Årsrapport 2012

Rapport etter stattuene for MTF’s undervisningsrådet.
Undervisningsrådet har registrert en markert økning i interessen for å søke kompetansebevis på etterutdanningskurser.
Utviklingen fremgår av tabellen fra 2003 til 2012.
For å øke interesse til kompetansebevis besluttet Undervisningsrådet i 2011 å opptre med aktivt med innlegg i fagpressen og rundskriv til sykehus og leverandører.
Undervisningsrådet foreslår til å innføre et intensivt todelt kurs på til sammen 4-5 uker med en praksisperiode.
Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Årsrapport 2011 – Sekretariatet for undervisningsrådet. Medisinsk Teknisk Forening.

Rapporten handler om nedgangen i antall kandidater som ønsker å få et skriftlig bevis på ekstra kompetanse ut over det offentlige «samtykke». Undervisningsrådet forutsetter at grunnen til nedgangen ligger i den negative fokuseringen på helsevesenet i media, slik som: økonomiske problemer, saker om svindelforsøk osv. Konsekvensen er begrensede ressurser til videreutdanning.

MTF vil stå som ansvarlig organisator for arbeidet med å utvikle et kurstilbud som kunne gi nødvendig elektrofaglig kompetanse til kandidater som ikke har tilstrekkelig bakgrunn i sin grunnutdannelse.

Undervisningsrådet består av leder Arne Rettedal, Universitetet i Stavanger, Ragnar Nedregård, Gjøvik, John S. Olsen, Tromsø, Jan Randa, Bergen, Sverre Bergmann, Trondheim, og Erik Fønstelien, sekretær.

Årsrapport 2011

Årsrapport 1995

I henhold til avsnitt 7 i Retningslinjer for ordning av praksis for «ET-godkjenning» – samtykke – til å foreta reparasjon og service på elektromedisinsk utstyr (Versjon mars 1995), skal sekretariatet utarbeide en årsrapport som stiles til samtlige praksisplasser og til interessentene MTF, NFMF, NOBI, OREE og Rikstrygdeverket. 

Det er laget halvårsrapporter til rådsmedlemmene. Det har blitt diskutert om sekretariatet kan påta seg oppgavene med å utvide ordningen til å omfatte uformelle autorisasjoner, fagdifferensierte og/eller nivådifferensierte.

Det vedlegges pensumliste for skriftlig prøve til praksisordningen/samtykke. Sekretariatet vil kreve et gebyr for prøve.

Årsrapport 1995