MTF Vedtekter

Vedtektsendringer ble godkjent av Generalforsamlingen 2014.

Vedtekter

Vedtekter for MTF

§1 Navn og rettslig stilling

Foreningen, Medisinsk teknisk forening, MTF, er sammensatt av enkeltpersoner innen fagområdene medisinsk teknologi og medisinsk tekniske tjenester.

Bedrifter og organisasjoner kan være tilknyttet på særskilte vilkår.

Internasjonalt benyttes betegnelsen: Norwegian Society for Biomedical and Clinical Engineering.

§2 Formål

MTF er en faglig ideell forening som skal representere fagområdet medisinsk teknologi og medisinsk tekniske tjenester

Foreningen skal søke et nært faglig samarbeid med andre norske og internasjonale organisasjoner innen helsesektoren samt offentlige myndigheter, sykehuseiere m.v. Formålene er å:

 • fremme samarbeid og informasjonsutveksling innen fagområdet medisinsk teknologi og medisinsk tekniske tjenester og skape større forståelse for fagene og den sikkerhetsfilosofi de er basert på.
 • styrke de medisinske og tekniske faglige kvalifikasjonene til de som arbeider innen fagområdene.
 • stimulere til forskning innen fagfeltene

§3 Organisasjon

Foreningen ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er tillagt generalforsamlingen.

§4 Medlemskap

 1. Ordinært medlemskap i foreningen er personlig og åpent for alle interesserte med tilknytning til medisinsk teknologi og medisinsk tekniske tjenester. Medlemskap registreres ved innbetaling av medlemskontingent. Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskap i foreningen forutsetter at kontingenten blir betalt, i motsatt fall blir medlemmet etter purringer og etter en frist på ett år, å betrakte som utmeldt. Styret kan ekskludere medlemmer som opptrer til skade for foreningen. Foreningen kan opprette underlagte fagseksjoner som ivaretar særskilte faglige interesser. En fagseksjon som har internasjonale kontakter, velger selv hvordan denne kontakten skal opprettholdes og defineres. Foreningens styre skal holdes løpende orientert om karakteren og forpliktelsene som er knyttet til slike kontakter. Foreningen betaler eventuelle faste kostnader dersom disse utgjør mindre enn 10 % av ordinær kontingent. Dersom beløpet overstiger 10 % betaler seksjonsmedlemmene selv differensen.
 2. Seniormedlemmer er medlemmer som har fratrådt hovedstilling ved nådd aldersgrense.

§5 Stemmerett

Bare personlige medlemmer har stemmerett. Hvert medlem har en stemme. Stemme kan avgis skriftlig i enkeltsaker og forøvrig ved fullmakt.

Et medlem kan ikke representere mer enn 5 andre medlemmer ved fullmakt. Fullmakter, på utfylt fullmaktsskjema, må være styret i hende minst 2 uker før generalforsamlingen finner sted.

§6 Styret

 1. Sammensetning.

Styret består av 5 personer. Generalforsamlingen velger leder. Styret konstituerer seg selv med sekretær og kasserer samt 2 styremedlemmer. Ett styremedlem fungerer som nestleder. I tillegg skal styret ha 2 valgte varamedlemmer. Hvert år er to styremedlemmer på valg. Et styremedlem kan maksimalt sitte i 3 sammenhengende valgperioder.

Hvis foreningen har valgt redaktør, har denne møterett for styret. Hvis en underlagt fagseksjon ikke er representert i styret, har seksjonen møterett for ett medlem.

Hvis foreningen har en redaktør for publikasjonsvirksomheten, skal en velge redaktør hvert år. Leder, styremedlemmer samt varamedlemmer velges for to år, men et styremedlem/varamedlem kan tre ut etter eget ønske etter ett år dersom det gis beskjed minst fire uker før ordinær generalforsamling.

Dersom et styremedlem av forskjellige grunner forøvrig må trekke seg, utpeker styret en ny person blant varamedlemmene til det ledige vervet for den gjenstående delen av valgperioden.

 1. Styrets møter.

Lederen eller den han gir myndighet, innkaller til styremøter. Forøvrig kan styremøte kreves av minimum 3 styremedlemmer eller dersom en fagseksjon og to ordinære styremedlemmer krever det. Ved stemmelikhet i styret er fungerende leders stemme avgjørende.

