slik det er for andre elektrotekniske interessegrupper og autorisasjonsformer, men denne saken har, så vidt en kjenner til, ikke vært et tema for MTFs styre i året som gikk.

Fagruppe MTF Behandlingshjelpemidler

Faggruppe MTF- Behandlingshjelpemidler ble stiftet på Generalforsamlingen på Lillehammer 2005. Fagruppen har i det siste år ikke vært aktiv.

Kurs og møtevirksomhet

Landsmøtet 2013

Akershus universitetssykehus med Ingunn Janbu i spissen sto som arrangører av landsmøtet i 2013 på Lillestrøm 6. – 8. mai 2013

Symposiet 2014

Norwegian Society for Biomedical Engineering

Dette arrangeres på Olavsgaard 11. og 12. mars. Hovedtema er ny meldeordning, mtu- opplæring, paneldebatt med folk fra Sykepleierforbundet, Fagforbundet og NITO pluss diverse oppdateringer fra fagmiljøet. Også i år avsluttes programmet med en faglig sesjon som er gratis.

Landsmøtet 2014

Landsmøtet vil bli arrangert 5.–7. mai av Helse Fonna. Lokasjon er Ullensvang i Hardanger

Nasjonalt samarbeid

Foreningen har pågående tre prosjekter nasjonalt.

Jobbkoding-prosjektet ledet av Medisinsk teknisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og leverte sitt produkt i mai 2010. Kodeverket er i dag tatt i bruk ved flere sykehus og skal implementeres i datasystemene. En evaluering av kodeverket er underveis.

PMFV, prioriteringsmodell for forebyggende vedlikehold, ledes av Medisinsk teknisk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Arbeidet pågår.

Foreninga har tidligere bevilget støtte til oppgradering av NKKN. Dette arbeidet er nå godt i gang, ledet av miljøet på Haukeland.

Jubileum

Foreningen fyller 30 år i 2014. Dette markeres på landsmøtet i mai. Vi planlegger en utstilling av gammelt utstyr, foreningen får ny logo – avstemming over noen forslag gjøres på møtet – vi inviterer initiativtager og alle tidligere styreledere til å feire med oss og smakebiter fra historien er et foredragstema.

Medlemsmassen

Pr. 25. mars 2013 var det 561 medlemmer i foreningen, hvorav 536 ordinære, 13 firma og 25 honnør.

Tilsvarende tall pr. 31.januar forrige år var 554, 540, 12 og 12. Foreningen ønsker de nyankomne hjertelig velkommen. Forøvrig henvises til kasserers redegjørelse.

Økonomi

Generelt

Det henvises til kasserers gjennomgang av regnskapet.

Fondet

Det er ikke vært utbetalinger fra MTF`s fond i løpet av året. Fondets statutter er tilgjengelig på foreningens hjemmeside og våre medlemmer oppfordres til å søke. Det henvises forøvrig til kasserers gjennomgang av regnskapet.

Oslo våren 2014.

For styret:
Elisabeth Fahlstrøm
Leder (sign)

Lagre

Lagre