Høringsutkast – ny nasjonal nomenklatur for MTU

Helsedirektoratet har tatt initiativet til å lage en nasjonal nomenklatur for MTU.

En arbeidsgruppe med representanter fra alle regionsykehusene, Norsk Institutt for Sykehusforskning (NIS) og det Det Norske Veritas, Trondheim, utarbeidet en rapport «Standard spesifikasjon for teknisk-administrativt datasystem for Medisinsk tekniske avdelinger» (datert 24.05.91.).

Ansvaret for gjennomføringen av prosjektet er lagt til Medisinsk-teknisk avdeling, Haukeland sykehus.

Prosjektet har to hovedmål – å utvikle en ny nasjonal nomenklatur for MTU, og å utvikle og sette i drift et typeregister som skal inneholde navn på alle medisinsk-tekniske produkter som leveres på det norske markedet.

Vedlagt følger  Versjon 1.0 – høringsutkast av ny nasjonal nomenklatur for MTU. Det er også vedlagt en liste over de som har fått tilsendt høringsutkastet.

  • Innledning
  • Struktur og retningslinjer

Les innholdet i:

Høringsutkast – ny nasjonal nomenklatur for MTU

 

 

Brev fra Det Norske Veritas

Fra: Det Norske Veritas
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Kvalitetssikring i forbindelse med medisinsk teknisk utstyr – samarbeid

På foreningens årsmøte i oktober fremla Sosialdepartementet og Veritas de planer som foreligger i forbindelse med utvikling av kvalitetssikringssystemer for sykehusene.

På møtet ble det ansett som formålstjenlig  om Veritas ivaretar sekretærfunksjonen og kvalitetssikringssiden i arbeidsgruppen, mens andre representanter, f.eks. fra MTF, kunne ivareta funksjonen som faglig leder.

Hensikten med arbeidsgruppe er å utarbeide eller fremskaffe prosedyrer og kriterier i forbindelse med innkjøp, vedlikehold og bruk av «…» (arbeidsgruppenes arbeidsområde).

Les resten av innholdet i:

Et brev fra Det Norske Veritas