Det skal føres referat fra styremøtene. Referatene skal gjøres fortløpende til tilgjengelige for medlemmene. Årsrapportene fra fagseksjonene legges fram for generalforsamlingen).

 1. Styrets oppgaver.

Innenfor rammen av §2 og i tråd med generalforsamlingens vedtak og anbefalinger, leder styret foreningens virksomhet, forbereder generalforsamling og medlemsmøter.

§7 Valgkomite/revisor

Valgkomiteen består av tre medlemmer som ikke har andre verv samtidig. Valgkomiteen foreslås av styret og velges av generalforsamlingen for en periode på ett år. Valgkomiteen utpeker tellekomite bestående av 3 medlemmer som møter i generalforsamlingen

Foreningen skal ha to revisorer som velges for en periode av to år eventuelt ekstern revisor benyttes.

§8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes før 1. juli hvert år.

Innkallingen til medlemmene skal foreligge minst seks uker i forveien.

Der behandles:

 1. Styrets årsberetning. Regnskap og revisors beretning. Budsjett Valg av styre, revisor og valgkomite

Fastsettelse av årskontingent for ordinære og seniormedlemmer.

 1. Andre saker og eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret og skal innkalles hvis minst 1/4 av foreningens medlemmer skriftlig forlanger det.

Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i saker, etter pkt 2, som medlemmene er gjort kjent med senest to uker før generalforsamlingen.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være sendt styret senest fire uker før møtet.

Ordinær generalforsamling kan hvert år kombineres med et faglig kurs/seminar til et landsmøte.

§9 Medlemsmøter etc.

Foreningen kan arrangere medlemsmøter og kurs, eventuelt i samarbeid med andre organisasjoner. Det skal tilstrebes en rimelig geografisk fordeling av slike arrangementer.

§10 Publikasjoner

Foreningen skal bidra til utgivelsen av en publikasjon som ivaretar medlemmenes faglig interesser. Slik utgivelse kan foregå i samarbeid med andre organisasjoner. Publikasjonen skal være åpen for meddelelser fra styret og de underlagte fagseksjonene.

§11 Eiendeler m.v.

Foreningens eiendeler og fond forvaltes av styret. Det er egne statutter for fondet.

§12 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare gjøres av generalforsamlingen, eventuelt på ekstraordinær generalforsamling, og det kan bare stemmes over endringsforslag som er meldt medlemmene skriftlig med minst to ukers varsel.

For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.

§13 Oppløsning

Forslag om foreningens oppløsning krever 2/3 flertall på to påfølgende generalforsamlinger. Avstemningen skal være hemmelig og skriftlig.

Ved oppløsning velges tre medlemmer som ivaretar forvaltningen av eiendeler og fond.

 

Vedtektene er godkjent av Generalforsamlingen 6.5. 2014

Lagre

Lagre

Lagre

Vedtekter for MTF

§1 Navn og rettslig stilling

Foreningen, Medisinsk teknisk forening, MTF, er sammensatt av enkeltpersoner innen fagområdene biomedisinsk teknikk.

Bedrifter og organisasjoner kan være tilknyttet på særskilte vilkår.

Internasjonalt benyttes betegnelsen: Norwegian Society for Biomedical Engineering.

§2 Formål

MTF er en faglig ideell forening som skal representere de bio-medisinsk tekniske fagområdene og miljøene i Norge.

Foreningen skal søke et nært faglig samarbeid med andre norske og internasjonale organisasjoner innen helsesektoren samt offentlige myndigheter, sykehuseiere m.v. Formålene er å:

 • fremme samarbeid og informasjonsutveksling innen fagområdet bio-medisinsk teknikk og skape større forståelse for fagene og den sikkerhetsfilosofi de er basert på.
 • styrke de medisinske og tekniske faglige kvalifikasjonene til de som arbeider innen fagområdene.
 • stimulere til forskning innen fagfeltene

§3 Organisasjon

Foreningen ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er tillagt generalforsamlingen.

