Sertifiseringer

Generell informasjon

Bakgrunn

MTF-godkjenning

Søknader og søknadsfrister

Kostnader

Utdanningsrådet

Sammensetning og funksjonstid

Sekretariat

Rapportering til MTF

Kontakt oss

Fag-kurs


Generell informasjon

Det er stadig et ønske om kompetansehevning innen de grupper som arbeider innen helsevesenet.

Det har til nå vært relativt få og spredte muligheter for medisinsk teknisk personell til oppdatering og kompetanseutvikling. MTF tilbyr derfor tre mulige sertifiseringer en grunnleggende og to påbyggende:

 1. MTF-godkjenning
 2. Medisintekniker-MTF
 3. Klinikkingeniør-MTF

avhengig av utdanningsbakgrunn. Formålet med å innføre særskilte sertifikater og titler er å:

 1. stille minimumskrav til tittelinnehavernes kompetanse
 2. synliggjøre denne kompetansen for arbeidsgiver og de andre profesjonene

MTF mener at dette kan oppnås ved å sette nærmere spesifiserte krav til dokumenterte kunnskaper ut over det som kreves gjennom DSB-samtykket.

Undervisningsrådet MTF avgjør i hvert enkelt tilfelle om kurskombinasjoner, fordypning og innholdet i kurs/utdanning er tilfredsstillende. Sertifiseringene er for å øke det teoretiske grunnlaget. Lang praksis og/eller stillingstittel gir ikke fradrag i teorikravet.

Kurs og fag skal, som hovedregel, være på universitets-/høgskolenivå (gjelder ikke «Medisintekniker-MTF).

Kandidater uten ordinær studiekompetanse kan ta visse kurs uten å få studiepoeng. Fag og fagkombinasjoner fra kandidatens primærutdannelse kan inngå i MTFs spesialistgodkjenninger, men da etter søknad siden hensikten er at godkjenningene skal representere en tydelig utvidelse av kandidatens grunnutdannelse.

Alle fag og kurs skal dokumenteres ved kopier av eksamensbevis etc.

Bakgrunn

Medisinsk tekniske ingeniører og teknikere har nå eksistert i mange år som arbeidstakergrupper i og utenfor norske sykehus. De har normalt opparbeidet seg DSB-samtykke (tidl. «NVE-godkjenning) etter det foreskrevne antall praksisår.

I de medisinsk tekniske miljøene har det, som kjent, lenge vært diskutert om ikke ordningen bør utvides på uformell basis – altså uten at det foreligger forskrifter eller andre offentlige pålegg som en kan basere opplegget på.

Mange mener at dersom det etableres seriøse spesialistordninger, vil dette etter en tid bli akseptert og etterspurt, uten at ordningen nødvendigvis er offentlig.

MTAs oppgaver har først og fremst vært definert som reparasjon, service og vedlikehold.

Forholdene rundt fagfeltet medisinsk teknikk har imidlertid vært under kontinuerlig utvikling og endring, og det er derfor på tide å ajourføre en del formelle forhold rundt «medisinteknikerne».

En fremtidsrettet virksomhet ved MTA vil bety mye mer enn reparasjon og service.

Vi ser en dreining mot mer opplæringsvirksomhet, hjelp til applikasjoner av medisinsk teknologi, planleggings- og utredningsarbeid.

Det forventes at MTA i fremtiden må bli mer synlig også ute i klinikken. Denne dreining av arbeidsoppgavene er i tråd med det som allerede foregår internasjonalt og som forventes å fortsette i årene som kommer.

MTF-godkjenning

For faget ”Medisinsk teknologiforvaltning” se Universitetet i Stavanger under ”Fag/Kurstilbydere”

 1. Medlemskap i Medisinsk Teknisk Forening
 2. ”Samtykke” fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, DSB eller ”PE-samtykke”
 3. Bestått faget ”Medisinsk Teknologiforvaltning-teoridel” (5 sp) eller tilsvarende høgskolekurs med vekt på relevante lover og forskrifter, anatomi og fysiologi, risikovurderinger og sikkerhetsspørsmål. (Selve faget kan tas før ”Samtykke” er oppnådd)
 4. Godkjenningen er gebyrfri!

