Endring av navn og lover

På siste årsmøte avholdt 20. november 1992, vedtok tidligere Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk (NFMS) å endre navn til Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF). Samtidig ble lovene endret slik at alle forekomster av «strålingsfysikk» ble endret til «fysikk». Endringen er å betrakte sin en videreføring av NFMS, men med utvidet fagområde om medlemspotensiale.

Bakgrunnen for navneskiftet er de siste års diskusjoner om er nærmere samarbeid mellom MTF, NFBT og NFMS.

Les resten av innholdet i:

Endring av navn og lover

 

3 Søknad om medlemskap

Under henvisning til foreningens vedtekter § 4, søker undertegnede herved medlemskap i MTF.

§ 4 Medlemskap:

 1. Medlemskap i foreningen er personlig. Som medlemmer kan være personer som arbeider innen fagfeltet medisinsk teknikk er ansatt ved norske helseinstitusjoner.
 2. Søknad om medlemskap må sendes styret og godkjennes av dette.
 3. Ved opptak i foreningen, forplikter det enkelte medlem seg til å arbeide aktivt for foreningens formål og for å holde foreningens anseelse på et høyt nivå.

Les andre punkter i:

Søknad om medlemskap

Styresak 15/86: Søknader om medlemskap

Styrets medlemmer på sirkulasjon:

Styresak 15/86: Søknader om medlemskap.

 • Herman Fjeld, Avd.ing., MTA, Haukeland sykehus
 • Odd Kristensen, Instrumentmaker, Klin.fys.lab., Ullevål
 • Thor Olsen, Avd.ing., MTA, Vest-Agder Sentralsykehus
 • Josef Rausand, Avd.ing., Klin.fys.lab., Ullevål
 • Roald Skaar, Teknisk leder, Mandal sykehus

Styresak 1986 – søknad om medlemskap

Komité for medisinsk teknikk

Styret for Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk (NFBT) har diskutert anmodning av Norske Sivilingeniørers Forening om deltakelse i en komité for medisinsk teknikk i NIF-regi.

Styret synes dette er et interessant forslag og vil se positivt på tiltaket.

NFBT har imidlertid en egen kurskomité, Biomedisinsk Teknisk Etterutdannelse (BTE). Komitéen deltar direkte og indirekte  (via styret i NFBT) bl.a. med Legeforeningen og Medisinsk Teknisk Forening om samarbeide og koordinering av etterutdannelse innen medisinsk teknikk for ulike kategorier helsepersonell.

Det er ønskelig at denne situasjonen blir mer avklart når det gjelder disse samarbeidsbestrebelsene før NFBT går inn i en ny komité som skal arbeide i regi av NIF.

NFBT vil stille seg avventende til hvilket forhold den beskrevne aktivitet skal ha i forhold til NIF i framtiden.

Komite for MT

Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester og lønnsplassering

Innholdsfortegnelse:

 1. Sammendrag.
 2. Medisinsk Teknikk.
 3. Arbeidsoppgaver for medisinsk teknisk personell.
 4. Organisasjonsstruktur av medisinsk tekniske tjenester ved landets sykehus.
 5. Lønnsplasseringer.
 6. Rekruttering av medisinsk teknisk personell.
 7. Frafall.
 8. Kompetansekrav til medisinsk teknisk personell.
 9. Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester.
 10. Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester på sykehusene.
 11. Forslag til lønnsmodeller.
 12. Forslag til stillingsplasseringer.

Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester og lønnsplassering

Følgeskriv

På et styremøte for Medisinsk Teknisk Forening i Oslo, den 26. november 1984, ble det nedsatt et arbeidsutvalg for å se på organisasjons- og lønnsforhold for medisinsk teknisk personell.

I denne gruppen har det sittet 3 personer: Leiv Hellefossmo, Harstad sykehus, Allan Fields, Haukeland sykehus og Jostein Risberg, Regionsykehuset i Trondheim. Formann i utvalget har være Leiv Hellefossmo.

Bakgrunnen for oppnevnelsen at et slikt utvalg var  først og fremst enighet i MTF’s styre  om å se nærmere på lønns- og organisasjonsforhold. I dag finnes det ingen enhetlig oppbygging av medisinsk tekniske avdelinger for de forskjellige typer av sykehus og det er altfor mange uklare organisasjonsformer. Dette vil ofte føre til uklare ansvarsforhold og avgrensninger mot andre fagområder.

Det er også viktig å skille mellom fagfeltene medisinsk- og almen-teknikk.

Lønnsmessige avansemuligheter har vært veldig vanskelig. Utvalget har i sitt forslag kommet med lønnsplasseringer som er mer fleksible enn dagens system. Det er viktig at en får lønnsplasseringer etter praksis og etterutdannelse.

Følgeskriv

 

Styresak 37/84: Søknader om medlemskap

17 søknader om medlemskap ble sendt i sirkulasjon til styrets medlemmer 17. september med retur til sekretæren 4.november.

Øystein Bitnes, Oddvar Høsfloth, Arne Fjelltun, Lars Frugård, Arve Jakobsen, Svein-Olaf Simonsen, Harald Johansen, Kyrre Hagen, Magne T. Remme, Sverre Grimnes, Gunnar Bækken ble godkjent uten innvendinger.

Jan E.Hansen, Morten Solberg og Stein Aver ble godkjent på tross av Risbergs forbehold om offentlig godkjenning da de øvrige styremedlemmer var uenige i dette forbehold.

Jon Skilnand, Gambro A/S kunne ikke godkjennes som medlem.

Etter søknad om medlemskap fra Finn Hokholt, Statens institutt for folkehelse, har det blandt styrets medlemmer oppstått uenighet om tolkningen av foreningens vedtekter, §4. Er SIFF en helseinstitusjon? Hva med lignende organisasjoner?

Det bes om kommentarer fra samtlige av styrets medlemmer. Denne sak bør behandles på neste styremøte.

Styresak 1984 – søknader om medlemskap