Mandat fra møte i Haugesund og interimstyrets forslag

Interimstyret fikk følgende mandat på møtet i Haugesund 2.11.83:

«Forestå arbeidet med opprettelse av en faglig forening for personell som arbeider med reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og er ansatt ved norske helseinstitusjoner.

Det skal utarbeides forslag til målsetting og vedtekter for foreningen. Det skal inviteres til konstituerende generalforsamling så snart dette er praktisk mulig».

Interimstyret har gjort et stort og godt arbeid med denne saken. Likevel er det en del spørsmål som melder seg etter gjennomlesning av interimstyrets forslag.

Les videre om Interimstyrets forslag samt Endringsforslag i:

Mandat fra møte i Haugesund og interimstyrets forslag

 

 

Valgkomiteens innstilling til konstituerende generalforsamling, 7.05.1984

Det vises til interimstyrets ekspedisjon av 19.3.84 vedrørende invitasjon til konstituerende generalforsamling for MTF mandag 7. mai 1984.

Da det ikke eksisterer noen formell valgkomite, har interimstyret fungert som valgkomite.

Følgende innstilling foreligger:

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent
Sak 9: Valg
Sak 13: Arrangement av landsmøte 1985

 

Les resten av innholdet i:

Valgkomiteens innstilling til konstituerende generalforsamling 07.05.1984

Invitasjon til konstituerende generalforsamling og seminar

Interimstyret inviterer medisinsk teknisk personell ved landets helseinstitusjoner til konstituerende generalforsamling for en medisinsk teknisk forening.

I tilknytning til dette arrangement, vil det bli avholdt et faglig seminar om reparasjon og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.

Interimstyret er av den oppfatning at personer som er forhindret fra å delta på den konstituerende generalforsamling likevel skal få anledning til å påvirke dannelse av foreningen ved å avgi skriftlig forhåndsstemme.

Påmelding på seminaret og generalforsamlingen foretas ved å fylle ut og returnere vedlagte registreringsskjema.

Invitasjon til konstituerende generalforsamling og seminar

Svarslipp

Interimstyret for forening for medisinsk teknisk personell v/overingeniør Rune Fensli, Medisinsk teknisk avdeling, Aust-Agder Sentralsjukehus.

Deres redegjørelse av april 1984 vedrørende det pågående arbeid med opprettelse av en faglig forening for medisinsk teknisk personell er mottatt. Fremtidig informasjon fra interimstyret ønskes sendt til Sykehusutvalget i NITO, Kommuneavd. v/ Berit Øen, Aker sykehus, Oslo.

En ønsker et samarbeid om følgende saker: Informasjon om kurset, konferanser innen foreningen.

Svarslipp