Søknadskjema: Søknadskjema for MTF-godkjenning

Medisintekniker – MTF

 1. MTF-godkjenning
 2. Tilleggsutdannelsen skal planlegges i samråd med undervisningsrådet.
 3. Betalt gebyr kr 2000.-

Godkjenningen (autorisasjonen) er særlig beregnet på yrkesfaglig personell uten ordinær studiekompetanse.

Søknadskjema: Søknadskjema Medisintekniker – MTF

Klinikkingeniør – MTF

Autorisasjonen er ment som en dokumentert tilleggsutdannelse for kandidater som tidligere har realfaglig eller teknologisk utdannelse fra universitet eller høgskole. De som har utdannelse fra utlandet eller fra skoler som tidligere ikke var innlemmet i høgskolesystemet, må kunne dokumentere at avsluttet eksamen minst tilsvarer det som tilbys ved våre høgskoler i dag. 30 sp. tilsvarer omtrent et halvt års fulltids studier.

 1. MTF-godkjenning
 2. Høgskoleingeniør eller tilsvarende.
 3. Ca. 15 sp. obligatoriske fag med utvidet vekt på anatomi, fysiologi og patofysiologi, medisinsk statistikk, vitenskapsteori og etikk mv. Minst ca. 15 sp. valgfrie fagkombinasjoner i samråd med undervisningsrådet. Eksempel kan være informatikk, økonomiske fag og spesialiserte teknologiske og biologiske fag.
 4. Betalt gebyr kr 2000.-


Søknadskjema: Søknadskjema Klinikkingeniør – MTF

Søknader og søknadsfrister

Spørsmål vedrørende sertifikatene, forkunnskaper, fag, overgangsordninger m.m. kan tas opp uformelt med rådets medlemmer eller sekretariat.

For å sikre en enhetlig behandling må imidlertid alle formelle henvendelser gå via sekretariatet.

Søknader sendes til Utdanningsrådet ved sekretariatet.

Søknaden skal vedlegges bekreftede kopier av de relevante dokumenter for det sertifikat det søkes på.

Søknadene vil først bli behandlet etter at sertifiseringsavgiften er mottatt av sekretariatet. All behandling av individuelle forhåndsgodkjenninger og sertifiseringssøknader er konfidensiell..

Søknadskjemaer:

 • Søknadskjema for MTF-godkjenning
 • Søknadskjema Klinikkingeniør – MTF
 • Søknadskjema Medisintekniker – MTF

Utdanningsrådet har to sertifiseringsmøter i året, et under MTFs landsmøte og et i oktober. Søknadene skal være poststemplet henholdsvis senest 1 mnd. før landsmøtet og innen 20. september hvert år.

Søknader om MTF-godkjenning kan sendes når som helst. Rådet vil behandle disse fortløpende. Aktuelle kandidater for «Klinikkingeniør-MTF» og «Medisintekniker-MTF» bør i tillegg ta kontakt med Utdanningsrådet i forkant av at man starter opp, slik at ønsket fagkombinasjon kan avklares.

Tidsfrister for oppmelding til enkeltfag: Se under «Fag/kurstilbydere».

Kostnader

For hvert av sertifikatene Medisintekniker – MTF og Klinikkingeniør – MTF betales en sertifiseringsavgift, til MTF (i tillegg kommer de enkelte kursavgifter og utgifter). Sertifikatet MTF-godkjenning er gratis. Sertifiseringsavgiften skal dekke de faktiske utgiftene for ordningene. Utgiftene er knyttet til MTFs utdanningsråd og sekretariatets arbeid og møter, og det er en forutsetning at ordningene skal være selvfinansierende.

