Ad. juridisk ansvar som bruker av MTU

Styret i MTF har behandlet problematikken omkring juridisk ansvar ved anvendelse av MTU, og har kommet med følgende bemerkninger/forslag:

Det formelle juridiske ansvar er tillagt direktøren/sykehuseieren. Likevel oppstår problemstillingen omkring dette med ansvar ved bruk av MTU. Denne problematikken er blitt drøftet i forskjellige fora.

Ettersom dette spørsmålet opptar flere og flere, vil styret MTF foreslå at det nedsettes et eget arbeidsutvalg med representanter fra:

 1. Den Norske Lægeforening
 2. Norsk Sykepleierforbund
 3. Medisinsk Teknisk Forening (MTF)

Juridisk ansvar som bruker av MTU

 

Referat fra møte i «Medisinsk Teknikk», NSF

Det blir diskutert følgende:

 • Pågående kurs- og seminaraktiviteter innenfor fagområdet
 • NIF’s plass i bildet
 • Økonomi/kursavgift
 • Ressurspersoner
 • Forholdet til Den Norske Lægeforening
 • Konkrete prosjekter/organisering av arbeidet

Følgende kurs for 1985 er planlagt:

 1. Operasjonsstuens tekniske hjelpemidler (avholdt)
 2. Pasientovervåking – respirasjonsorganene
 3. Bruk av EDB i helsetjenesten

Referat fra møte i Medisinsk Teknikk, NSF