Brev til Strålefysikerne

Det er kommet til at navnet Med. Tekn. For. er ganske godt og innarbeidet, men det er foreløpig fullt mulig å gjøre som svenskene og kalle det…. for  med. teknikk og fysikk. NFBT kommer sannsynligvis til å klubbe oppløsning med tilslutning til den nye paraplyorganisasjonen på generalforsamling.

Vedlagt er kopi av svaret fra Sosialdepartementet på henvendelsen i november, samt suste versjon av forslaget til statutter for paraplyorganisasjonene som MTF og NFBT har jobbet med.

Det finnes ikke vedlagt kopi av svaret, derfor er det umulig å referere til dette.

Et brev til Strålefysikerne

 

Utkast til odelstingsproposisjon

Utkast til ot.prp. om endringer i helse- og sosiallovgivningen som følge av ratifikasjon av EØS-avtalen – kap. 6 Ny lov om medisinsk utstyr – høring

Vedlagt følger Sosialdepartementets utkast til kapittel om medisinsk utstyr i Ot.prp. om EØS-avtalen.

EØS-avtalen som bygger på EF’s regelverk vil få enkelte konsekvenser for Sosialdepartementets ansvarsområder. Årsaken til dette er at EØS-avtalen bl.a. innebærer at forholdene legges til rette for fri bevegelse av varer og personer innenfor EØS-området.

Kap. 6 Lov om medisinsk utstyr

 • Innledning
 • Gjeldende norsk rett
 • EF’s direktiver om medisinsk utstyr
 • Konsekvenser for norsk lovgivning om medisinsk utstyr
 • Økonomiske og administrative konsekvenser
 • Merknader til de enkelte bestemmelser
 • Utkast til lov om medisinsk utstyr

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt, samt se Høringsliste – Lov om medisinsk utstyr i:

Utkast til odelstingsproposisjon

 

 

 

 

Forespørsel – Sosialdepartement

Forespørsel om Sosialdepartementet kan fungere som «postkasse» for MTF, NFBT og NFMS internasjonale kontakter

Sosialdepartementet er nå i ferd med å vurdere hvordan STEM best kan sikre at helseområdet blir forsvarlig ivaretatt i standardiseringsarbeidet. I denne vurderingen må STEM ta hensyn til den planlagte omorganiseringen av det statlige helseforvaltningen.

Forespørsel – Sosialdepartement

Brev til Sosialdepartement

De tre foreningene som samler det medisinsk tekniske personalet og interessert medisinsk personell i Norge, MTF, NFBT og NFMS har i lengre tid hatt samtaler på styreplan og orienterende møter med sine medlemmer med sikte på et tettere samarbeid og mulig sammenslåing.

Et av de problemene som de foreningene alltid har slitt med, er adressering under skiftende styresammensetninger. En vil derfor gjennom denne kontakten rette en forespørsel til Sosialdepartementet om det er mulig å innlede diskusjoner som eventuelt tar sikte på å komme til en enighet som kunne innebære at et egnet kontor under departementet, f.eks. opprådde som  foreningenes «postkasse» for internasjonale kontakter.

Et brev til Sosialdepartement

 

Vedrørende ordninger for kvalitetssikring

Ordninger for kvalitetssikring, melderutiner og tilsyn med bruk av medisinsk teknisk utstyr – forespørsel om vurdering av dagens system og ønsker om fremtidig organisering.

Det manglende samarbeid i de nedefornevnte organer medfører at sykehusenes melderutiner ved uhell og nestenuhell blir meget uryddige. Avhengig av type hendelse medfører dette at sykehusene skal melde til:

 • STEM
 • Interne organ i sykehusene
 • NPE (Norsk pasientskadeerstatning)
 • Politi
 • Arbeidstilsyn
 • SIFF
 • SIS
 • NIS

Etter MTF’s syn må følgende forandringer skje:

 1. Opprette EN meldeinstans for uhell/nestenuhell med medisinsk teknisk utstyr.
 2. Meldeinstansen må inneha nødvendig fagkunnskap til å vurdere og videreformidle meldingen til brukerne ved sykehusene.
 3. Innsatsen innen kvalitetssikring/internkontroll ved norske sykehus må samordnes.
 4. Betaling til tilsynsmyndighetene/kontrollorgan må skje direkte fra statsbudsjettet og ikke fra lokale sykehusbudsjett.

Vedr. ordninger for kvalitetssikring

 

 

 

Medisinsk teknisk utstyr – offentlig innsats

Det vises til MTF’s brev av 19.3.91, hva det pekes på det manglende samarbeidet mellom de ulike instanser som er involvert i meldetjenesten og i arbeidet med kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr i norske sykehus.

Det Kongelige Sosialdepartement ser behovet for en bedre samordning av de ulike innrapporteringsordninger for uhell og nesten-uhell med medisinsk teknisk utstyr.

Det er nedsatt en kontaktgruppe (desember 1989) med representanter fra Helsedirektoratet, Norges vassdrags- og energiverk (NVE), Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr (NIS) som skal komme med forslag til en bedre samordning av meldetjeneste og tilsynsfunksjoner.

MTU – offentlig innsats

Medisinsk Tekniske arbeidsrutiner og oppgaver

Referat fra arbeidsmøte 13-03.91, for MTA ved sykehusene i Akershus.

Innledning:

Bakgrunnen for møtet, er den usikkerhet som råder på arbeidsplassene, når det gjelder å få utført det arbeid som er pålagt/nødvendig, slik som: medvirkning ved nyinnkjøp, mottakskontroll, opplæring, oppfølging, vedlikehold, kassasjon og rapportering int./eksternt.

Arbeidsoppgaver som naturlig hører til medisinsk teknisk personell er:

 1. Nyinnkjøp av utstyr
 2. Mottakskontroll
 3. Opplæring
 4. Utstyrsoppfølging
 5. Vedlikehold
 6. Kontakt/rapportering
 7. Kassasjon

Les en beskrivelse av disse arbeidsoppgavene i:

Medisinske tekniske arbeidsrutiner og oppgaver