Brev til Fylkeslegen i Tromsø

Fra: Medisinsk Teknisk Forening
Til: Fylkeslegen i Troms

 

Rune Fensli beklager for at vedlegget om foranalyse av prosjektet «Kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester» ikke var vedlagt et brev til Fylkeslegen i Troms datert 17/12-84.

Vedlagt oversendes et eksemplar av MTF’s tidsskrift «Medisinsk Teknikk» nr 1. januar 1985, hvor denne foranalysen er gjengitt på side 15.

Det finnes ikke vedlagt foranalysen, derfor er det umulig å referere til dette dokumentet.

Et brev til Fylkeslegen i Troms

Brev fra Fylkeslegen i Sør-Trøndelag

Fra: Fylkeslegen i Sør-Trøndelag
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til brev av 21. november 1984, hvor MTF har sendt ut en orientering om kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester.

Fylkeslegen viser til uttalelse av 16. januar 1985 fra Fylkeslegen i Nord-Trøndelag og slutter seg fullt ut til denne.

Et brev fra Fylkeslegen i Sør-Trøndelag

 

Brev fra Fylkeslegen i Akershus

Fra: Fylkeslegen i Akershus
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til skriv av 21/11 – 1984.

Fylkeslegen har mottatt gjenpart av brev fra fylkeslegen i Nord-Trøndelag av 16/1 d.å. i sakens anledning.

Fylkeslegen slutter seg til de synspunkter som der er kommet til uttalelse og håper det kan taes hensyn til disse under det videre arbeid med prosjekt og vil gi sin tilslutning til igangsettelse av et forprosjekt.

Et brev fra Fylkeslegen i Akershus

 

Brev fra Fylkeslegen i Nord-Trøndelag

Fra: Fylkeslegen i Nord-Trøndelag
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til brev av 21. november hvor MTF har sendt ut en orientering om kvalitetssikring av medisinsk tekniske tjenester. Det er foreslått å iverksette et prosjekt for å øke sikkerheten ved sykehusene gjennom utarbeidelse av standardiserte vedlikeholdsprogrammer.

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag mener at det må være en oppgave for fylkeskommuner og kommuner som ansvarlig for helsetjenesten å sørge for utvikling av hensiktsmessige egenkontrollsystemer.

Fylkeslegen vil på denne bakgrunn gi sin støtte til det initiativet som er tatt fra MTF.

Les resten av innholdet i:

Et brev fra Fylkeslegen i Nord-Trøndelag