Sertifiseringer

 


3 sertifikater for kompetansehevning
MTF tilbyr tre mulige kompetansebevis, en grunnleggende og to påbyggende:
           1. MTF-godkjenning
           2. Klinikkingeniør-MTF
           3. Medisintekniker-MTF
hvor 2 og 3 er avhengige av utdanningsbakgrunn.

Krav for «MTF-godkjenning»
           1. Medlemskap i Medisinsk Teknologisk Forening
           2. «Samtykke» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB
           3. Bestått kurset «Medisinsk Teknologiforvaltning» eller tilsvarende  (Kurset kan tas før «Samtykke» er oppnådd).
           4. Godkjenningen er gebyrfri.

Søknadskjema: Søknadskjema for MTF-godkjenning

Krav for «Klinikkingeniør – MTF»
           1. MTF-godkjenning
           2. Høgskoleingeniør eller tilsvarende.
           3. 30 studiepoeng (sp) i tillegg til grunnutdanningen i ingeniørfag (som normalt er 180 sp) De 30 studiepoengene vil normalt fordele seg på ca 15 sp «obligatoriske» fag med utvidet vekt på anatomi, fysiologi og patofysiologi, medisinsk statistikk, vitenskapsteori og etikk mv. De resterende vil være valgfrie fagkombinasjoner i samråd med utdanningsrådet. Eksempel kan være informatikk, økonomiske fag og spesialiserte teknologiske og biologiske fag.
           4. Betalt gebyr kr 2000.-

Søknadskjema: Søknadskjema Klinikkingeniør – MTF

Les mer om klinikkingeniør Her

Krav til «Medisintekniker – MTF»
           1. MTF-godkjenning
           2. Tilleggsutdannelsen: Kravene er under utarbeidelse, og vil dreie seg om relevant opplæring med til sammen 30 kursdager.
           3.  Betalt gebyr kr 2000.-

Godkjenningen er særlig beregnet på yrkesfaglig personell uten ordinær studiekompetanse.

Søknadskjema: Søknadskjema Medisintekniker – MTF

Søknader og søknadsfrister
Søknader sendes til Utdanningsrådets sekretariatadresse
Søknaden skal vedlegges bekreftede kopier av de relevante dokumenter for det kompetansebeviset som det søkes på.
Søknadene vil først bli behandlet etter at sertifiseringsavgiften er mottatt. All behandling av individuelle forhåndsgodkjenninger og søknader er konfidensiell.
Søknadskjemaer:
Søknadskjema for MTF-godkjenning
Søknadskjema Klinikkingeniør – MTF
Søknadskjema Medisintekniker – MTF

Søkere må påregne ca. 2 måneders behandlingstid.

Generell informasjon
Formålet med å innføre særskilte kompetansebevis er å:
1. stille minimumskrav til tittelinnehavernes kompetanse
2. synliggjøre denne kompetansen for arbeidsgiver og de andre profesjonene
MTF mener at dette kan oppnås ved å sette nærmere spesifiserte krav til dokumenterte kunnskaper ut over det som kreves gjennom DSB-samtykket.

Viktig: Aktuelle kandidater for «Klinikkingeniør-MTF» og «Medisintekniker-MTF» bør ta kontakt med Utdanningsrådets sekretariat i forkant av at man starter opp, slik at ønsket fagkombinasjon kan avklares.

Spesielt om Klinikkingeniør-MTF
Autorisasjonen er ment som en dokumentert tilleggsutdannelse for kandidater som tidligere har realfaglig eller teknologisk utdannelse fra universitet eller høgskole. De som har utdannelse fra utlandet eller fra skoler som tidligere ikke var innlemmet i høgskolesystemet, må kunne dokumentere at avsluttet eksamen minst tilsvarer det som tilbys ved våre høgskoler/universiteter i dag.
30 sp. tilsvarer omtrent et halvt års fulltids studier. Sertifiseringene er for å øke det teoretiske grunnlaget. Lang praksis og/eller stillingstittel gir ikke fradrag i teorikravet.
Kurs og fag skal være på universitets-/høgskolenivå. Undervisningsrådet MTF avgjør i hvert enkelt tilfelle om kurskombinasjoner, fordypning og innholdet i kurs/utdanning er tilfredsstillende.
Vi er avhengig av hvilke fag som til enhver tid tilbys i markedet. Fagene som inngår i kompetansebeviset kan tas delvis parallelt og i den rekkefølge som passer den enkelte.

