Spørreskjema til medlemmene i MTF

Styret i MTF arbeider kontinuerlig med å øke fagets og medlemmers anseelse og innflytelse. I forhold til tidligere diskusjoner i foreningen om godkjenningsordninger og kompetanse, ble det oppdaget at MTF mangler opplysninger om foreningens medlemmer.

Styret i MTF ber sine medlemmer fylle ut spørreskjemaet etter beste evne.

Spørreskjema til medlemmene i MTF

Til styrets medlemmer i MTF

Til styrets medlemmer i MTF

Nå starter MTF opp med nye ark og fargestifter og håper alle medlemmer er klare til ny innsats i foreningen. Medlemmene skal ha fått tilsendt kopi av brev fra Elektrisitetstilsynet vedrørende ET-autorisasjon. Nå får alle medlemmene kopi av høring vedrørende kvalitetssikring om skader, uhell og klager i helsetjenesten.

 Et brev til styrets medlemmer i MTF

Medlemmer i NFBT

Styret som har valgt i Kristiansand siste vår, fikk et klart hovedoppdrag: Undersøke om muligheten for en sammenslåing med MTF. Forholdet til Strålefysikerne, NFMS, skulle også utredes med sikte på en fremtidig fellesorganisasjon.

Sammen med MTF har en utarbeidet et foreløpig utkast til vedtekter for en ny organisasjon – MTF.

Det er meningen at den praktiske siden av sammenslåingen skal foregå etter en kontraktlignende avtale.

Medlemmer i Norsk Forening for bio-medisinsk forening

Ang. forvaltning og kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr

MTF har som kjent nylig avholdt sitt landsmøte i Bergen. På dette møtet kom det frem informasjon om arbeider som pågår i relasjon til forvaltning og kvalitetssikring av medisinsk teknisk utstyr.

Foreningens medlemmer vil ventelig stå sentralt når systemer skal iverksettes ved de enkelte sykehus. Det vil være naturlig at MTF deltar i et nærmere samarbeid når slike systemer skal utarbeides.

Ang. forvaltning og kvalitetssikring av MTU

Forslag til endring av vedtekter for MTF

§ 4 Medlemskap:

Endringsforslag:

  1. Medlemskap i foreningen er personlig.
  2. Medlemmer kan være personer som arbeider innen fagområdet medisinsk teknikk og som er ansatt ved:
  • norske helseinstitusjoner;
  • norske forskningsinstitusjoner og universitet;
  • norske produksjon- og leverandørfirma av MTU

§ 5 Stemmerett:

Alle medlemmer unntatt firmarepresentanter har stemmerett ved medlemsmøter og generalforsamling. Firmarepresentanter har tale- og forslagsrett. Hvert medlem har 1 stemme.

Forslag til endring av vedtekter for MTF

Medisinsk tekniske tjenester ved somatiske sykehus

MTF er kjent med at Sosialdepartementet arbeider med planer for bl.a. å endre kontrollrutiner for medisinsk teknisk utstyr ved sykehusene og opprette nye koordinerende organer for systematisering av de erfaringer man allerede har og i fremtiden vil få fra uhell og ulykker ved bruk av eller feil på medisinsk teknisk utstyr.

Medlemmer i MTF har betydelig kompetanse og lang erfaring innen områdene kontroll og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr. MTF tillater seg derfor å be Departementet om å få nye forslag til forskrifter oversendt til gjennomsyn og uttalelse så snart disse er ferdig utarbeidet.

MTT ved somatiske sykehus

Styresak 37/84: Søknader om medlemskap

17 søknader om medlemskap ble sendt i sirkulasjon til styrets medlemmer 17. september med retur til sekretæren 4.november.

Øystein Bitnes, Oddvar Høsfloth, Arne Fjelltun, Lars Frugård, Arve Jakobsen, Svein-Olaf Simonsen, Harald Johansen, Kyrre Hagen, Magne T. Remme, Sverre Grimnes, Gunnar Bækken ble godkjent uten innvendinger.

Jan E.Hansen, Morten Solberg og Stein Aver ble godkjent på tross av Risbergs forbehold om offentlig godkjenning da de øvrige styremedlemmer var uenige i dette forbehold.

Jon Skilnand, Gambro A/S kunne ikke godkjennes som medlem.

Etter søknad om medlemskap fra Finn Hokholt, Statens institutt for folkehelse, har det blandt styrets medlemmer oppstått uenighet om tolkningen av foreningens vedtekter, §4. Er SIFF en helseinstitusjon? Hva med lignende organisasjoner?

Det bes om kommentarer fra samtlige av styrets medlemmer. Denne sak bør behandles på neste styremøte.

Styresak 1984 – søknader om medlemskap