Referat fra møte i «Medisinsk Teknikk», NSF

Det blir diskutert følgende:

  • Pågående kurs- og seminaraktiviteter innenfor fagområdet
  • NIF’s plass i bildet
  • Økonomi/kursavgift
  • Ressurspersoner
  • Forholdet til Den Norske Lægeforening
  • Konkrete prosjekter/organisering av arbeidet

Følgende kurs for 1985 er planlagt:

  1. Operasjonsstuens tekniske hjelpemidler (avholdt)
  2. Pasientovervåking – respirasjonsorganene
  3. Bruk av EDB i helsetjenesten

Referat fra møte i Medisinsk Teknikk, NSF

Referat fra styremøte, 26.11.1984.

Sted: Telox A/S.

Saksliste:

39/84   Det ble referert fra Per’s brev vedr. landsmøte -85.

40/84   Følgende representanter er oppnevnt av Landsmøte i NIFO’s Kommuneavdeling.

41/84   Ikke ferdig, frist til 20. desember. Rune Fensli tar kontakt med Egeland i «Helsetjenesten» for å viderebehandle saken

Les resten av innholdet i:

Referat fra styremøte, 26.11.1984

.

 

 

Styremøte i Oslo, 26.11.1984

Sted: Telox A/S, Lysaker.

Saksliste:

39/84   Årsmøte 1985 (aktuell problematikk, kurs/seminar, tidspunkt).

40/84   NITO’s sykehusutvalg – orientering v/Jan.

41/84   Stiftelse for fagtidsskriftet Medisinsk Teknikk.

42/84   Grunnkurs i røntgenteknikk, strålefysikk og strålevern.

43/84   Oversikt over medlemsmassen v/Roar.

44/84   Rutiner for utsendelse av fagtidsskrift.

45/84   Kartlegging av medisinsk tekniske miljøer i Norge MT-2.84.

46/84   Forprosjekt for vedlikeholdsopplegg/kvalitetssikring.

47/84   Pressemeldinger/informasjoner til massemedia.

48/48   Eventuelt.

Styremøte i Oslo, 26.11.1984

 

Til foreningens styremedlemmer og vararepresentanter

Det vil bli avholdt styremøte i forbindelse med kurset foreningen skal arrangere i Trondheim i tidsrommet 10.-12 september.

Saksliste:

25/84   Ansvarsforhold til tidsskriftet.

26/84   Status for tidsskriftet.

27/84   Første nummer av «Medisinsk Teknikk».

28/84   Regnskapsavslutning for Interiems-styret.

29/84   Medlemskartotek generelt.

30/84   Økonomisk oversikt-status pr. august -84.

31/84   Brev fra Norsk Radiografforbund.

32/84   Brev fra NITO’s sykehusgruppe.

33/84   Brev fra NFBT (ønske om felles kurskomité).

34/84   Brev til off. myndigheter/organisasjoner/firmaer.

35/84   Skrivepapir – emblem/logo.

36/84   Budsjett for grunnkurs 2-84.

37/84   Medlems-søknader.

38/84   Eventuelt.

Til foreningens styremedlemmer og vararepresentanter

 

 

Referat fra styremøte på Regionsykehuset i Trondheim

Sted: Trondheim

Saksliste:

25/84   Ansvarsforhold til tidsskriftet.

26/84   Status for tidsskriftet.

27/84   Første nummer av Medisinsk Teknikk.

28/84   Regnskapsavslutning for Interimsstyret.

29/84   Medlemskartotek.

30/84   Økonomisk oversikt – status pr. august -84.

31/84   Brev fra Norsk Radiografforbund.

32/84   Brev fra NITO’s sykehusgruppe.

33/84   Brev fra NFBI.

34/84   Brev til offentlige myndigheter/organisasjoner/firmaer.

35/84   Skrivepapir – emblem/logo.

36/84   Budsjett for grunnkurs 2 -84.

37/84   Medlems-søknader.

38/84   Eventuelt.

Referat fra styremøte på Regionsykehuset i Trondheim

 

 

 

Innkalling til styremøte, 24.05.1984

Sted: Regionsykehuset i Trondheim.

Saksliste:

14/84   Referater fra konstituerende generalforsamling.

15/84   Pressemelding.

16/84   Brevpapir.

17/84   Adresse, postfordeling.

18/84   Økonomi (konst. gen.fors., seminar).

19/84   Første nummer av Medisinsk Teknikk-

20/84   Kursbevis, kursopplegg.

21/84   Komité for registreringssystemer, mandat.

22/84   Kontakt med offentlige myndigheter, andre foreninger samt firma.

23/84   Medlemskap.

24/84  Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 24.05.1984

 

 

Til styrets medlemmer

Vedlagt oversendes referater fra konstituerende generalforsamling og konstituerende styremøte samt utkast til brevpapir.

Det største referatet er tenkt kun til de av deltakerne som er ansatt ved helseinstitusjoner. Det lille referatet kan gå til andre deltakere, observatører og registrerte personer i henhold til Runes liste.

Det finnes ikke vedlagte referater, derfor er det umulig å referere til de.

Til styrets medlemmer

 

Referat fra konstituerende styremøte, 1984

Sted: Strand hotell, Fevik.

Saksliste:

1/84   Arbeidsprogram/styremøter.

2/84   Fordeling av oppgaver.

3/84   Status-oppsett fra Interimsstyret.

4/84   Referat fra konstituerende generalforsamling: til deltakere og til firma/offentlige institusjoner/nye medlemmer.

5/84   Pressemelding.

6/84   Brevpapir.

7/84   Postadresser, postfordeling.

8/84   Økonomi: hovedkasse, tidsskrift, prosjekter, komiteer.

9/84   Kursopplegg.

10/84   Komité for registreringssystemer.

11/84   Forhold til andre foreninger og institusjoner.

12/84   Faglig tidsskrift.

13/84   Eventuelt.

Referat fra konstituerende styremøte, 1984