Innlegg til aviser

I en tid da massemedia viser økende interesse for pasientsikkerhet og skader/uhell i forbindelse med teknisk utstyr på sykehus, har det kanskje interesse for Deres lesere at det nylig er dannet MTF.

MTF er en ideell forening for behandling av teknisk faglige problemstillinger.

Innlegg ble sendt til:

  • Dagbladet «Nordlys»
  • Dagbladet «Tromsø»
  • «Harstad Tidende»
  • «Fremover»
  • «Nordlandsposten»
  • «Nordlands Framtid»

Innlegg til aviser

Vedrørende artikkel i Dagbladet

I nevnte artikkel med overskrift «-Vi er uskyldige», har journalist Helge Åmotsbakken et intervju med avd. ing, Jostein Risberg som er leder for medisinsk-teknisk avdeling ved Regionsykehuset i Trondheim.

Denne artikkel tar for seg en sak vedrørende ulovlig omsetning av dialysemaskiner.

Et avsnitt «Risberg er medlem av det interimstyret som nå arbeider med opprettelsen av en interesse-organisasjon for medisinsk-teknisk personell», omhandler offentlig kontroll, hvor den benyttede vi-form lett kan mistolkes dithen av de tanker som der kommer til uttrykk blir tillagt interimstyret. Interimstyret finner grunn til å beklage at sammenblanding av slike opplysninger lett kan bli mistolket.

Les resten av innholdet i:

Vedr. artikkel i Dagbladet

 

 

Vedrørende artikkel i Dagbladet 2. 03.1984

Det vises til vedlagte kopi av artikkel i Dagbladet 2. mars 1984 hvor det framgår at interimstyret for interesseorganisasjon for medisinsk teknisk personell arbeider med tanke på en bedre løsning for kontroll av medisinsk teknisk utstyr enn den det er i dag.

Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr, som utfører den offentlige kontroll på vegne av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE).

Les artikkelen «Vi er uskyldige» i:

Vedr. artikkel i Dagbladet, 1984