Evaluering av NKKN’s virksomhet, Stavanger/Fredrikstad

Styret i Medisinsk Teknisk Forening bedømmer NKKN’s virksomhet som følger:

  •  Virksomheten generelt
  •  Kvaliteten på arbeidet (nomenklatur og typeregister)
  •  Nytteverdi (for sykehusansatte, leverandører, offentlige organer m.m)
  •  Hvilken rolle NKKN bør ha i fremtiden
  •  Andre/utvidede satsingsområder

En uttalelse sendes til Stavanger og Fredrikstad.

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i:

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Stavanger

 

 

Telefaks vedrørende evaluering av NKKN’s virksomhet

Fra: Øystein Skaanes-Larsen (MTF)
Til: Tore Løken (Eurosoft Norge A/S)

 

Øystein Skaanes-Larsen slutter seg til kommentarer og vil påpeke at i noen tilfeller finnes to grupper for samme apparattype.

For eksempel:

11309 Overvåkning, transport
10122 Prepaq.
11674 Transportabel overvåkningenhet

Det hadde også vært bra om sikkerhetsklassifisering hadde vært med under apparattyper i NKKN.

Telefax – vedr. evaluering av NKKN’s virksomhet

Telefaks: Evaluering av NKKN’s virksomhet

Telefaks fra Tore Løken (Eurosoft Norge A/S) til MTF’s styremedlemmer. Saken gjelder: Evaluering av NKKN’s virksomhet.

Tore Løken sender sine synspunkter på de enkelte punktene angående evaluering av NKKN.

Virksomheten generelt: Mulig det internasjonale engasjementet har vært for stort, selvom dette også vil gi nytte nasjonalt er det kanskje ikke så lett å innse for det vanlige bruker.

Kvaliteten på arbeidet (nomenklaturet og typeregisteret): Synes det «ferdige» produkt er bra. Det som bør bedres er i første rekke utgivelsen av nye versjoner, disse bør komme 4. ganger i året. Det kommer nye apparattyper på markedet kontinuerlig («on-line» med NKKN).

Les resten av innholdet i:

Telefaks

 

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Bergen

NKKN har siden prosjektstart i 1992 arbeidet med å utvikle et nytt nomenklatur for MTU, og har satt i drift en nasjonal database for MTU.

Det skal nå søkes om at NKKN fra 1996 får status som en permanent, landsdekkende funksjon med årlige, faste tilskudd via regiontilskuddsordningen. I denne forbindelse ønsker helsemyndighetene (MTF) en evaluering av NKKN’s virksomhet.

En uttalelse som bør inneholde en vurdering av:

 – Virksomheten generelt
 – Kvaliteten på arbeidet (nomenklaturet og typeregisteret)
 – Nytteverdi (for sykehusansatte, leverandører, offentlige organer m.m)
 – Hvilken rolle bør NKKN ha i fremtiden
 – Evt. andre satsingsområder

 

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Bergen

Spørreskjema til alle norske sykehus

Senter for Industriforskning utfører for Sosialdepartementet og Kommunaldepartementet et prosjekt: «Evaluering av tilsynsordninger, melderutiner og kvalitetssikringssystemer for medisinsk teknisk utstyr». Siktemålet for prosjektet er å evaluere de gjeldende ordninger og å fremme forslag til forbedringer og fremtidig organisering.

En viktig del av denne evalueringen vil være å innhente erfaringer fra sykehusene.

Spørreskjema til alle norske sykehus