§4 Medlemskap

 1. Ordinært medlemskap i foreningen er personlig og åpent for alle interesserte med tilknytning til bio-medisinsk teknikk. Medlemskap registreres ved innbetaling av medlemskontingent. Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskap i foreningen forutsetter at kontingenten blir betalt, i motsatt fall blir medlemmet etter purringer og etter en frist på ett år, å betrakte som utmeldt.Styret kan ekskludere medlemmer som opptrer til skade for foreningen.Foreningen kan opprette underlagte fagseksjoner som ivaretar særskilte faglige interesser.En fagseksjon som har internasjonale kontakter, velger selv hvordan denne kontakten skal opprettholdes og defineres. Foreningens styre skal holdes løpende orientert om karakteren og forpliktelsene som er knyttet til slike kontakter. Foreningen betaler eventuelle faste kostnader dersom disse utgjør mindre enn 10% av ordinær kontingent. Dersom beløpet overstiger 10%, betaler seksjonsmedlemmene selv differensen.
 2. Seniormedlemmer er medlemmer som har fratrådt hovedstilling ved nådd aldersgrense.

§5 Stemmerett

Bare personlige medlemmer har stemmerett. Hvert medlem har en stemme. Stemme kan avgis skriftlig i enkeltsaker og forøvrig ved fullmakt.

Et medlem kan ikke representere mer enn 5 andre medlemmer ved fullmakt.

§6 Styret

 1. Sammensetning.Styret består av 5 personer. Det velges leder, sekretær og kasserer samt 2 styremedlemmer. Ett styremedlem fungerer som nestleder. I tillegg skal styret ha 2 valgte varamedlemmer.Hvert år trer 2 styremedlemmer ut, første gang etter loddtrekning. Hvis foreningen har valgt redaktør, har denne møterett for styret. Hvis en underlagt fagseksjon ikke er representert i styret, har seksjonen møterett for ett medlem.Valg.Hvis foreningen har en redaktør for publikasjons virksomheten, skal en velge redaktør hvert år. Leder, styremedlemmer samt varamedlemmer velges for to år, men et styremedlem/varamedlem kan tre ut etter eget ønske etter ett år dersom det gis beskjed minst fire uker før ordinær generalforsamling.Dersom et styremedlem av forskjellige grunner forøvrig må trekke seg, utpeker styret en ny person blant varamedlemmene til det ledige vervet for den gjenstående delen av valgperioden.Styrets møter.

  Lederen eller den han gir myndighet, innkaller til styremøter. Forøvrig kan styremøte kreves av minimum 3 styremedlemmer eller dersom en fagseksjon og to ordinære styremedlemmer krever det. Ved stemmelikhet i styret er fungerende leders stemme avgjørende.

  Det skal føres styreprotokoll. Styreprotokollen skal legges frem for generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal også ha årsrapportene fra fagseksjonene.

 2. Styrets oppgaver.Innenfor rammen av §2 og i tråd med generalforsamlingens vedtak og anbefalinger, leder styret foreningens virksomhet, forbereder generalforsamling og medlemsmøter.

§7 Valgkomite/revisor

Valgkomiteen består av tre medlemmer som ikke har andre verv samtidig. Valgkomiteen foreslås av styret og velges av generalforsamlingen for en periode på ett år. Foreningen skal ha to revisorer som velges for en periode av to år.

§8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes før 1. juni hvert år.

Innkallingen til medlemmene skal foreligge minst seks uker i forveien.

Der behandles:

 1. Styrets årsberetning. Regnskap og revisors beretning. BudsjettValg av styre, revisor og valgkomiteFastsettelse av årskontingent for ordinære og seniormedlemmer.
 2. Andre saker og eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret og skal innkalles hvis minst 1/4 av foreningens medlemmer skriftlig forlanger det.

Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i saker som medlemmene er gjort kjent med senest to uker før generalforsamlingen.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være sendt styret senest fire uker før møtet.

Ordinær generalforsamling kan hvert år kombineres med et faglig kurs/seminar til et landsmøte.

§9 Medlemsmøter etc.

Foreningen kan arrangere medlemsmøter og kurs, eventuelt i samarbeid med andre organisasjoner. Det skal tilstrebes en rimelig geografisk fordeling av slike arrangementer.

§10 Publikasjoner

Foreningen skal bidra til utgivelsen av en publikasjon som ivaretar medlemmenes faglig interesser. Slik utgivelse kan foregå i samarbeid med andre organisasjoner. Publikasjonen skal være åpen for meddelelser fra styret og de underlagte fagseksjonene.

