Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester

MTF, som representerer medisinteknikere ved landets sykehus, vil med denne henvendelse foreslå iverksettelse av et prosjekt:

«Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester»

Formålet med prosjektet er å øke sikkerheten ved sykehusene ved å utarbeide et standardisert vedlikeholdssystem.

FORANALYSE

Prosjekt: «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester»

 • Problemstilling
 • Prosjektformål
 • Kostnadsforbruk
 • Finansieringsplan
 • Prosjektorganisasjon
 • Fremdriftsplan

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i:

Kvalitetssikring av MTT, 1984

 

Brev til foreninger

MTF, som representerer medisinteknikere ved landets sykehus, vil med denne henvendelse foreslå iverksettelse av et prosjekt:

«Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester»

Formålet med prosjektet er å øke sikkerheten ved sykehusene ved å utarbeide et standardisert vedlikeholdssystem. Prosjektet vil ventelig ha en varighet på 2-3 år, bl.a. avhengig av det internasjonale forskriftsarbeid.

MTF har utarbeidet en foranalyse av et prosjekt «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester», som fremgår av vedlegg.

Les innholdet av Foranalyse i:

Et brev til foreninger

 

 

Foranalyse. Prosjekt

Prosjekt: Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

Problemstilling:

Sikkerheten ved bruk av medisinsk teknisk utstyr er for dårlig, Dette har bl.a. årsak i følgende forhold:

 • Tilfeldige rutiner for anskaffelse og installasjon
 • Utilstrekkelig opplæring av personell
 • Mangelfulle rutiner for bruk av utstyr
 • Lite ensartede og utilstrekkelige vedlikeholdsrutiner
 • Rutiner for utskifting/kassasjon av utstyr mangler
 • Ansvarsforholdene er uklare
 • Tilsynsordninger og rapporteringsplikt omfatter ikke alt utstyr

Les om prosjektformål, prosjektorganisasjon, fremdriftsplan, kostnadsforbruk og finansieringsplan i:

Foranalyse