Bladet «Helsetjenesten»/»Medisinsk Teknikk», 1993

Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk is published by Selvig Publishing A/S. This trade journal covers a wide range of topics related to public health, such as health carem administration, economy, management and technique.

Les om:

 • Editorial programme for 1993
 • Spesification of targeted groups
 • Rates 1993
 • Buyers Guide
 • Technical specifications
 • Utgivelsesplan ’93
 • Målgruppespesifikation
 • Priser 1993
 • Tekniske data

i:

Helsetjenesten Medisinsk teknikk 1993

En liste med nye internasjonale standarder

The following is a list of new international standards and amendments scheduled to be published by the IEC within the next two months. Figures in square brackets – indicate scheduled publication date.

Standards:

 • IEC 244-5 (Second edition)
 • IEC 574-21 (First edition)
 • IEC 601-2-21 (First edition)
 • IEC 774-3 (First edition)
 • IEC 843-2 (First edition)

The IEC, the international electrotechnical commissin, provides world standards for the electrical and electronic industries.

New Publications – Standards

Helsetjenesten/MT – regnskap 1991 og prognose 1992

Av fotostatkopien fremgår det hvordan utregning har funnet sted av «royalty». Dette er som følger: brutto annonsesalg – byråprovisjon + abonnementsinntekter.

Når det gjelder prognose for 1992, ble det satt opp et budsjett med et totalsalg av annonser på kr. 992 000, – samt abonnementsinntekter på kr. 220 000,-.

Tidsskriftet vil sannsynligvis ende på et salg rundt kr. 850 000,- og dette er absolutt ikke tilfredsstillende. Selvig Publishing håper derfor at ikke minst de medisinsk/tekniske foreninger vil støtte opp og gi flest mulig tilbakemeldinger til salgsmann.

Med et godt samarbeide mellom de foreninger som står bak tidsskriftet – salgavdeling og redaksjon, mener undertegnede som representant for forlaget at tidsskriftet skulle ha alle mulige sjanser til å klare seg i markedet, og gi et rimelig godt økonomisk resultat.

Vedr. Helsetjenesten-MT, regnskap 1991 og prognose 1992

Brev til Selvig Publishing

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Selvig Publishing

 

MTF har gjennomgått utsendte abonnementsliste fra Selvig Publishing, og funnet svært mange avvik fra den korrekte medlemslisten. Bland annet er det en del doble registreringer, en rekke abonnementer som ikke hører til under MTF, samt 3 personer som skulle vært slettet fra MTF’s lister.

Da MTF kommer til å satse videre på samarbeidet om Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk, ville det være i alles interesse at det ble orden på abonnementslister. Derfor returneres utskrift fra Selvig Publishing, påført om at de vil opprette en abonnementsliste.

Et brev til Selvig Publishing ang. abonnementsliste

 

Vedrørende royalty «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» – 1991

Det vises til tidligere samtaler i forbindelse med regnskapet for 1991, og kan opplyses at totalsalget i 1991 var på kr. 1 193 160,-.

Det takkes for samarbeidet i 1991, og Selvig Publishing håper på full oppslutning for det nye, sammenslåtte tidsskriftet for 1992. Som kjent har det foregått en utskifting på salgssiden pr. 1. april d.å., og med all respekt for det arbeidet som er utført tidligere, tror Selvig Publishing at tidsskriftet i sin nye form med en systematisk og profesjonell salgsinnsats vil kunne oppnå gode resultater i inneværende år.

Vedrørende royalty Helsetjenesten

 

Utsendelse av HMT til MTF’s medlemmer

Alan Fields er kasserer for MTF og er ansvarlig for ajourføring av foreningens medlemlister. Disse regelmessig sendes til Selvig Publishing med anmodning om at disse endringene og listen generelt samordnes med mailinglisten for H/MT.

Til tross får kasserer stadig klager fra medlemmer om at de ikke mottar tidsskriftet.

Alan Fields ber om forsikring fra Selvig Publishing om at MTF’s medlemslister vil bli ajourført, og at fremtidige lister vil bli fulgt opp, slik at alle medlemmer får sitt eksemplar av bladet.

Ang.utsendelse av HMT