Bladet «Helsetjenesten»/»Medisinsk Teknikk», 1993

Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk is published by Selvig Publishing A/S. This trade journal covers a wide range of topics related to public health, such as health carem administration, economy, management and technique.

Les om:

 • Editorial programme for 1993
 • Spesification of targeted groups
 • Rates 1993
 • Buyers Guide
 • Technical specifications
 • Utgivelsesplan ’93
 • Målgruppespesifikation
 • Priser 1993
 • Tekniske data

i:

Helsetjenesten Medisinsk teknikk 1993

Avtale mellom SP og MTS

Pr. dags dato er inngått ny avtale mellom Selvig Publishing A/S (SP) og Medisinsk Teknisk Sammenslutning (MTS) om utgivelsen av tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk» (HMT), basert på avtale av 27/12-1990.

Fra 1/1-1991 har SP utgiveransvaret for tidsskriftet «Helsetjenesten/Medisinsk Teknikk».

Avtalen er gjensidig oppsigelig med 1 års varsel regnet fra 1. januar. Opphavsrettene blir fordelt som ovenfor angitt.

Hver av medlemsforeningene HAF, NFH og MTS, betaler en abonnementspris som fremgår av vedlegg til denne avtale.

Vedlegg

MTS består av foreningene:

 • NFBT – Norsk Forening for Biomedisinsk Teknikk
 • NFMS – Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk
 • FSTL – Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse
 • MTF – Medisinsk Teknisk Forening

Avtale mellom Selvig Publishing AS og MTS

 

Avtale mellom MTS og SP/AS, november 1990

Avtale mellom MTS og SP/AS om utgivelsen av tidsskriftet Helsetjeneste og Medisinsk Teknikk. I MTS er følgende foreninger med: NFBT, NFMS og MTF.

Fra 1/1 1991 overføres utgiveransvaret for MT til SP for en periode av 12 måneder- som en prøveordning.

Tidsskriftet skifter navn slik at det nye tidsskriftet fra 1/1-1991 får tittelen «Helsetjenesten & Medisinsk Teknikk» med undertittel «Helsefag – Teknikk – Ledelse».

Les resten av innholdet i:

Avtale mellom MTS og SP, november 1990

Sammendrag fra møte vedrørende Medisinsk Teknikk

Formålet med møtet var å gjennomgå en skisse til samarbeidsavtale mellom Selvig Publishing A/S og Medisinsk Teknisk Forening.

Vedrørende samarbeidsavtalen:

De andre foreningene (NFBT, FSTL og NFMS) har innvendinger mot at det fokuseres for mye på MTF i avtaleforslaget med Selvig. Istedenfor MTF er det forslag om at det benyttes «medisinsk teknisk sammenslutning» – MTS. I denne sammenheng menes det FSTL, NFBT og NFMS.

Les kommentarer vedrørende andre punkter i:

Sammendrag fra møte vedrørende Medisinsk Teknikk

Tidsskriftsamarbeid

Det blir sendt en oversikt over økonomien i et samarbeid om tidsskriftet Medisinsk Teknikk, samt en redegjørelse for noen hovedpunkter som eventuelt blir foreslått til en avtale om driften av tidsskriftet.

Forlagets vederlag vil beregnes ut fra de samme satser som finnes i avtalen med Norges allmennvitenskapelige forskingsråd. Vederlaget skal dekke alt arbeide, utstyr og ekspertene som belastes tidsskriftets budsjett.

En avtale bør definere ansvars- og arbeidsdelingen mellom MTF og Universitetsforlaget. Foreningen eier tidsskriftet, og har det økonomiske ansvaret.

Les oversikten over økonomien, Universitetsforlaget – Medisinsk Teknikk, i:

Tidsskriftsamarbeid

MT – redaksjon/samarbeid – fagredaktør

Det vises til et brev fra Øystein Jensen av 16. d.s., der han redegjorte for hvorfor han ikke kan ta på seg vervet som fagredaktør for tidsskriftet Medisinsk Teknikk.

Rune Fensli mener at det er synd, spesielt fordi Øystein Jensen med sine kontakter og faglige innsikt kunne gitt tidsskriftet er verdifullt og høyst tiltrengt bidrag.

Medisinsk Teknkk – Redaksjon – Fagredaktør

Referat fra styremøte, nr 2-88

Sted: Kristiansand.

Saksliste:

5/88   Referat fra styremøte nr 1-88.

6/88   Søknader om medlemskap.

7/88   Henvendelse ang. ansettelse.

8/88   Landsmøte -88.

9/88   Generalforsamling -88.

10/88   Regnskap.

11/88   Tidsskriftet Medisinsk Teknikk.

12/88   Kollektivt abonnement på Medisinsk Teknikk.

Saker til orientering:

MTF har tidligere tatt opp spørsmålet om et standard reparasjonsskjema med leverandørforeningen. Det ser nå ut til at leverandørforeningen er i ferd med å utarbeide et felles skjema for reparasjonshenvisning.

MTF – resultatregnskap for perioden 01.01.87 – 31.12.87.

Les innholdet av regnskapet i:

Referat fra styremøte nr 2-88

 

 

 

 

1 Samarbeid om tidsskriftsutgivelse

MTF inviterer til samarbeid om utgivelse av tidsskriftet «Medisinsk Teknikk» slik det har vært diskutert ved ulike anledninger siden MTF’s landsmøte i Bergen høsten 1986.

Forslag til retningslinjer for samarbeid:

 1. Tidsskriftet er organisert som en stiftelse med MTF som eier og med ansvarlig redaktør som disponert.
 2. Den forretningsmessige siden av tidsskriftet ledes av ansvarlig redaktør. Stiftelsen styre er MTF’s styre supplert med en representant fra hver av de to (største) samarbeidende foreninger.
 3. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør, fagredaktør, redaksjonssekretær og annonsesjef.

Les resten av innholdet i:

1 Samarbeid om tidsskriftutgivelse