Årsberetning 2014-2015

Du kan også lese årsberetningen som pdf dokument her.

Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 20. mai 2015

Styret

Styret har bestått av følgende personer:

Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF
Rolf Willy Figenschou Nestleder Oslo Universitetssykehus
Hanne Hungnes Kasserer Sørlandet Sykehus Kr.sand
Thor Marhaug Sekretær UNN
Bård Henningsen Styremedlem Oslo Universitetssykehus
Øystein Albrigtsen Varamedlem UNN
Rolf Arne Haakonsen Varamedlem Helse Bergen

Andre tillitsvalgte

Øystein Jensen Fagredaktør Oslo Universitetssykehus HF
Monica Nyheim Valgkomite Akershus Universitetssykehus HF
Øyvind Høyland Valgkomite St. Olavs Hospital HF
Svein Medås Valgkomite Helse Bergen

Styreoppnevnte verv

Arne Rettedal Utdanningsrådet, leder Universitetet i Stavanger
Stig Koteng Utdanningsrådet St. Olavs Hospital HF
Ragnar Nedregård Utdanningsrådet Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik
John S. Olsen Utdanningsrådet Universitetssykehuset Nord-Norge
Jan Randa Utdanningsrådet Helse Bergen HF
Erik Fønstelien Utdanningsrådet, sekretariat

Styrets arbeid

Styret har i perioden avholdt 4 styremøter: 6. mai 2014, Ullensvang, 22. september 2014, Lillestrøm, 29. oktober 2014, Gardermoen, 12. januar 2015, 16. mars 2015. Referat fra styremøtene ligger ute på foreningens hjemmeside.

Medlemsregistret

Alle endringer som gjelder medlemskapet må sendes foreningens kasserer.

Tidsskriftet

Helse Medisin Teknikk, HMT er foreningens fagtidsskrift, kommer årlig ut med 6 nr. Tidsskriftet holder en høy kvalitet med meget gode artikler.

MTF oppfordrer medlemmene til aktivt å benytte fagtidsskriftet for å spre informasjon fra fagmiljøet om aktuelle saker og nyheter. Dette gir en fin markedsføring av fagmiljøet og faget medisinsk teknikk. Økonomien i tidsskriftet er god, takket være trofaste annonsører.

Utdanningsrådet

Utklipp fra årsrapporten til Utdanningsrådet skrevet av Erik Fønstelien:

Aktiviteten til undervisningsrådet og sekretariatet har vært relativt beskjeden i 2014. Bare 3 kandidater (6 i 2013) har fått innvilget søknader om ”autorisasjons”-formen Klinikkingeniør MTF (6 i 2013) og 6 kandidater har søkt og fått innvilget MTF-godkjenning (7 i 2013). Klinikkingeniør stiller store krav til videreutdannelse gjennom studier på fritiden. Kandidaten er typisk potensielle avdelingsledere og andre med ansvarsfulle stillinger. MTF-godkjenning er et enklere bevis på særlig interesse for studier ut over det formelle samtykke innen medisinsk teknologi. Heller ikke i 2014 var det kandidater som kvalifiserte til MTF-tekniker, en ”autorisasjons”-form som særlig tar sikte på medarbeidere innen mekaniske og andre håndverksorienterte fag i helsevesenet.

Trenden er at interessen for undervisningsrådets tilbud til medarbeidere innen faget medisinsk teknologi er ganske stabil, noe også henvendelser til sekretariatet også tyder på. HMTs hjemmesider gir for øvrig informasjon om hvilke autorisasjonsformer MTF tilbyr og hvilke krav som stilles.

Rådet/sekretariatet har også i 2014 gjort fremstøt overfor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, dsb, med spørsmål om praksiskandidater innen relevante fag vil være kvalifiserte til det formelle samtykke for selvstendig service på elektromedisinsk utstyr. Dersom forskriftskravene til praksis og kunnskaper om normer og medisinske fag er oppfylt. Også MTFs styre er engasjert. Det synes som om saken for tiden er av mindre interesse for MTF, slik at sekretariatet inntil videre ikke går videre med sakene.

Kurs og møtevirksomhet

Landsmøtet 2014

Helse Fonna med Geir Søndenå i spissen stod som arrangører av landsmøtet 2014 i vakre omgivelser i Ullensvang, Hardanger den 5.-7. mai.

SymposiUM

Det er ikke arrangert noe symposium i år, et arrangement som tradisjonelt har vært holdt i mars. Styret vil komme tilbake med tidspunkt for neste symposium.

Landsmøtet 2016

Til tross for henvendelser fra styret til flere Medisinsk Tekniske Avdelinger, er det i skrivende stund ingen som har tatt på seg ansvaret for å arrangere MTF landsmøte i 2016. Flere av de forespurte har tilbudt seg å ta på seg arrangementet i 2017 og/eller 2018. MTF styret håper å kunne informere om neste års arrangør under landsmøtet i Bodø.

Prioriterte tiltak

Foreningen jobber med flere prioriterte tiltak i 2015-16:

  • Fjernundervisning, elektronikk
  • Videreutvikle hjemmesiden og MTF sin konto på Facebook
  • Utrede navneendring av MTF
  • Kontingent ordningen og medlemsregisteret
  • SHD-grupper/levetid mtu
  • PMFV

Se også referat fra styremøtene.

Jubileum – ny logo

Foreningen fylte 30 år i 2014. Dette ble markert på landsmøtet i mai, hvor gammelt mtu ble utstilt. Ny logo for foreningen ble foreslått og det ble holdt avstemning mellom 3 logo forslag. Det ble ikke kåret noen vinner da to av forslagene fikk like mange stemmer. Foreningen har mottatt flere negative innspill knyttet til forslagene, både med hensyn på layout, symbolikk og egnethet i bruk i svart hvitt og farger og i ulike størrelser. Foreningens styre har tatt dette til etterretning og har besluttet å få utarbeidet nye forslag til logo. Nåværende logo har bestått i 30 år og det er ingen grunn til å endre denne for endringens skyld, men det er heller ingenting i veien for å tenke nytt og ikke bare ønske om å fornye seg, men også evne å gjøre det.

Medlemsmassen

Pr. mai 2015 var det 572 medlemmer i foreningen, hvorav 530 ordinære, 16 firma og 26 honnør. Tilsvarende tall pr. 25 mars forrige år var 561, 536, 13 og 25. Foreningen ønsker de nyankomne hjertelig velkommen. Forøvrig henvises til kasserers redegjørelse.

Økonomi

Generelt

Det henvises til kasserer sin gjennomgang av regnskapet.

Kjøp av revisortjenester: MTF har inngått avtale med Velle revisjon

Fondet

Det er ikke vært utbetalinger fra MTF`s fond i løpet av året?
Fondets statutter er tilgjengelig på foreningens hjemmeside og våre medlemmer oppfordres til å søke. Det henvises forøvrig til kasserers gjennomgang av regnskapet.

Trondheim mai 2015.

For styret:
Stig Koteng

Leder (sign)

Lagre

Lagre

Lagre

En kommentar om “Årsberetning 2014-2015

Det er stengt for kommentarer.