§11 Eiendeler m.v.

Foreningens eiendeler og fond forvaltes av styret. Det er egne statutter for fondet.

§12 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare gjøres av generalforsamlingen, eventuelt på ekstraordinær generalforsamling, og det kan bare stemmes over endringsforslag som er meldt medlemmene skriftlig med minst to ukers varsel.

For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.

§13 Oppløsning

Forslag om foreningens oppløsning krever 2/3 flertall på to påfølgende generalforsamlinger. Avstemningen skal være hemmelig og skriftlig.

Ved oppløsning velges tre medlemmer som ivaretar forvaltningen av eiendeler og fond.

Vedtektene er revidert og trer i kraft fra og med 17.august 2000.

Endringer i vedtekter for fondet vedtatt på Årsmøtet 1998

Endringer i vedtekter vedtatt på Årsmøtet 1998:

Tillegg er vist i understreket tekst, utstrykninger er vist med gjennomstreket tekst)

Fondet for Medisinsk Teknisk Forening

Bidragsytere

 • Medirad A/S
 • Medisinsk Utstyr A/S
 • Medisinsk Teknisk Forening

Statutter

§1 Fondet er opprettet ved vedtak av Medisinsk Teknisk Forenings generalforsamling 1988. Fondets midler skaffes til veie ved donasjoner fra firma til Medisinsk Teknisk Forening og innskudd fra MTF. De innbetalte beløp settes etter hvert av til fondet som er urørlig urørlig skal plasseres slik at det gir god avkastning med moderat risiko. Beløpet skal settes på sperret høyrentekonto. Rentene av de innbetalte fondsmidler samt beløpet som er over grunnbeløpet (§7) kan brukes til de formål som er nevnt i §3.

§2 Kassereren i Medisinsk Teknisk Forening skal føre fondets regnskap, som revideres av Medisinsk Teknisk Forenings revisor. Revidert regnskap og årsmelding, såvel for fondet som for anvendelse av de årlige rentene, legges fram ved Medisinsk Teknisk Forenings generalforsamling og desideres av det valgte desisjonsutvalg for godkjenning.

§3 Formålet med de midler som årlig står til disposisjon er å fremme og støtte medisinsk teknisk arbeid blant medlemmene i Medisinsk Teknisk Forening. Midlene skal gi foreningen mulighet til å iverksette intensjonene i foreningens formålsparagraf. Midlene kan ikke brukes til formål som i følge sin art skal dekkes av det enkelte medlems arbeidsgiver.

Styret i Medisinsk Teknisk Forening kan på eget initiativ sende ut medlemmer for at de skal sette seg inn i nye medisinsk tekniske problemstillinger og metoder for dermed å øke foreningens kunnskap.

Styret i Medisinsk Teknisk Forening bør under utdeling av midlene ha for øye at foreningen i størst mulig utstrekning kan trekke varig nytte av de anvendte midler. Dersom styret ett år ikke finner grunn til å dele ut de midler som er disponible, eller vil dele ut bare en del av dem, skal det som ikke blir brukt legges til fondet. Rent unntaksvis kan de likevel bli brukt neste år i tillegg til de midler som da står til disposisjon.

§4 Om kunngjøring skal finne sted, og på hvilken måte, avgjør styret hvert år.

§5 Enhver som har mottatt bidrag, skal innen tre måneder gi skriftlig melding til styret om hvordan bidraget er blitt brukt. Styret forbeholder seg retten til eventuelt å be om at arbeidet gjøres klart for presentasjon i tidsskriftet, «Helsetjenesten Medisinsk Teknikk». Styret forplikter seg å oversende rapport årsrapport og regnskap til de firma som har deltatt i oppbyggingen av fondet.

§6 Medisinsk teknisk apparatur og litteratur som er innkjøpt for fondets midler forblir foreningens eiendom.

§7 Grunnbeløpet er på kr 130.000,-. Størrelsen på grunnbeløpet fastsettes av generalforsamlingen.

§8 Disse statutter er revidert og trer i kraft fra og med 1. januar 1989.1. juni 1998.