Kostnader for fag og kurs
Kostnadene for hvert enkelt fag avhenger av hvordan hvert enkelt studiested håndterer fagtilbudet for nettbaserte fag. Noen læresteder vil ta en kursavgift som skal dekke de fleste kostnader ved faget. Andre vil ta opp kandidatene som deltidsstudenter, da er det kun semesteravgift som skal betales. I begge tilfeller kommer studiemateriell i tillegg.

Utdanningsrådet
Styret i Medisinsk teknologisk forening (MTF) har innført MTFs kompetansebevis for sine medlemmer. Utdanningsrådet er nedsatt av styret i MTF.

Utdanningsrådet har denne sammensetning:
• Arne Rettedal (leder)           arne.rettedal@uis.no
• Ragnar Nedregård               ragnar.nedregard@sykehuset-innlandet.no
• Kirsti Legernes                     kirsti.legernes@helse-bergen.no
• Olav Fikse                             Olav.Fikse@helse-nordtrondelag.no
• Knut Roar Hansen               knut.roar.hansen@unn.no

• Erik Fønstelien er rådets sekretariat

Sekretariatetsadresse

MTF Utdanningsråd
v/Erik Fønstelien
Spikkestadveien 94A
3440 Røyken
tlf.: 952 89 674
Epost: erik.fonstelien@altiboxmail.no

Rådet benytter foreningens bankkonto: 5219.20.28426

DSB/Samtykke
Samtykke er en offentlig ordning som skal sikre at den som innehar samtykke har de minimumskvalifikasjoner som våre myndigheter mener er nødvendige for å tilfredsstille kravene gitt av «kvalifikasjonsforskriften». Dette samtykke går på kompetanse innen elektrofag.
For å oppnå samtykke kreves tre elementer:
          • Grunnutdanning innen elektrofag
          • Tre års relevant praksis
          • En opplæringsplan i praksisperioden.

Kurs i «Medisinsk teknologiforvaltning»
Dette kurset er først og fremst beregnet på nye kandidater som er på vei inn i fagområdet medisinsk teknikk uten noen spesiell faglig bakgrunn. Kurset skal altså inneholde den minimumskunnskap som vi mener alle bør ha, uavhengig av fagbakgrunn. Det er også godt egnet for oppfrisking for de som har arbeidet i fagområdet en stund. Gis av MTF ved sitt utdanningsråd.
         • Er obligatorisk for alle tre kompetansebevis.
         • Gis normalt i vårsemesteret.
         • Påmeldingsfrist 1. desember.
         • Kurset leses som selvstudium, men det er 2 obligatoriske innleveringsoppgaver underveis. Det er ingen kurssamlinger.
         • Arbeidsomfanget tilsvarer ca. 5 studiepoeng (til sammenligning: 30 sp tilsvarer ca. et semesters fulltidsstudium).
         • Kurset administreres ved hjelp av e-post og Dropbox.
         • Det avholdes skriftlig eksamen i siste halvdel av mai og kan tas hvor du vil, alt du trenger er nett-tilgang.
         • Alle hjelpemidler er tillatt til eksamen.
         • Eksamen evalueres med bestått/ikke bestått.
         • Kurspris 2.500 kroner 

Tema som behandles:
         • Risikoanalyse
         • Kvalitetssikring
         • Pasientsikkerhet
                 o Elektrisk
                 o Stråling
                 o Gass
         • Håndtering
         • Rammeverk
         • Etikk og ansvarsforhold
         • Hygiene
         • Anatomi og fysiologi

Det er en lang liste, men ikke alle tema er like omfattende, noen er til og med svært korte.
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Arne Rettedal (arne.rettedal@uis.no)