Felles fagråd for utdanning av medisinsk teknisk personell

Som det fremgår av kopi av ekspedisjon av 9.11.84 fra Kulturdepartementet, ber en om å få fremsendt eventuelle uttalelser til et forslag til reglement for rådet for utdanning av medisinsk-teknisk laboratoriepersonell innen 31. desember 1984. En ber videre om navneforslag til rådsmedlemmer/varamedlemmer, innen samme tidsfrist.

Som det fremgår av Departementets ekspedisjon, vurderer en også en omlegging til 3-årige studieopplegg for medisinsk-teknisk laboratoriepersonell.

Felles fagråd for utdanning av medisinsk teknisk personell