§9 Vedtektsendringer kan bare gjøres av generalforsamlingen, eventuelt på ekstraordinær generalforsamling, og det kan bare stemmes over endringsforslag som er meldt medlemmene skriftlig med minst to ukers varsel. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.

§9 Vedtektsendringer kan bare gjøres av generalforsamlingen, eventuelt på ekstraordinær generalforsamling, og det kan bare stemmes over endringsforslag som er meldt medlemmene skriftlig med minst to ukers varsel. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.

Spesielle anmerkninger

Som eksempel på bruk av fondets midler kan nevnes:

 • Innkjøp av apparatur, litteratur og programvare av spesiell medisinsk teknisk interesse.
 • Bidrag til medisinsk teknisk personale som ønsker å utføre vitenskapelig arbeid.
 • Bidrag til trykking av medisinsk teknisk litteratur.
 • Reisestipend for Medisinsk teknisk Forenings medlemmer.
 • Innkalling av kompetansepersonell til foredrag og demonstrasjoner.

MTF 1998

Endringer i vedtekter vedtatt på Årsmøtet 1998

Tillegg er vist i understreket tekst, utstrykninger er vist med gjennomstreket tekst)

Vedtekter for Medisinsk teknisk forening

§1 Navn og rettslig stilling

Foreningen, Medisinsk teknisk forening, MTF, er sammensatt av enkeltpersoner innen fagområdene bio-medisinsk teknikk. Bedrifter og organisasjoner kan være tilknyttet på særskilte vilkår. Internasjonalt benyttes betegnelsen: Norwegian Society for Biomedical Engineering.

§2 Formål

MTF er en faglig ideell forening som skal representere de bio-medisinsk tekniske fagområdene og miljøene i Norge. Foreningen skal søke et nært faglig samarbeid med andre norske og internasjonale organisasjoner innen helsesektoren samt offentlige myndigheter, sykehuseiere m.v. Formålene er å:

 • fremme samarbeid og informasjonsutveksling innen fagområdet bio-medisinsk teknikk og skape større forståelse for fagene og den sikkerhetsfilosofi de er basert på.
 • styrke de medisinske og tekniske faglige kvalifikasjonene til de som arbeider innen fagområdene.
 • stimulere til forskning innen fagfeltene.

§3 Organisasjon

Foreningen ledes av et styre. Dens høyeste myndighet er tillagt generalforsamlingen.

§4 Medlemskap

 1. Ordinært medlemskap i foreningen er personlig og åpent for alle interesserte med tilknytning til bio-medisinsk teknikk. Medlemskap registreres ved innbetaling av medlemskontingent. Utmelding skal skje skriftlig. Medlemskap i foreningen forutsetter at kontingenten blir betalt, i motsatt fall blir medlemmet etter purringer og etter en frist på ett år, å betrakte som utmeldt. Styret kan ekskludere medlemmer som opptrer til skade for foreningen.
 2. Foreningen kan opprette underlagte fagseksjoner som ivaretar særskilte faglige interesser. En fagseksjon som har internasjonale kontakter, velger selv hvordan denne kontakten skal opprettholdes og defineres. Foreningens styre skal holdes løpende orientert om karakteren og forpliktelsene som er knyttet til slike kontakter. Foreningen betaler eventuelle faste kostnader dersom disse utgjør mindre enn 10% av ordinær kontingent. Dersom beløpet overstiger 10%, betaler seksjonsmedlemmene selv differensen.
 3. Seniormedlemmer er medlemmer som har fratrådt hovedstilling ved nådd aldersgrense.

§5 Stemmerett

Bare personlige medlemmer har stemmerett. Hvert medlem har en stemme. Stemme kan avgis skriftlig i enkeltsaker og forøvrig ved fullmakt. Et medlem kan ikke representere mer enn 5 andre medlemmer ved fullmakt.

