Årsrapport 2012

Rapport etter stattuene for MTF’s undervisningsrådet.
Undervisningsrådet har registrert en markert økning i interessen for å søke kompetansebevis på etterutdanningskurser.
Utviklingen fremgår av tabellen fra 2003 til 2012.
For å øke interesse til kompetansebevis besluttet Undervisningsrådet i 2011 å opptre med aktivt med innlegg i fagpressen og rundskriv til sykehus og leverandører.
Undervisningsrådet foreslår til å innføre et intensivt todelt kurs på til sammen 4-5 uker med en praksisperiode.
Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2011 – Sekretariatet for undervisningsrådet. Medisinsk Teknisk Forening.

Rapporten handler om nedgangen i antall kandidater som ønsker å få et skriftlig bevis på ekstra kompetanse ut over det offentlige «samtykke». Undervisningsrådet forutsetter at grunnen til nedgangen ligger i den negative fokuseringen på helsevesenet i media, slik som: økonomiske problemer, saker om svindelforsøk osv. Konsekvensen er begrensede ressurser til videreutdanning.

MTF vil stå som ansvarlig organisator for arbeidet med å utvikle et kurstilbud som kunne gi nødvendig elektrofaglig kompetanse til kandidater som ikke har tilstrekkelig bakgrunn i sin grunnutdannelse.

Undervisningsrådet består av leder Arne Rettedal, Universitetet i Stavanger, Ragnar Nedregård, Gjøvik, John S. Olsen, Tromsø, Jan Randa, Bergen, Sverre Bergmann, Trondheim, og Erik Fønstelien, sekretær.

Årsrapport 2011

Klinikkingeniør – MTF – retningslinjer

Innholdet:

 1. Mandat og utvalg
 2. Bakgrunn
 3. Tittel
 4. Juridiske forhold

Retningslinjer for tildelingen av tittelen Klinikkingeniør – MTF.

 • Krav for tildeling
 • Administrasjon av ordningen (ansvar og oppgaver, økonomiske forhold, konfidensialitet)
 • Faglige forhold (pensa, evaluering, godskrivning av tidligere eksamener osv. og fagområder).
Klinikkingeniør MTF – retningslinjer

 

Brev ang. klinikkingeniør – MTF’s videreutdanningsgruppe

Fra: Sverre Bergmann
Til: Erik Fønstelien

 

Sverre Bergmann beklager for at han ikke kan delta på møtet som vil gjelde utdanningsgruppe. Bergmann er stort sett enig i alle uttalelsene i høringsdokumentet. Noen punkter er han ikke enig:

– «Klinikkingeniør skal være medlem av MTF».

Bergmann mener at MTF ikke betyr medlem av Medisinsk Teknisk Forening og foreslår å fjerne MTF bak tittelen.

Det er også uklart med analogien av klinikkingeniør til engelsk/amerikanske betegnelser clinical/biomedical engineer.

Klinikkingeniør – MTF’s videreutdanningsgruppe

Brev – Klinikkingeniør

Fra Erik Fønstelien («Utdanningsgruppa»)
Til Arne Rettedal (Medisinsk Teknisk Forening)

 

Diskusjonen rundt læremidler til etterutdanningskurser.

Erik Fønstelien foreslår å angi innhold av pensum og omtrentlig sidetall.  Det ønskes ikke noen utdannelseskrav utenom det formelle «samtykke» (NVE-godkjenning, ET-godkjenning). Samtykke krever minimum teknisk fagskole (etter forskrift).

Les kommentarer til høringsutkastet i:

Klinikkingeniør

 

Brev vedrørende utvidelse av samtykkeordningen

Fra: Arne Rettedal (Medisinsk Teknisk Forening)
Til: Erik Fønstelien («Utdanningsgruppa»)

 

Sak 24/96 – Utvidelse av samtykke-ordningen

Rapport fra arbeidsgruppen ble diskutert. Lærebøker/kompendier og konkrete pensumlister må utarbeides. Kommentarer til rapporten sendes tilbake til utdanningsgruppen for videre bearbeidelse.

Styret ønsker at det blir konkretisert pensum og lærebøker.

Utvidelse av samtykke-ordningen

 

Sekretariatet for elektromedisinsk praksisordning – «Utdanningsgruppe»

Styret i Medisinsk Teknisk Forening er v/formann Arne Rettedal.

Utvalget til «Utdanningsgruppe» består av Siri Berg, Rolf Fiegenschau, Tore Løken, Arne Rettedal, Arne Østerud og Erik Fønstelien (sekretær).

Det gis rammebetegnelser, kommentarer og forslag til pensum og også krav til prøver. Utvalget er særlig interessert i om kravene og lærebøker som foreslås, er akseptable.

Innholdet av dokumentet er lik med innholdet til «Referat og kommentarer fra møte i MTF’s «utdanningsgruppe» av 12.09.1996.

Sekretariatet for elektromedisinsk praksisordning

 

Referat og kommentarer fra møte i MTF’s «Utdanningsgruppe»

Diskusjon rundt møte i MTF’s «Utdanningsgruppe».

Det er enighet mellom medlemmene om at det i alle tilfeller må være svært få ordninger.

Det er foreslått å starte med et enkelt opplegg (f.eks. en eneste type spesialist til å begynne med).

Det er enighet om at MTF starter arbeidet med å utvikle en kandidattype – arbeidstittel: Klinikkingeniør (K). En kan ikke bli K uten å ha vanlig NVE-godkjenning/PE-samtykke på forhånd. Kravene til K skal være slik at de fleste kunne bestå oppgaver, kravene bør være høye, men relevante og realistiske. K skal være klinisk orientert.

Les mer om forslag til pensum og prøver i:

Referat og kommentarer fra møte i MTF’s utdanningsgruppe

 

Notat – «Utdanningsgruppa» under Medisinsk Teknisk Forening

Kommentarer til styremøte i MTF (12.september 1996) og retningslinjer for ordning av praksis for «ET-godkjenning» – samtykke – til å foreta reparasjon og service på elektromedisinsk utstyr (Oslo mars 1995). Det vedlegges kommentarer om praksisplasser.

På styremøtet kommet det forslag om:

 •  spesialist på høgspenningsutstyr
 •  «Clinical engineer»
 •  medisinsk IT-spesialist
 •  teknisk biokjemi

Det vil diskuteres eventuelle krav til prøver, skriftlige rapporter, erfaring, praksis m.v. Styret i MTF vil etablere et forum for den skisserte debatten om autorisasjonsformer.

I retningslinjer beskrives ordningen av praksis som kreves for samtykke (ET-godkjenning) for å foreta selvstendig service og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr. Det ble bestemt at ordningen overvåkes av et råd med 3-5 medlemmer. Rådet består av Arne Rettedal (Høgskolen i Rogaland), Sverre Grimnes (Rikshospitalet), Jørn Norvik (Produkt- og Elektrisitetstilsynet).

For å få samtykke – formell autorisasjon fra myndighetene, skal det foreligge tre moduler:

 •  en tilfredsstillende teoretisk utdannelse
 •  minst treårs relevant praksis – fra godkjent praksisplass
 •  bestått en skriftlig prøve basert ovenstående litteratur

I vedlegget til retningslinjer gis forslag om praksisplasser.

Utdanningsgruppa under MTF