Logo-konkurranse

I forbindelse med den planlagt sammenslutningen av NFBT og MTF til våren, utlyses det en tegnekonkurranse for å få fram en ny logo for den nye foreningen MTF.

Konkurranseregler:

 1. Alle medlemmer i NFBT og MTF innbys til å tegne forslag til logo for den nye foreningen MTF.
 2. Den nye logoen skal benyttes på foreningens papir, alene eller sammen med den internasjonale logo og engelske navn som begge forblir uendret.
 3. Tegningen skal være fulgt av en kort forklarende tekst.

Les resten av innholdet i:

Logo-konkurranse

 

Endring av navn og lover

På siste årsmøte avholdt 20. november 1992, vedtok tidligere Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk (NFMS) å endre navn  til Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMS). Samtidig ble lovene endret slik at alle forekomster av «strålingsfysikk» ble endret til «fysikk». Endringen er å betrakte som en videreføring av NFMS, men med utvidet fagområde og medlemspotensiale.

Bakgrunnen for navneskiftet er de siste års diskusjoner om et nærmere samarbeid mellom MTF, NFBT og NFMS.

Endring av navn og lover

2 Innkalling til styremøte

Det blir avholdt et styremøte den 24. august 1992.

Saker som vil diskuteres:

 1. Konstituering og bli kjent med MTF
 2. Tidsskriftet/Selvig Publishing
 3. Medlemsmøter
 4. Undervisningsopplegg og planer
 5. Ekstraordinær generalforsamling i henhold til bestemmelse på siste generalforsamling p.g.a. mangler ved regnskapet
 6. Avviklingsstrategier/årsmøte
 7. Eventuelt

2 Innkalling til styremøte

 

Medlemmer i NFBT

Styret som har valgt i Kristiansand siste vår, fikk et klart hovedoppdrag: Undersøke om muligheten for en sammenslåing med MTF. Forholdet til Strålefysikerne, NFMS, skulle også utredes med sikte på en fremtidig fellesorganisasjon.

Sammen med MTF har en utarbeidet et foreløpig utkast til vedtekter for en ny organisasjon – MTF.

Det er meningen at den praktiske siden av sammenslåingen skal foregå etter en kontraktlignende avtale.

Medlemmer i Norsk Forening for bio-medisinsk forening

1 Innkalling til styremøte

På styremøte den 20. januar 1992 blir diskutert:

 1. Utkastet vil vedtekter for paraplyorganisasjon. Videre forhandlingsstrategi etc.
 2. Avtaleutkast til den praktiske siden av sammenslåingen.
 3. Generalforsamling/årsmøte. MTF (den gamle foreningen) skal ha sitt årsmøte på Gjøvik 3-5 juni 1992.
 4. Info/eventuelt

1 Innkalling til styremøte

 

Referat fra møte MTF og NFBT

Formål: Sammenslåing av foreningene MTF og NFBT.

Bakgrunn:

 • Etter en hel rekke brevvekslinger mellom MTF, NFBT og NFMS ble det besluttet å avholde dette møtet i et forsøk på å skjære igjennom. Både NFBT og MTF hadde som mandat fra sine respektive generalforsamlinger 1991 å tilrettelegge en sammenslåing av disse to foreninger. Det ble enighet om at sammenslåing skulle skje på likeverdsprinsippet. NFBT hadde som forbehold at den nye foreningens vedtekter var slik utformet at de ga adgang for andre beslektede foreninger, f.eks. NFMS, på et senere tidspunkt.

Følgende punkter ble drøftet:

 1. Postadresse
 2. Internasjonale tilslutninger
 3. Navn
 4. Logo
 5. Aktiva
 6. Nye vedtekter

Referat fra møte mellom MTF og NFBT

 

Til medlemmene i NFBT

Sammenslåing

På generalforsamlingen i Kristiansand i mai ble styret pålagt en hovedoppgave: undersøke muligheten for og arbeide for en sammenslåing med MTF. Dette året skal brukes til å samtale og forhandle med styret i MTF om betingelser og ordninger.

Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk

Rune Fensli overlatter sin jobb som fagredaktør for medisinsk teknologiske saker i Trond Fagerli i Bergen ved nyttår. Det medfører visse problemer i forbindelse med det pålegget styret har fått om å reforhandle avtalen med Selvig Publishing i desember.

Møtevirksomhet

Fremmøte ved foreningensmøtene har vært mer enn slett de siste årene, og det blir tatt til etterretning. Det vil bli arrangert flere viktige internasjonale møter det kommende året, bl.a. verdenskongressen og generalforsamlingen i Kyoto i Japan.

Æresmedlem

NFBT’s tidligere styremedlem, formann, medlem av en stiftelsesgruppe, Øyvind Lorentzen, ble valgt til æresmedlem i The International Federation on Bio-Medical Engineering.

Til medlemmene i NFBT

 

 

 

Samarbeide/sammenslutning av MTF, NFBT og NFMS

NFBT foreslo at foreningene ble slått sammen for felles innsats. Senere kom NFMS med forslag om paraplyorganisasjon, da NFMS ikke syntes tiden var inne til en fullstendig sammenslåing (vedtatt på årsmøtet i november 1990).

Før sammenslåing av disse foreningene må det arbeides frem et konkret forslag, forslag til vedtekter.

 1. Navn og rettslig stilling
 2. Formål
 3. Organisasjon
 4. Medlemskap
 5. Stemmerett
 6. Styre
 7. Valgkomité
 8. Generalforsamling
 9. Landsmøte
 10. Medlemsmøter
 11. Vedtektsendringer
 12. Oppløsning

Det vedlegges Referat fra MTF’s styremøte i Oslo den 26.08.1991.

Les innholdet i:

Samarbeide, sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS