Brev – Klinikkingeniør

Fra Erik Fønstelien («Utdanningsgruppa»)
Til Arne Rettedal (Medisinsk Teknisk Forening)

 

Diskusjonen rundt læremidler til etterutdanningskurser.

Erik Fønstelien foreslår å angi innhold av pensum og omtrentlig sidetall.  Det ønskes ikke noen utdannelseskrav utenom det formelle «samtykke» (NVE-godkjenning, ET-godkjenning). Samtykke krever minimum teknisk fagskole (etter forskrift).

Les kommentarer til høringsutkastet i:

Klinikkingeniør

 

Høringsutkast – ny nasjonal nomenklatur for MTU

Helsedirektoratet har tatt initiativet til å lage en nasjonal nomenklatur for MTU.

En arbeidsgruppe med representanter fra alle regionsykehusene, Norsk Institutt for Sykehusforskning (NIS) og det Det Norske Veritas, Trondheim, utarbeidet en rapport «Standard spesifikasjon for teknisk-administrativt datasystem for Medisinsk tekniske avdelinger» (datert 24.05.91.).

Ansvaret for gjennomføringen av prosjektet er lagt til Medisinsk-teknisk avdeling, Haukeland sykehus.

Prosjektet har to hovedmål – å utvikle en ny nasjonal nomenklatur for MTU, og å utvikle og sette i drift et typeregister som skal inneholde navn på alle medisinsk-tekniske produkter som leveres på det norske markedet.

Vedlagt følger  Versjon 1.0 – høringsutkast av ny nasjonal nomenklatur for MTU. Det er også vedlagt en liste over de som har fått tilsendt høringsutkastet.

  • Innledning
  • Struktur og retningslinjer

Les innholdet i:

Høringsutkast – ny nasjonal nomenklatur for MTU

 

 

Utkast til odelstingsproposisjon

Utkast til ot.prp. om endringer i helse- og sosiallovgivningen som følge av ratifikasjon av EØS-avtalen – kap. 6 Ny lov om medisinsk utstyr – høring

Vedlagt følger Sosialdepartementets utkast til kapittel om medisinsk utstyr i Ot.prp. om EØS-avtalen.

EØS-avtalen som bygger på EF’s regelverk vil få enkelte konsekvenser for Sosialdepartementets ansvarsområder. Årsaken til dette er at EØS-avtalen bl.a. innebærer at forholdene legges til rette for fri bevegelse av varer og personer innenfor EØS-området.

Kap. 6 Lov om medisinsk utstyr

  • Innledning
  • Gjeldende norsk rett
  • EF’s direktiver om medisinsk utstyr
  • Konsekvenser for norsk lovgivning om medisinsk utstyr
  • Økonomiske og administrative konsekvenser
  • Merknader til de enkelte bestemmelser
  • Utkast til lov om medisinsk utstyr

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt, samt se Høringsliste – Lov om medisinsk utstyr i:

Utkast til odelstingsproposisjon