Forslag til vedtak under sak 9, samtykkeordningen

Styret fremsetter følgende forslag til vedtak:

Generalforsamlingen ser positivt på ideen om en godkjenningsordning i regi av MTF, og gir styret fullmakt til å utrede spørsmålet videre. Styret sender ut et høringsnotat til alle medlemmene så snart som mulig. På bakgrunn av høringsuttalelsene legger styret fram et forslag som kan realitetsbehandles på neste års generalforsamling.

Samtidig gir styret fullmakt til å forhandle frem en sekretariatsordning som skal dekke den funksjon foreningen i dag har innenfor samtykkeordningen, og som evt. kan utvides til å dekke behov innen en foreningsbasert godkjenningsordning. Sekretariatsfunksjonen forutsettes finansiert ved en rimelig prøveavgift.

Les resten av innholdet i:

Forslag til vedtak under sak 9, samtykkeordningen, mulig utvidelse

Telefax – vedr. brev fra NKKN

Vedrørende forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

MTF viser til NKKN’s brev, datert 6. november 1995. Dette ble tatt opp i styremøte i MTF 10.november 1995.

MTF er enig i at det er behov for en prosedyrehåndbok og er selvfølgelig glad for det initiativ som NKKN har tatt, men etter MTF’s mening er en prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr en oppgave som hører inn under NKKN’s arbeidsområde. NKKN må for egne midler drive et eventuelt prosjekt innen dette.

Telefax – vedr. brev fra NKKN

 

Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok

Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

Undertegnede har gjennom sitt daglig virke registrert en kontinuerlig aktivitet på sykehusenes MTA’er med hensyn til å oppfylle kravene om å holde og oppdatere utstyrsregistre for MTU.

Det menes at prosjektet burde organiseres og ledes av MTF, og det burde søkes om midler til driften av prosjektet. Det kan også være en tanke at MTF bruker en del egne midler for å vise egen seriøsitet ovenfor myndighetene.

Fremgangsmåten kan f.eks. være å engasjere cirka tre av de ledende MTA’ene på området, og samordne deres rutiner og anbefalinger for så å utgi dette som en nasjonal retningslinje.

Forslag til nytt prosjekt, prosedyrehåndbok

 

Til styrets medlemmer i MTF

Til styrets medlemmer i MTF

Nå starter MTF opp med nye ark og fargestifter og håper alle medlemmer er klare til ny innsats i foreningen. Medlemmene skal ha fått tilsendt kopi av brev fra Elektrisitetstilsynet vedrørende ET-autorisasjon. Nå får alle medlemmene kopi av høring vedrørende kvalitetssikring om skader, uhell og klager i helsetjenesten.

 Et brev til styrets medlemmer i MTF

Kvalitetssikring basert på meldinger om skader , uhell og klager i helsetjenesten

Kvalitetssikring basert på meldinger om skader, uhell og klager i helsetjenesten, en utredning med forslag til oppfølging ved kvalitetsutvalg i institusjoner og kommuner-høring

Sosialdepartementet anmodet i april 1991, Helsedirektoratet om å oppnevne og lede en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmål knyttet til mulighetene for samordning av informasjon om pasientklager, -skader og -erfaringer innen norsk helsevesen.

Arbeidsgruppen avga sin utredning med bl.a.:

  • forslag til meldesystem og lovendringer
  • foreslag til meldeskjema
  • kommentarer knyttet til tannhelsetjenesten

Les innholdet i:

Kvalitetssikring basert på meldinger om skader

 

 

Høringsutkast – ny nasjonal nomenklatur for MTU

Helsedirektoratet har tatt initiativet til å lage en nasjonal nomenklatur for MTU.

En arbeidsgruppe med representanter fra alle regionsykehusene, Norsk Institutt for Sykehusforskning (NIS) og det Det Norske Veritas, Trondheim, utarbeidet en rapport «Standard spesifikasjon for teknisk-administrativt datasystem for Medisinsk tekniske avdelinger» (datert 24.05.91.).

Ansvaret for gjennomføringen av prosjektet er lagt til Medisinsk-teknisk avdeling, Haukeland sykehus.

Prosjektet har to hovedmål – å utvikle en ny nasjonal nomenklatur for MTU, og å utvikle og sette i drift et typeregister som skal inneholde navn på alle medisinsk-tekniske produkter som leveres på det norske markedet.

Vedlagt følger  Versjon 1.0 – høringsutkast av ny nasjonal nomenklatur for MTU. Det er også vedlagt en liste over de som har fått tilsendt høringsutkastet.

  • Innledning
  • Struktur og retningslinjer

Les innholdet i:

Høringsutkast – ny nasjonal nomenklatur for MTU

 

 

2 Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr

Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr, Kvalitetssikring, Tilsyn og Meldetjeneste, juli 1992.  v/ Medisinsk Teknisk Forening, MTF, og Norsk forening for bio-medisinsk, NFBT.

Både MTF og NFBT er glad for å bli bedt om å uttale seg om den foreliggende rapporten «utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe». Det vil være kjent at det mellom MTF og NFBT pågår forhandlinger om sammenslåing, og at en regner med å være en forening tidlig i 1993. MTF og NFBT har derfor valgt å gi en felles uttalelse til rapporten.

De enkelte kommentarene er satt opp punktvis.

2 Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr

Melding av skader ved bruk av Medisinsk teknisk utstyr m.v.

Det har i mange år hersket rot og uklarhet m.h.t. rutiner og opplegg for skademeldinger fra sykehus. Pasientforeningen har gang på gang påpekt hvordan denne situasjonen er en alvorlig trussel mot pasientenes sikkerhet.

Det må etableres en samordnet meldetjeneste, slik at det blir slutt på den sløsing som i mange år har pågått i form av dobbeltrapportering og stillingskrig mellom ulike offentlige organer.

Det stilles store forventninger til den pågående oppfølging av SI-rapporten i samarbeid med Kommunaldepartementet.

Les resten av innholdet i:

Melding av skader ved bruk av MTU

 

 

Høringsuttalelse/Lovforslag Medisinsk Utstyr

MTF har mottatt høring av Lovforslag medisinsk teknisk utstyr.

MTF har ikke fått behandlet lovforslaget etter normal prosedyre innen frist, men har følgende kommentarer:

  1. MTF er enig i at det bør være en slik lov, men dens myndighet bør ligge under et departement som er uhildet.
  2. I lovforslag og veiledning står det veldig lite om krav til brukere/eiere av utstyr. Det er heller ikke nevnt noe om kvalitetsopplegg for eier eller avhengig av utstyr. I det hele er det lagt for liten vekt på det som har med bruk å gjøre i forhold til tilvirkning og omsetning.
  3. Det vil være naturlig at det under 3 også er nevnt eksplisitt register for utstyrfabrikat og typer.
  4. Deler av virksomheten bør kunne desentraliseres til sentral/regionsykehus hvor det i dag finnes godt kvalifiserte personell.
  5. Etablering av en enhetlig meldetjeneste for MTU bør stadfestes eksplisitt i lovforslaget.

Høringsuttalelse Lovforslag Medisinsk Utstyr