2 Innkalling til styremøte

Det blir avholdt et styremøte den 24. august 1992.

Saker som vil diskuteres:

 1. Konstituering og bli kjent med MTF
 2. Tidsskriftet/Selvig Publishing
 3. Medlemsmøter
 4. Undervisningsopplegg og planer
 5. Ekstraordinær generalforsamling i henhold til bestemmelse på siste generalforsamling p.g.a. mangler ved regnskapet
 6. Avviklingsstrategier/årsmøte
 7. Eventuelt

2 Innkalling til styremøte

 

Vedrørende royalty «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» – 1991

Det vises til tidligere samtaler i forbindelse med regnskapet for 1991, og kan opplyses at totalsalget i 1991 var på kr. 1 193 160,-.

Det takkes for samarbeidet i 1991, og Selvig Publishing håper på full oppslutning for det nye, sammenslåtte tidsskriftet for 1992. Som kjent har det foregått en utskifting på salgssiden pr. 1. april d.å., og med all respekt for det arbeidet som er utført tidligere, tror Selvig Publishing at tidsskriftet i sin nye form med en systematisk og profesjonell salgsinnsats vil kunne oppnå gode resultater i inneværende år.

Vedrørende royalty Helsetjenesten

 

Innkalling til styremøte og referat, 7.05.1992.

Sted: Vingmed A/S sine lokaler på Fornebu.

Saksliste:

 1. Referat.
 2. Opprette kursgruppe, som skal prøve å arrangere kurs utenom landsmøte og under landsmøte.
 3. Sertifisering av medisinsk teknikere.
 4. Ny redaktør til tidsskriftet.
 5. Tidsskriftsamarbeid med tidsskriftet Elektronikk.
 6. Eventuelt.

Referat fra styremøte, 7.05.1992.

15/92   Referatsaker.

16/92   Generalforsamling.

17/92   Oppretting av kursgruppe.

18/92   Sertifisering av med.teknikere.

19/92   Redaktør til tidsskriftet.

20/92   Tidsskriftsamarbeid.

21/92   Eventuelt.

Innkalling til styremøte og referat, 7.05.1992

 

 

Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 2.12.91

Sted: Vingmed A/S.

På grunn av manglende møteinnkalling og litt kommunikasjonsvikt blant styremedlemmene ble det et litt improvisert møte. Sakslisten ble satt opp før møtet startet.

Saksliste:

21/91   Referat.

22/91   Tidsskriftet.

23/91   Årsmøte -92.

24/91   Sammenslåing NFBT & MTF.

25/91   SI-rapport.

26/91   Eventuelt.

Referat fra MTF’s styremøte i Oslo, 02.12.91

 

Avtale «Helsetjenesten/MT»

Selvig Publishing A/S sier seg villig til å forlenge prøvedriften av de to tidsskrifter i sammenslått form, for en periode på ytterligere 12 mnd.

I praksis betyr dette at tidsskriftet utgis i hele 1992, men Selvig Publishing foreslår at det vil settes som oppsigelsesdato for avtalen den 1. september 1992 – slik at begge parter får tid til eventuell omstilling.

Selvig Publishing er noe overrasket over at  enkelte grupperinger innen MTS ikke er fornøyd med tidsskriftet. De forskjellige detaljer som tidsskriftet fikk kritikk for ble rettet på umiddelbart.

Selvig Publishing er interessert i å lage et best mulig tidsskrift som skal være hensiktsmessig for enkelte foreninger. Derfor bes det om at den kritikk som fremkommer internt i foreningene blir meddelt Selvig Publishing, gjerne skriftlig.

Vedr. avtale Helsetjenesten-MT

 

 

 

Tidsskriftsamarbeid

Det blir sendt en oversikt over økonomien i et samarbeid om tidsskriftet Medisinsk Teknikk, samt en redegjørelse for noen hovedpunkter som eventuelt blir foreslått til en avtale om driften av tidsskriftet.

Forlagets vederlag vil beregnes ut fra de samme satser som finnes i avtalen med Norges allmennvitenskapelige forskingsråd. Vederlaget skal dekke alt arbeide, utstyr og ekspertene som belastes tidsskriftets budsjett.

En avtale bør definere ansvars- og arbeidsdelingen mellom MTF og Universitetsforlaget. Foreningen eier tidsskriftet, og har det økonomiske ansvaret.

Les oversikten over økonomien, Universitetsforlaget – Medisinsk Teknikk, i:

Tidsskriftsamarbeid