Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

Arne Bøe og Alan Fields (Haukeland sykehus) har registrert en kontinuerlig aktivitet på sykehusenes MTA’er med hensyn til å oppfylle kravene om å holde og oppdatere utstysregristre for MTU. Praksisen for hvordan utstyr registreres er høyst forskjellig.

Dette burde være en veldig god sak for MTF å engasjere seg i. Prosjektet burde organiseres og ledes av MTF, og det burde søkes om midler til driften av prosjektet.

Fremgangsmåten kan f.eks. være å engasjere cirka tre av de ledende MTA’ene på området, og samordne deres rutiner og anbefalinger for å så å utgi dette som en nasjonal retningslinje.

Forslag til nytt prosjekt

Referater fra møte i styringsgruppen for NKKN

Referater fra møte i styringsgruppen for NKKN og fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetsstyring i regionsammenheng, prosedyreutvikling

Leif Hellefossmo fra Medisinsk teknisk avdeling (Harstad sykehus) sender til Styremedlemmer i MTF et referat fra møte i Styringsgruppen for NKKN samt et referat fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling.

Referatet finnes ikke, derfor er det umulig å referere til dette.

Referater fra møte i styringsgruppen for NKKN

MTA-nett

Styret i MTF har behandlet saken om MTA-nett.

Følgende vedtak er fattet:

Styret er av den oppfatning at den mest hensiktsmessige plattform for elektronisk               post og informasjonsutveksling mellom medlemmene i MTF er Internett. På grunn               av de store kostnadene forbundet med å ha en ekstern «systemansvarlig» til et               slikt system, avsluttes denne saken med Kjetil Palmquist. Kjetil Palmquist                           tilgodesees med et beløp på kr 5000 som en kompensasjon for det arbeidet han                 frivillig og ut fra egen interesse har nedlagt.

AD. MTA-nett

 

Referat fra møte i NKKN 12.10.1995

Sted: Haukeland sykehus, Bergen

 1. Referat fra forrige møte (09.05.95).
 2. Økonomi.
 3. Søknad om videre drift av NKKN.
 4. Orientering og internasjonalt nomenklaturprosjekt.
 5. Gjenopprettelse av ekspertgrupper.
 6. Orientering og internasjonalt nomenklaturprosjekt.
 7. Utvidelse av nomenklaturet til andre kategorier.
 8. Prosedyrer/rutiner/kvalitetssikring.
 9. Korreksjon til informasjon utsendt av DANO-prosjektet.
 10. Eventuelt.

Referat fra møte i NKKN 1995

Clinica 677 October 23rd 1995

Europe leads in world nomenclature activity:

The most recent meeting of ISO/TC 210 WG 3**, held in Bergen, Norway, proposed that Technical Sector Board 3 (Healthcare) of the European standards committee, CEN, should now take responsibility for the development of an international medical device nomenclature using CEN/TC 257 SC 1’s project proposal.

The FDA’s Center for Biologics Evaluation & Research will unveil «CBER Vision:2004», its strategic plan for the next decade, at a vaccines advisory committee meeting this week.

Les resten av innholdet i:

Clinica October 1995

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Stavanger/Fredrikstad

Styret i Medisinsk Teknisk Forening bedømmer NKKN’s virksomhet som følger:

 •  Virksomheten generelt
 •  Kvaliteten på arbeidet (nomenklatur og typeregister)
 •  Nytteverdi (for sykehusansatte, leverandører, offentlige organer m.m)
 •  Hvilken rolle NKKN bør ha i fremtiden
 •  Andre/utvidede satsingsområder

En uttalelse sendes til Stavanger og Fredrikstad.

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i:

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Stavanger

 

 

Telefaks vedrørende evaluering av NKKN’s virksomhet

Fra: Øystein Skaanes-Larsen (MTF)
Til: Tore Løken (Eurosoft Norge A/S)

 

Øystein Skaanes-Larsen slutter seg til kommentarer og vil påpeke at i noen tilfeller finnes to grupper for samme apparattype.

For eksempel:

11309 Overvåkning, transport
10122 Prepaq.
11674 Transportabel overvåkningenhet

Det hadde også vært bra om sikkerhetsklassifisering hadde vært med under apparattyper i NKKN.

Telefax – vedr. evaluering av NKKN’s virksomhet

Telefaks: Evaluering av NKKN’s virksomhet

Telefaks fra Tore Løken (Eurosoft Norge A/S) til MTF’s styremedlemmer. Saken gjelder: Evaluering av NKKN’s virksomhet.

Tore Løken sender sine synspunkter på de enkelte punktene angående evaluering av NKKN.

Virksomheten generelt: Mulig det internasjonale engasjementet har vært for stort, selvom dette også vil gi nytte nasjonalt er det kanskje ikke så lett å innse for det vanlige bruker.

Kvaliteten på arbeidet (nomenklaturet og typeregisteret): Synes det «ferdige» produkt er bra. Det som bør bedres er i første rekke utgivelsen av nye versjoner, disse bør komme 4. ganger i året. Det kommer nye apparattyper på markedet kontinuerlig («on-line» med NKKN).

Les resten av innholdet i:

Telefaks

 

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Bergen

NKKN har siden prosjektstart i 1992 arbeidet med å utvikle et nytt nomenklatur for MTU, og har satt i drift en nasjonal database for MTU.

Det skal nå søkes om at NKKN fra 1996 får status som en permanent, landsdekkende funksjon med årlige, faste tilskudd via regiontilskuddsordningen. I denne forbindelse ønsker helsemyndighetene (MTF) en evaluering av NKKN’s virksomhet.

En uttalelse som bør inneholde en vurdering av:

 – Virksomheten generelt
 – Kvaliteten på arbeidet (nomenklaturet og typeregisteret)
 – Nytteverdi (for sykehusansatte, leverandører, offentlige organer m.m)
 – Hvilken rolle bør NKKN ha i fremtiden
 – Evt. andre satsingsområder

 

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Bergen

Statusrapport om NKKN’s virksomhet, August 1995

Generelt:

NKKN har frem til 31.12.1995 eksistert i overkant av 2 1/2 år finanser via Regiontilskuddsordningen, og det forberedes nå en søknad for en ny periode hvor det tas hensyn til den nødvendige aktivitetsøkning.

Følgende liste er et kronologisk oppsett av viktige hendelser og møter som direkte eller indirekte har påvirket utviklingen på nomenklaturfeltet  til dags dato.

Les innholdet av møter og hendelser, samt hoved punkter av det norske nomenklaturarbeidet i:

Statusrapport om NKKN’s virksomhet