Årsrapport 2011

Årsrapport 2011 – Sekretariatet for undervisningsrådet. Medisinsk Teknisk Forening.

Rapporten handler om nedgangen i antall kandidater som ønsker å få et skriftlig bevis på ekstra kompetanse ut over det offentlige «samtykke». Undervisningsrådet forutsetter at grunnen til nedgangen ligger i den negative fokuseringen på helsevesenet i media, slik som: økonomiske problemer, saker om svindelforsøk osv. Konsekvensen er begrensede ressurser til videreutdanning.

MTF vil stå som ansvarlig organisator for arbeidet med å utvikle et kurstilbud som kunne gi nødvendig elektrofaglig kompetanse til kandidater som ikke har tilstrekkelig bakgrunn i sin grunnutdannelse.

Undervisningsrådet består av leder Arne Rettedal, Universitetet i Stavanger, Ragnar Nedregård, Gjøvik, John S. Olsen, Tromsø, Jan Randa, Bergen, Sverre Bergmann, Trondheim, og Erik Fønstelien, sekretær.

Årsrapport 2011

Brev – Klinikkingeniør

Fra Erik Fønstelien («Utdanningsgruppa»)
Til Arne Rettedal (Medisinsk Teknisk Forening)

 

Diskusjonen rundt læremidler til etterutdanningskurser.

Erik Fønstelien foreslår å angi innhold av pensum og omtrentlig sidetall.  Det ønskes ikke noen utdannelseskrav utenom det formelle «samtykke» (NVE-godkjenning, ET-godkjenning). Samtykke krever minimum teknisk fagskole (etter forskrift).

Les kommentarer til høringsutkastet i:

Klinikkingeniør

 

Brev vedrørende utvidelse av samtykkeordningen

Fra: Arne Rettedal (Medisinsk Teknisk Forening)
Til: Erik Fønstelien («Utdanningsgruppa»)

 

Sak 24/96 – Utvidelse av samtykke-ordningen

Rapport fra arbeidsgruppen ble diskutert. Lærebøker/kompendier og konkrete pensumlister må utarbeides. Kommentarer til rapporten sendes tilbake til utdanningsgruppen for videre bearbeidelse.

Styret ønsker at det blir konkretisert pensum og lærebøker.

Utvidelse av samtykke-ordningen

 

Sekretariatet for elektromedisinsk praksisordning – «Utdanningsgruppe»

Styret i Medisinsk Teknisk Forening er v/formann Arne Rettedal.

Utvalget til «Utdanningsgruppe» består av Siri Berg, Rolf Fiegenschau, Tore Løken, Arne Rettedal, Arne Østerud og Erik Fønstelien (sekretær).

Det gis rammebetegnelser, kommentarer og forslag til pensum og også krav til prøver. Utvalget er særlig interessert i om kravene og lærebøker som foreslås, er akseptable.

Innholdet av dokumentet er lik med innholdet til «Referat og kommentarer fra møte i MTF’s «utdanningsgruppe» av 12.09.1996.

Sekretariatet for elektromedisinsk praksisordning

 

Sirkulasjonssak for styret i MTF

Fra: Arne Rettedal

Sak 11/95: BBS-arbeidet

Forslag til vedtak:

  1. Styret er av den oppfatning at den mest hensiktsmessige plattform for elektronisk post og informasjonsutveksling mellom medlemmene i MTF er Internett. På grunn av de store kostnadene forbundet med å ha en ekstern systemansvarlig til et slikt system, avsluttes denne saken med Kjetil Palmquist.
  2. Styret ber i første omgang Høgskolen i Stavanger å opprette en enkel hjemmeside på WWW for MTF, slik at alle som etterhvert skaffer seg tilgang til Internett, kan finne basale opplysninger og e-post adresser for de øvrige medlemmer som er tilknyttet.
  3. MTF tar kontakt med NKKN og LFH for å gjøre dette kjent og med en anmodning om gjøre de aktuelle databasene tilgjengelig over Internett.

Sirkulasjonssak for styret i MTF

Ettersending av diverse saksdokumenter for styremøte i MTF, 14.09.1995

Som angitt i innkallingen, ettersendes herved endel sakspapirer til styremøtet.

Arne Rettedal har gjort noen endringer av dagsorden:

Kl. 10.30 tas sak 9/95: Dagskonferansen 18. oktober.

Grunnen til denne endring av dagsorden, er at MTF er medarrangør av denne konferansen sammen med LFH oh HAF. Foreningen har ingen egen arbeidsgruppe for konferansen, styret må fungere som sådan. Styrets oppgave ligger å finne frem til personer blant de som kan delta under noen av programpostene.

Sakslisten har fått en tilføyelse:

Sak 9/95   The 8.th Nordic Medical Devices Workshop.

Ettersending av div. saksdokumenter for styremøte i MTF, 14.09.1995