Innkalling til generalforsamling 2022

Innkalling til generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 holdes i forbindelse landsmøte mandag 13 juni kl. 17.00 i Kirkenes.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt styret innen 25 mai 2022.

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Godkjenning av fullmakter og forhåndsstemmer
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av to referenter
 5. Valg av to til å underskrive protokollen
 6. Valg av tellekorps
 7. Årsrapport, hva har MTF gjort i 2021. Inkludert URs rapport
 8. Framlegg av årsregnskap 2021
 9. Gjennomgang av Revisors beretning
 10. Framlegg av Budsjett 2022
 11. Valg
  1. Styremedlemmer
  1. Fagredaktør
  1. Ny valgkomité
  1. Revisor
 12. Fastsettelse av ny årskontingent
 13. Innkomne saker
 14. Avslutning av GF’

Fullmaktskjema ligger her

Link til Resultat og balanseregnskap 2021 finner dere her

Link til årsrapport 2021 finner dere her

Link til Budsjett 2022-2023 finner dere her

Nye styrekandidater til MTF

Medisinsk teknologisk forening (MTF) er en ideell forening, som skal representere de medisinsk teknologiske fagmiljøene i Norge.
MTF har som formål å knytte sammen landets medisinsk teknologiske fagmiljøer; herunder medisinsk teknologiske avdelinger ved våre sykehus, leverandører av medisinsk teknologisk utstyr (MTU), ulike helseinstanser og utdanningsinstitusjoner innen medisinsk teknologi.
MTF har en ambisjon om å være en relevant aktør og ønsket samarbeidspartner for våre helseinstanser.
Styrearbeidet i MTF omfatter utvikling av MTFs strategi i forhold til de til enhver tid gjeldende vedtekter og føringer gitt av generalforsamlingen (GF). Videre har styret et eierforhold for gjennomføring av de årlige landsmøtene og eventuelle fagsymposier.
Styret kan også utnevne ulike fagråd til arbeid med konkrete/spesifikke saker, som eksempelvis utdanning/etterutdanning.
Styret i MTF skal ha en god helseregionsfordeling og har som intensjon å møtes hver måned, med unntak av sommerperioden. Anslagsvis er det ti (10) møter pr år.


For perioden 2022-2024 er det nå behov for tre (3) nye kandidater til styret.
Ved å sitte i MTFs styre har du mulighet for å påvirke og beslutte retningen til MTF.
Hvis du syns dette høres interessant ut eller har ytterligere spørsmål – send en e-post til valgkomiteens medlemmer. Svarfrist torsdag 05.mai.


Valgkomiteen kan nås på følgende e-postadresser:

Elin Berg Chruickshank Rubach – elruba@ous-hf.no

Malvin Oddvar Gismervik – malvin.oddvar.gismervik@nordlandsykehuset.no

Kirst Legernes – kirst.legernes@helse-bergen.no

Vi håper å høre fra deg!
Hilsen MTFs valgkomité