Prosedyrebanken

Fra siste halvdel av 80-årene og til begynnelsen av 1994 var Det Norske Veritas engasjert av Sosialdepartementet til arbeidet med kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr. I dette arbeidet deltok mange norske sykehus, men det ble ikke noe suksess. Dette arbeidet dannet grunnlaget for videre arbeid med kvalitetssikring og da innenfor prosedyrer og sjekklister.

I løpet av disse årene ble det produsert godt og vel 100 prosedyrer og sjekklister som i dag er overdratt Prosedyrebanken.

Les resten av innholdet i:

Prosedyrebanken

Sirkulasjonssak for styret i MTF

Fra: Arne Rettedal

Sak 11/95: BBS-arbeidet

Forslag til vedtak:

 1. Styret er av den oppfatning at den mest hensiktsmessige plattform for elektronisk post og informasjonsutveksling mellom medlemmene i MTF er Internett. På grunn av de store kostnadene forbundet med å ha en ekstern systemansvarlig til et slikt system, avsluttes denne saken med Kjetil Palmquist.
 2. Styret ber i første omgang Høgskolen i Stavanger å opprette en enkel hjemmeside på WWW for MTF, slik at alle som etterhvert skaffer seg tilgang til Internett, kan finne basale opplysninger og e-post adresser for de øvrige medlemmer som er tilknyttet.
 3. MTF tar kontakt med NKKN og LFH for å gjøre dette kjent og med en anmodning om gjøre de aktuelle databasene tilgjengelig over Internett.

Sirkulasjonssak for styret i MTF

Referat fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling

Tirsdag 10. okt. 1995 ble det avholdt møte i denne gruppen ved RIT, MTA.

Saksliste:

 1. Referat fra møtet 8.05.95
 2. Gjennomgang av skrevne prosedyrer
 3. Feilstatistikk, gjennomgang av data fra vedlikeholdsystem, rapport fra Elisabeth og Siri
 4. Hvordan blir risikovurderingen ivaretatt samtidig som vi oppnår en reell framdrift?
 5. Identifisering av nye prosedyrer som skal skrives
 6. Økonomi, budsjett

Referat fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring

Vedrørende MTA-nett

Fra: Øystein Skaanes-Larsen
Til: Tore Løken og Kjetil Palmquist

 

På styremøte 14. september 1995 ble forslag av Palmquist om MTA-nett diskutert. Forslaget hans er i tråd med MTF’s ønsker ved at det gir MTF tilgang på MTA-nett via Internet. Forskjellen ligger i at det er knyttet noe mer penger fra MTF’s side inn i en eventuell utprøving. I tillegg er utprøvingsfasen utvidet til å vare i 6 måneder. Hans finansieringsplan omfatter også bidrag fra utstyrsleverandørene.

Vedrørende MTA-Nett

 

 

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling mandag 8. mai 1995.

Sted: Rica Maritim hotell, Haugesund

Saksliste:

 1. Referat fra møtet 27.1.95.
 2. Kampskrift med navneforslag (vedlagt).
 3. Regionale aktiviteter (vedlagt notat fra HR-IV).
 4. Oppsummering fra møte om risikoanalyse.
 5. Framdriftsplan.
 6. Økonomi, budsjett.

Les innholdet av:

 • Prosjektbeskrivelse. Risikobasert medisinsk teknisk vedlikehold
 • Møtereferat

i:

Innkalling til møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring…

Avtale mellom SP og MTS

Pr. dags dato er inngått ny avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og Medisinsk Teknisk Sammenslutning (MTS) om utgivelsen av tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» (HMT), basert på avtale av 27/12-1990.

Fra 1/1-1991 har SP utgiveransvaret for tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk».

Avtalen er gjensidig oppsigelig med 1 års varsel regnet fra 1. januar. Opphavsrettene blir fordelt som ovenfor angitt.

Hver av medlemsforeningene HAF, NFH og MTS, betaler en abonnementspris som fremgår av vedlegg til denne avtale.

Vedlegg

MTS består av foreningene:

 • NFBT – Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk
 • NFMS – Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk
 • FSTL – Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse
 • MTF – Medisinsk Teknisk Forening

Avtale mellom Selvig Publishing AS og MTS

 

Ang. forvaltning og kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr

MTF har som kjent nylig avholdt sitt landsmøte i Bergen. På dette møtet kom det frem informasjon om arbeider som pågår i relasjon til forvaltning og kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr.

Foreningens medlemmer vil ventelig stå sentralt når systemer skal iverksettes ved de enkelte sykehus. Det vil være naturlig at MTF deltar i et nærmere samarbeid når slike systemer skal utarbeides.

Ang. forvaltning og kvalitetssikring av MTU