Brev fra direktøren for Akershus fylkes sykehusstell

Fra: Direktøren for Akershus fylkes sykehusstell
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Sykehusdirektøren i Akershus har ingen spesielle merknader til prosjektets opplegg, prosjektformål, sammensetning av referansegruppe o.l. Det anbefales at det settes i gang et forprosjekt.

Akershus fylkessykehuset har på det nåværende tidspunkt ikke forslag til representanter i den foreslåtte referansegruppe eller styringsgruppe.

Et brev fra direktøren for Akershus fylkes sykehusstell

Brev fra Fylkeslegen i Akershus

Fra: Fylkeslegen i Akershus
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til skriv av 21/11 – 1984.

Fylkeslegen har mottatt gjenpart av brev fra fylkeslegen i Nord-Trøndelag av 16/1 d.å. i sakens anledning.

Fylkeslegen slutter seg til de synspunkter som der er kommet til uttalelse og håper det kan taes hensyn til disse under det videre arbeid med prosjekt og vil gi sin tilslutning til igangsettelse av et forprosjekt.

Et brev fra Fylkeslegen i Akershus