Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

Arne Bøe og Alan Fields (Haukeland sykehus) har registrert en kontinuerlig aktivitet på sykehusenes MTA’er med hensyn til å oppfylle kravene om å holde og oppdatere utstysregristre for MTU. Praksisen for hvordan utstyr registreres er høyst forskjellig.

Dette burde være en veldig god sak for MTF å engasjere seg i. Prosjektet burde organiseres og ledes av MTF, og det burde søkes om midler til driften av prosjektet.

Fremgangsmåten kan f.eks. være å engasjere cirka tre av de ledende MTA’ene på området, og samordne deres rutiner og anbefalinger for å så å utgi dette som en nasjonal retningslinje.

Forslag til nytt prosjekt

Søknad om midler fra MTF’s fond

Formann for MTF Arne Rettedal skriver et brev til Alan Fields (Medisinsk Teknisk Avdeling – Haukeland sykehus), hvor det beklages for at søknaden vedrørende midler fra MTF’s fond ikke ble realitetsbehandlet av styret. Det skyldes at søknaden kom midt i ferien.

En del av styrers medlemmer er noe usikre på de prinsipielle sidene ved søknaden og ville gjerne ha en grundigere diskusjon rundt dette.

Vedrørende søknad om midler fra MTF’s fond

Søknad om midler fra MTF’s fond

Alan Fields, daglig leder for NKKN (Medisinsk teknisk avdeling) ønsker å rette en søknad om tildeling av midler fra MTF’s fond for 1995. Midlene skal brukes til å dekke reise- og oppholdsutgifter for en kinesisk delegat for deltakelse i møte i ISO/TC 210/WG 3 Nomenclature, som skal avholdes i Bergen 13.-15.09.1995.

Personen som søkes om midler er medisinsk-teknisk ingeniør ved Testing Center of State Bureau of Pharmaceutrical Administration of China (Ren Xiaoli).

Årsaken til at det fremmes søknaden, er at ansattes arbeidsgiver er meget knappet med økonomiske ressurser, som begrenser muligheter for å få delta i internasjonalt arbeid. Det bør være et mål for MTF å styrke internasjonale forbindelser.

Søknad om midler fra MTF’s fond

Referat fra styremøte, 24.11.1993

Sted: Elektrisitetstilsynet.

Saksliste:

20/93   Godkjenning av møteinnkalling.

21/93   Godkjenning av Referat fra forrige styremøte, 03.09.93.

22/93   Referatsaker.

23/93   FSTL, Forum for sykehusets tekniske ledere. Hva bør MTF gjøre.

24/93   Clinical Engineer, Ref. brev fra Alan Fields.

25/93   Ubrukte fondsmidler tildelt Alan Fields.

26/93   NKKN Engelsk bok.

27/93   Kurs i nasjonalt kodeverk, type registrering.

28/93   Kort orientering om MTF -94.

29/93   Eventuelt.

Referat fra styremøte, 24.11.1993

 

Vedrørende «Clinical Engineering» og NKKN’s gruppe

Saken om register/registrering av «Clinical Engineer». Dette synes Alan Fields å være en klar sak for MTF å følge opp. På grunn av uklarheter i definisjonen om hva som er en Clinical Engineer, må en bred undersøkelse foretas på nytt.

Gruppen i NKKN skriver for tiden nærmest en slags bok om opphavet til det nåværende Norske Nomenclatur Kodesystem. Dette kan være et viktig verktøy/veiledning for mange andre land.

NKKN har  nå gjort ferdig en felles retningslinje for hvordan typer skal registreres med fullmakt fra styringsgruppen i prosjektet at disse er endelige. For at sykehusene selv kan være i stand til å rette på sine inventar registrene, kunne det være en ide å arrangere et to dagers kurs om temaet.

Et brev vedr. Clinical Engineering og NKKN

Utsendelse av HMT til MTF’s medlemmer

Alan Fields er kasserer for MTF og er ansvarlig for ajourføring av foreningens medlemlister. Disse regelmessig sendes til Selvig Publishing med anmodning om at disse endringene og listen generelt samordnes med mailinglisten for H/MT.

Til tross får kasserer stadig klager fra medlemmer om at de ikke mottar tidsskriftet.

Alan Fields ber om forsikring fra Selvig Publishing om at MTF’s medlemslister vil bli ajourført, og at fremtidige lister vil bli fulgt opp, slik at alle medlemmer får sitt eksemplar av bladet.

Ang.utsendelse av HMT

 

 

Følgeskriv

På et styremøte for Medisinsk Teknisk Forening i Oslo, den 26. november 1984, ble det nedsatt et arbeidsutvalg for å se på organisasjons- og lønnsforhold for medisinsk teknisk personell.

I denne gruppen har det sittet 3 personer: Leiv Hellefossmo, Harstad sykehus, Allan Fields, Haukeland sykehus og Jostein Risberg, Regionsykehuset i Trondheim. Formann i utvalget har være Leiv Hellefossmo.

Bakgrunnen for oppnevnelsen at et slikt utvalg var  først og fremst enighet i MTF’s styre  om å se nærmere på lønns- og organisasjonsforhold. I dag finnes det ingen enhetlig oppbygging av medisinsk tekniske avdelinger for de forskjellige typer av sykehus og det er altfor mange uklare organisasjonsformer. Dette vil ofte føre til uklare ansvarsforhold og avgrensninger mot andre fagområder.

Det er også viktig å skille mellom fagfeltene medisinsk- og almen-teknikk.

Lønnsmessige avansemuligheter har vært veldig vanskelig. Utvalget har i sitt forslag kommet med lønnsplasseringer som er mer fleksible enn dagens system. Det er viktig at en får lønnsplasseringer etter praksis og etterutdannelse.

Følgeskriv