Kostnadene for hvert enkelt fag avhenger av hvordan hvert enkelt studiested håndterer fagtilbudet for nettbaserte fag. Noen læresteder vil ta en kursavgift som skal dekke de fleste kostnader ved faget. Andre vil ta opp kandidatene som deltidsstudenter, da er det kun semesteravgift som skal betales. I begge tilfeller kommer studiemateriell i tillegg.

Utdanningsrådet

Styret i Medisinsk teknisk forening (MTF) har lansert MTFs sertifiseringer for sine medlemmer. Utdanningsrådet er nedsatt av styret i MTF.

 1. Utdanningsrådet skal så langt mulig utvikle tilbud og kvalitetssikre innholdet i studietilbudene som ligger innenfor sertifiseringsordninga. De skal videre holde løpende kontakt med utdanningsinstitusjonene om tilbudets innhold og avklare til hvilke tider de ulike kursene går. Informasjon legges ut på foreningens hjemmeside via MTF redaksjon ved styret.
 2. Rådet skal godkjenne kandidatenes avlagte eksamener i fag som inngår i sertifiseringa.
 3. I tilfeller hvor kandidatene ikke har formell studiekompetanse for å ta studiet ved studiestedet, kan rådet avgjøre om kandidaten kan hospitere ved dette studiet og etter avlagt eksamen få dette godkjent i sertifiseringsordninga.
 4. Rådet skal administrere sertifiseringsordninga.
 5. For sertifikat Klinikkingeniør MTF og Medisintekniker MTF skal det innkreves en avgift på kr 2000,- av kandidaten før utstedelse. For MTF-Godkjenning kreves ikke avgift.
 6. Rådet dekker selv sine utgifter til sekretariatets arbeid og møter, primært via avgiftsordningen, men ved behov kan styret MTF søkes om ekstraordinære midler til drift.
 7. Sekretariatet skal føre regnskap for rådet hvor regnskapet skal revideres av MTFs revisorer og legges fram for styret og generalforsamlingen til godkjenning.
 8. Sekretariatet skal til enhver tid ha oversikt over hvem som har fått sertifikat og det må også være en kopi av denne oversikten oppbevart på et annet godkjent sted. Eventuell anke av avgjørelser tatt av utdanningsrådet skal behandles av styret i MTF.

Sammensetning og funksjonstid

Utdanningsrådet har denne sammensetning:

Funksjonstid:

 • Arne Rettedal (leder) 2013 – 2018
 • Ragnar Nedregård 2013 – 2018
 • Stig Koteng 2013 – 2018
 • Kirsti Legernes 2017 – 2018

Sekretariat

Funksjonstid:

 • Erik Fønstelien er rådets sekretariat. 2007 – 2018


Utdanningsrådet velger selv sekretariatet

Rapportering til MTF

Rådet skal gi skriftlig rapport til styret i MTF en gang pr. år. Denne rapport må foreligge styret MTF pr 31. mars sammen med regnskap for rådets konto. Mandat vedtatt på styremøtet 8. oktober 2002. Revidert: 25. april 2006 og 5. mai 2013.

Elisabeth Fahlstrøm (sign.)

Styreleder MTF

Kontakt oss

Sekretariatets adresse

MTF Utdanningsråd

v/Erik Fønstelien
Spikkestadveien 94A
3440 Røyken
tlf.: 952 89 674

Epost: erik.fonstelien@altiboxmail.no

Rådet benytter foreningens bankkonto: 5219.20.28426

Fag-kurs

Vi er avhengig av hvilke fag som til enhver tid tilbys i markedet. Det kan tas andre fag enn de som er listet opp her, kontakt utdanningsrådet.

Les mer om faget Medisinsk teknologiforvaltning her

Fagene som inngår i ordningene kan tas delvis parallelt og i den rekkefølge som passer den enkelte.

Om fag som tilbys av høgskoler og universiteter: se under «Kurs» på MTF-portalen.