Brev ang. klinikkingeniør – MTF’s videreutdanningsgruppe

Fra: Sverre Bergmann
Til: Erik Fønstelien

 

Sverre Bergmann beklager for at han ikke kan delta på møtet som vil gjelde utdanningsgruppe. Bergmann er stort sett enig i alle uttalelsene i høringsdokumentet. Noen punkter er han ikke enig:

– «Klinikkingeniør skal være medlem av MTF».

Bergmann mener at MTF ikke betyr medlem av Medisinsk Teknisk Forening og foreslår å fjerne MTF bak tittelen.

Det er også uklart med analogien av klinikkingeniør til engelsk/amerikanske betegnelser clinical/biomedical engineer.

Klinikkingeniør – MTF’s videreutdanningsgruppe

Notat – Klinikkingeniør MTF – Diskusjonsutkast

NOTAT

Fra: Arne Rettedal
Til: Styret for MTF (Sak 20/95)

Diskusjonsutkast: Klinikkingeniør MTF

Om Ingeniørtittel:

Ingeniør er en ubeskyttet tittel. Høgskoleingeniør er en myndighetsbeskyttet tittel. Klinikkingeniør MTF er en foreningsbeskyttet tittel.

Krav for klinikkingeniør MTF:

Hovedkrav: Formell ingeniør + PE-samtykke + en prøve i basale sikkerhetsaspekter vedrørende MTU.

Les resten av innholdet i:

Notat-Klinikkingeniør MTF

 

Referat fra MTF’s styremøte i Kristiansand, 1991

Sted: Sentralsykehuset i Vest-Agder.

Dette var et ekstra ordinært styremøte i forbindelse med landsmøte hvor de nyvalgte styremedlemmene var med for første gang. Det var mulig innkalling og det foreligger derfor ingen saksliste.

1/91   NITO møtet ang. meldetjenesten holdt i Oslo.

2/91   Standardisering av vedlikeholdssystem.

3/91   Fagredaktør i medlemsbladet.

4/91   Layout på det nye medlemsbladet.

5/91   NVE – godkjenning for bioingeniører.

6/91   Kurs i syden -92.

7/91   Møteplan.

Referat fra MTFs styremøte i Kristiansand, 1991

Ang. medisinsk teknisk utstyr – skademelding og kvalitetssikring

Gjennom NITO’s konferanse 19. februar om medisinsk teknisk utstyr, kom det frem at Sosialdepartementet jar besluttet å gjennomføre en evaluering av gjeldende ordninger for melding og kvalitetssikring ved sykehusene.

NITO organiserer et stort antall ingeniører innen ovennevnte felt, og føler at det er naturlig å kunne bidra i evalueringsprosessen. NITO stiller gjerne en referansegruppe til rådighet for departementets arbeid.

Ang. MTU – skademelding og kvalitetssikring

 

Brev fra Regionsykehuset i Tromsø

Fra: Regionsykehuset i Tromsø
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Regionsykehuset i Tromsø finner MTF’s initiativ vedr. prosjektet både nyttig og nødvendig.

Med hensyn til deltakelse i prosjektets styrende og utførende organer, forutsetter Regionsykehuset i Tromsø at MTF har full oversikt over aktuelle kandidater fra RST. Det synes rimelig at Regionsykehuset i Tromsø blir representert i flere av arbeidsgruppene. Det finnes ingeniører ved Medisinsk teknisk seksjon med årelang erfaring med de vanglist forekommende utstyrstyper, og sykehusets elektro- og maskintekniske ledere er bevandret i faste installasjoner for strøm og flytende medier.

RST’s representanter i gruppene vil oppebære sin vanlige lønn under deltakelse i prosjektet.

Et brev fra Regionsykehuset i Tromsø

 

Brev fra Helsetjenestens Administrasjonsforbund

Fra: Helsetjenestens Administrasjonsforbund
Til: Medisinsk Teknisk Forening

 

Det vises til MTF’s brev hit av 28. november 1984 vedr. igangsetting av et prosjekt om ovennevnte tema.

I brevet er det bl.a. foreslått opprettet en referansegruppe for prosjektet, hvor det bl.a. er foreslått en representant fra Helsetjenestens Administrasjonsforbund. Representanten fra Helsetjenestens Administrasjonsforbund i referansegruppen blir teknisk sjef ved Rikshospitalet, sjefingeniør William Seterelv.

Et brev fra Helsetjenestens Administrasjonsforbund