Høringsutkast – ny nasjonal nomenklatur for MTU

Helsedirektoratet har tatt initiativet til å lage en nasjonal nomenklatur for MTU.

En arbeidsgruppe med representanter fra alle regionsykehusene, Norsk Institutt for Sykehusforskning (NIS) og det Det Norske Veritas, Trondheim, utarbeidet en rapport «Standard spesifikasjon for teknisk-administrativt datasystem for Medisinsk tekniske avdelinger» (datert 24.05.91.).

Ansvaret for gjennomføringen av prosjektet er lagt til Medisinsk-teknisk avdeling, Haukeland sykehus.

Prosjektet har to hovedmål – å utvikle en ny nasjonal nomenklatur for MTU, og å utvikle og sette i drift et typeregister som skal inneholde navn på alle medisinsk-tekniske produkter som leveres på det norske markedet.

Vedlagt følger  Versjon 1.0 – høringsutkast av ny nasjonal nomenklatur for MTU. Det er også vedlagt en liste over de som har fått tilsendt høringsutkastet.

  • Innledning
  • Struktur og retningslinjer

Les innholdet i:

Høringsutkast – ny nasjonal nomenklatur for MTU

 

 

Medisinsk teknisk utstyr – offentlig innsats

Det vises til MTF’s brev av 19.3.91, hva det pekes på det manglende samarbeidet mellom de ulike instanser som er involvert i meldetjenesten og i arbeidet med kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr i norske sykehus.

Det Kongelige Sosialdepartement ser behovet for en bedre samordning av de ulike innrapporteringsordninger for uhell og nesten-uhell med medisinsk teknisk utstyr.

Det er nedsatt en kontaktgruppe (desember 1989) med representanter fra Helsedirektoratet, Norges vassdrags- og energiverk (NVE), Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr (NIS) som skal komme med forslag til en bedre samordning av meldetjeneste og tilsynsfunksjoner.

MTU – offentlig innsats