Høringsuttalelse/Lovforslag Medisinsk Utstyr

MTF har mottatt høring av Lovforslag medisinsk teknisk utstyr.

MTF har ikke fått behandlet lovforslaget etter normal prosedyre innen frist, men har følgende kommentarer:

  1. MTF er enig i at det bør være en slik lov, men dens myndighet bør ligge under et departement som er uhildet.
  2. I lovforslag og veiledning står det veldig lite om krav til brukere/eiere av utstyr. Det er heller ikke nevnt noe om kvalitetsopplegg for eier eller avhengig av utstyr. I det hele er det lagt for liten vekt på det som har med bruk å gjøre i forhold til tilvirkning og omsetning.
  3. Det vil være naturlig at det under 3 også er nevnt eksplisitt register for utstyrfabrikat og typer.
  4. Deler av virksomheten bør kunne desentraliseres til sentral/regionsykehus hvor det i dag finnes godt kvalifiserte personell.
  5. Etablering av en enhetlig meldetjeneste for MTU bør stadfestes eksplisitt i lovforslaget.

Høringsuttalelse Lovforslag Medisinsk Utstyr