1 Forslag til Statsbudsjett for 1986 – endringsforslag

Forslag ble sendt til Stortingets Helse- og Sosialkomité.
Forslag til Statsbudsjett for 1986, St. prp. nr 1 (1985-86) kapittel 719 post 11 – Kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr – endringsforslag.

I forslag til Statsbudsjett for 1986, St. prp. nr 1 (1985-86), er det under kapittel 719 post 11 foreslått avsatt 6 mill. kr til kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr.

I et arbeidsnotat av 13. februar 1985 om medisinsk teknologi (Nordan-utvalget), ble det bl.a. foreslått at utarbeidelsen av kvalitetssikringsmanualer ble organisert som et prosjektarbeid.

Prosjektarbeidet vil omfatte de foreslåtte deler:

«Utarbeidelse av kvalitetssikringsmanualer m.v. for sykehusene, veiledning, opplæring og samordning av kvalitetssikringssystemene, herunder sykehusenes egenkontroll».

Les resten av innholdet i:

1 Forslag til Statsbudsjett for 1986 – endringsforslag

 

 

Forslag om opprettelse av felles fagråd

Forslag om opprettelse av felles fagråd for utdanning av medisinsk teknisk personell til helsevesenets laboratorier.

Gjennom mange år har det nå vært vanlig å kalle personell ved sykehus som til daglig har med reparasjon, vedlikehold og kontroll av ulike typer medisinsk og medisinsk teknisk utstyr for medisinsk teknisk personell. Denne yrkesgruppe har sin bakgrunn fra tekniske fagskoler, ingeniørhøyskoler eller tekniske høyskoler innenfor fagene elektro, mekanikk eller teknisk fysikk.

MTF tror det er svært uheldig at to personellgrupper innen helsevesenet med ulike oppgaver gis betegnelsen medisinsk/teknisk personell.

MTF’s forslag er at ordet teknisk helt utelates fra stillingsbetegnelser til laboratoriepersonell selv om de skulle ha noen tekniske fag i sin utdannelse. På den måten kan man forhindre uheldige sammenblandinger.

Forslag om opprettelse av felles fagråd for utdanning av MT personell til helsevesenets laboratorier

 

Forslag om nedsettelse av et utvalg

Styret i MTF har foreslått å nedsette et utvalg for å underbygge styrets forslag til plassering i det offentlig regulativ for medisinsk teknisk personell

Dette emnet kom opp under sak 40/84 på MTF’s styremøte den 26.11.1984.

Sak 40/84:

NITO’s sykehusutvalg – orientering v/Jan. I referatet fra sak 40/84 fremgår at sykehusutvalget bl.a. behandlet det lave lønnsnivået for med.tekn.personell.

Mandat:

Utvalget skal arbeide ut fra de forslag til organisasjonsstruktur som er omtalt i MT-2/84, se på ansvarsområder og arbeidsoppgaver og ut fra dette komme med forslag til stillingsplassering.

Forslag om nedsettelse av et utvalg

 

Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester og lønnsplassering

Innholdsfortegnelse:

 1. Sammendrag.
 2. Medisinsk Teknikk.
 3. Arbeidsoppgaver for medisinsk teknisk personell.
 4. Organisasjonsstruktur av medisinsk tekniske tjenester ved landets sykehus.
 5. Lønnsplasseringer.
 6. Rekruttering av medisinsk teknisk personell.
 7. Frafall.
 8. Kompetansekrav til medisinsk teknisk personell.
 9. Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester.
 10. Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester på sykehusene.
 11. Forslag til lønnsmodeller.
 12. Forslag til stillingsplasseringer.

Forslag til organisering av medisinsk tekniske tjenester og lønnsplassering

Mandat fra møte i Haugesund og interimstyrets forslag

Interimstyret fikk følgende mandat på møtet i Haugesund 2.11.83:

«Forestå arbeidet med opprettelse av en faglig forening for personell som arbeider med reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og er ansatt ved norske helseinstitusjoner.

Det skal utarbeides forslag til målsetting og vedtekter for foreningen. Det skal inviteres til konstituerende generalforsamling så snart dette er praktisk mulig».

Interimstyret har gjort et stort og godt arbeid med denne saken. Likevel er det en del spørsmål som melder seg etter gjennomlesning av interimstyrets forslag.

Les videre om Interimstyrets forslag samt Endringsforslag i:

Mandat fra møte i Haugesund og interimstyrets forslag