§6 Styret

 1. Sammensetning. Styret består av 5 personer. Det velges formann, sekretær og kasserer samt 2 styremedlemmer. Ett styremedlem fungerer som viseformann. I tillegg skal styret ha 2 valgte varamenn. Hvert år trer 2 styremedlemmer ut, første gang etter loddtrekning. Hvis foreningen har valgt redaktør, har denne møterett for styret. Hvis en underlagt fagseksjon ikke er representert i styret, har seksjonen møterett for ett medlem.
 2. Valg. Hvis foreningen har en redaktør for publikasjons virksomheten, skal en velge redaktør hvert år. Formann, styremedlemmer samt varamenn velges for to år, men et styremedlem/varamann kan tre ut etter eget ønske etter ett år dersom det gis beskjed minst fire uker før ordinær generalforsamling. Dersom en tillitsmann av forskjellige grunner forøvrig må trekke seg, utpeker styret en ny person blant varamennene til det ledige vervet for den gjenstående delen av valgperioden.
 3. Styrets møter. Formannen eller den han gir myndighet, innkaller til styremøter. Forøvrig kan styremøte kreves av minimum 3 styremedlemmer eller dersom en fagseksjon og to ordinære styremedlemmer krever det. Ved stemmelikhet i styret er fungerende formanns stemme avgjørende. Det skal føres styreprotokoll. Styreprotokollen skal legges frem for generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal også ha årsrapportene fra fagseksjonene.
 4. Styrets oppgaver. Innenfor rammen av §2 og i tråd med generalforsamlingens vedtak og anbefalinger, leder styret foreningens virksomhet, forbereder generalforsamling og medlemsmøter.

§7 Valgkomite/revisor

>Valgkomiteen består av tre medlemmer som ikke har andre verv samtidig. Valgkomiteen foreslås av styret og velges av generalforsamlingen for en periode på ett år. Foreningen skal ha to revisorer som velges for en periode av to år.

§8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes før 1. juni hvert ar. Innkallingen til medlemmene skal foreligge minst seks uker i forveien. Der behandles:

 1. Styrets årsberetning Regnskap og revisors beretning Budsjett Valg av styre, revisor og valgkomite
 2. Fastsettelse av årskontingent for ordinære og seniormedlemmer.
 3. Fastsettelse av tid /sted for neste ars landsmøte/generalforsamling
 4. Andre saker og eventuelt.

 5. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret og skal innkalles hvis minst 1/4 av foreningens medlemmer skriftlig forlanger det. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i saker som medlemmene er gjort kjent med senest to uker før generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være sendt styret senest fire uker før møtet. Ordinær generalforsamling kan hvert ar kombineres med et faglig kurs/seminar til et landsmøte.

  §9 Medlemsmøter etc.

  Foreningen kan arrangere medlemsmøter og kurs, eventuelt i samarbeid med andre organisasjoner. Det skal tilstrebes en rimelig geografisk fordeling av slike arrangementer.

  §10 Publikasjoner

  Foreningen skal bidra til utgivelsen av en publikasjon som ivaretar medlemmenes faglig interesser. Slik utgivelse kan foregå i samarbeid med andre organisasjoner. Publikasjonen skal være apen for meddelelser fra styret og de underlagte fagseksjonene.

  §11 Eiendeler m.v.

  Foreningens eiendeler og fond forvaltes av styret. Det er egne statutter for fondet.

  §12 Vedtektsendringer

  Vedtektsendringer kan bare gjøres av generalforsamlingen, eventuelt på ekstraordinær generalforsamling, og det kan bare stemmes over endringsforslag som er meldt medlemmene skriftlig med minst to ukers varsel. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.

  §13 Oppløsning

  Forslag om foreningens oppløsning krever 2/3 flertall på to påfølgende generalforsamlinger. Avstemningen skal være hemmelig og skriftlig. Ved oppløsning velges tre medlemmer som ivaretar forvaltningen av eiendeler og fond.

  Endringene trer i kraft fra og med 1. juni 1998.

Utkast til vedtekter, 1991

Medisinsk Teknisk Forening og Norsk forening for Medisinsk Strålingsfysikk

Det vises til det utkast Ståle Lybekk har laget og samtaler om en paraplyorganisasjon for medisinsk teknikk i Norge.  Hva den enkelte opprinnelig forening velger å legge i uttrykket paraply- vil være motivert av det behov gruppen har for markering, særlig ovenfor internasjonale kontakter. Det oppstår et spørsmål om det bør tas sikte på å være «en forening». Det er intensjonene til NFBT. Hvor rask dannelsen skal være, er et spørsmål som må tas opp etter hvert. Alle aspektene må også diskuteres på de respektive foreningenes generalforsamlinger.

Les innholdet av vedtekter i:

Vedtekter 1991