Innkalling til styremøte, 20.03.1997

Sted: Eurosofts lokaler, Dronningen.

Saksliste:

8/97   Godkjenning av referat fra forrige møte.

4/97   Internasjonalt og nasjonalt samarbeide.

 • Landsmøtet
 • Kurs/Hospital 99
 • Samtykke
 • Internett
 • Prosedyrebanken
 • NKKN
 • Forhold til IT
 • Internasjonal og nordisk markering/kontaktvirksomhet
 • Vertskap for kommende konferanser
 • Samarbeid med industri, forskning og LFH

09/97   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 20.03.1997

Notat vedrørende Internett hjemmeside

Til avtalt styremøte 13.2.97 i Info-Rama i forbindelse med Hospital 97 sender Øystein Jensen følgende innspill:

Selvig Publishing tilbyr iht. vedlagte brev datert 7.1.97 oppsett av hjemmesider og drifting for en svært attraktiv pris. Øystein Jensen som redaktør for hjemmesiden har et konkret problem mht. oppdatering av siden MTF allerede har pga. Ståle Freyers permisjon fra HiS. Selvigs aktivitet blir svært omfattende og kjøres profesjonelt utenfor system i foreningen. Innsatsen bygger ikke lenger på godvilje og gratisarbeid, og kan lettere flytte hvis forhold i foreningen endrer seg.

Notat vedr. Internett hjemmeside

 

HMT – Internett tilknytning

Selvig Publishing A/S har i løpet av 1996 arbeidet aktivt med Internett, og alle forlagets publikasjoner ligger på nettet under adresse http://www.selvig.no.

Hjemmesiden for forlaget er lagt opp slik at man først kommer inn på side 1 hvor alle forlagets publikasjoner er illustrert. Ved å peke på det aktuelle tidsskrift kommer man inne på side 2 som gir generelle opplysninger om tidsskriftet samt forskjellige «trykknapper» hvor man kan gå videre til følgende sider:

 • «Mediaplan»
 • «Innholdsfortegnelse»
 • «HMT’s Innkjøpsregister»
 • «Diskusjonsside»

Det vil også være «trykknapper» for foreningene NSF, MTF, NFMF, FSTL og HLF.

HMT – Internett tilknytning

Referat fra styremøte i MTF, 25.01.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

1/95   Godkjenning av referat fra forrige møte.

2/95   Øvrige referatsaker.

4/95    Budsjett oppfølging. Tore sitt forslag til plassering av midler.

19/95   Internett.

20/96   Klinikkingeniør.

5/96   Samtykkeordningen.

23/96   Dataassistert opplæring av pleierpersonell i gass og elektrisk sikkerhet.

6/96  Årsmøtet på Røros.

7/65   MTF’s internasjonale profil.

8/96   Lederseminaret.

9/96   Neste møte.

10/96   Eventuelt.

Adresseliste for styret i MTF, 1996

Referat fra styremøte i MTF, 25.01.1996

 

Referat fra styremøte i MTF, 10.11.1995

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

17/95   Godkjenning av referat fra forrige møte.

18/95   Øvrige referatsaker.

4/95   Budsjett oppfølging.

3/95   Avlønning av kasserer.

10/95   Adresse MTF.

19/95   Internett.

20/95   Klinikkingeniør.

21/95   Teorikrav i samtykkeordningen.

22/95   MTFL98.

23/95   Dataassistert opplæring av pleierpersonell i gass- og elektrisk sikkerhet.

29/95   Neste møte på RH 25.1.96, kl. 10.00.

25/95   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 10.11.1995

 

Innkalling til styremøte, 9.11.1995

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

17/95   Godkjenning av referat fra forrige møte.

18/95  Øvrige referatsaker:

 • Styringsgruppen for NKKN
 • Gruppen for kvalitetssikring
 • Endagsseminaret sammen med LFH og HAF
 • Sirkulasjonssak vedr. sak 11/95, BBS-arbeidet
 • Hospital96
 • MFTL96

4/95, 3/95 og 10/95 er oppfølging av tidligere behandling/utsettelse:

4/95  Stryets budsjettoppfølging. Kasserer presenterer økonomisk status.

3/95   Avlønning av kasserer.

10/95   Adresse for MTF.

11/95   BBS-arbeidet ansees som lukket i.o.m. sirkulasjonsvedtaket som var enstemmig.

12/95   Kurs: BBS/Internett var utsatt.

Les resten av innholdet i:

Innkalling til styremøte, 09.11.1995

MTA-nett

Styret i MTF har behandlet saken om MTA-nett.

Følgende vedtak er fattet:

Styret er av den oppfatning at den mest hensiktsmessige plattform for elektronisk               post og informasjonsutveksling mellom medlemmene i MTF er Internett. På grunn               av de store kostnadene forbundet med å ha en ekstern «systemansvarlig» til et               slikt system, avsluttes denne saken med Kjetil Palmquist. Kjetil Palmquist                           tilgodesees med et beløp på kr 5000 som en kompensasjon for det arbeidet han                 frivillig og ut fra egen interesse har nedlagt.

AD. MTA-nett

 

Sirkulasjonssak for styret i MTF

Fra: Arne Rettedal

Sak 11/95: BBS-arbeidet

Forslag til vedtak:

 1. Styret er av den oppfatning at den mest hensiktsmessige plattform for elektronisk post og informasjonsutveksling mellom medlemmene i MTF er Internett. På grunn av de store kostnadene forbundet med å ha en ekstern systemansvarlig til et slikt system, avsluttes denne saken med Kjetil Palmquist.
 2. Styret ber i første omgang Høgskolen i Stavanger å opprette en enkel hjemmeside på WWW for MTF, slik at alle som etterhvert skaffer seg tilgang til Internett, kan finne basale opplysninger og e-post adresser for de øvrige medlemmer som er tilknyttet.
 3. MTF tar kontakt med NKKN og LFH for å gjøre dette kjent og med en anmodning om gjøre de aktuelle databasene tilgjengelig over Internett.

Sirkulasjonssak for styret i MTF