2 Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr

Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr, Kvalitetssikring, Tilsyn og Meldetjeneste, juli 1992.  v/ Medisinsk Teknisk Forening, MTF, og Norsk forening for bio-medisinsk, NFBT.

Både MTF og NFBT er glad for å bli bedt om å uttale seg om den foreliggende rapporten «utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe». Det vil være kjent at det mellom MTF og NFBT pågår forhandlinger om sammenslåing, og at en regner med å være en forening tidlig i 1993. MTF og NFBT har derfor valgt å gi en felles uttalelse til rapporten.

De enkelte kommentarene er satt opp punktvis.

2 Kommentarer til Rapport om Medisinsk Utstyr

Brev til Strålefysikerne

Det er kommet til at navnet Med. Tekn. For. er ganske godt og innarbeidet, men det er foreløpig fullt mulig å gjøre som svenskene og kalle det…. for  med. teknikk og fysikk. NFBT kommer sannsynligvis til å klubbe oppløsning med tilslutning til den nye paraplyorganisasjonen på generalforsamling.

Vedlagt er kopi av svaret fra Sosialdepartementet på henvendelsen i november, samt suste versjon av forslaget til statutter for paraplyorganisasjonene som MTF og NFBT har jobbet med.

Det finnes ikke vedlagt kopi av svaret, derfor er det umulig å referere til dette.

Et brev til Strålefysikerne

 

Utkast til vedtekter, 1991

Medisinsk Teknisk Forening og Norsk forening for Medisinsk Strålingsfysikk

Det vises til det utkast Ståle Lybekk har laget og samtaler om en paraplyorganisasjon for medisinsk teknikk i Norge.  Hva den enkelte opprinnelig forening velger å legge i uttrykket paraply- vil være motivert av det behov gruppen har for markering, særlig ovenfor internasjonale kontakter. Det oppstår et spørsmål om det bør tas sikte på å være «en forening». Det er intensjonene til NFBT. Hvor rask dannelsen skal være, er et spørsmål som må tas opp etter hvert. Alle aspektene må også diskuteres på de respektive foreningenes generalforsamlinger.

Les innholdet av vedtekter i:

Vedtekter 1991

Brev til Sosialdepartement

De tre foreningene som samler det medisinsk tekniske personalet og interessert medisinsk personell i Norge, MTF, NFBT og NFMS har i lengre tid hatt samtaler på styreplan og orienterende møter med sine medlemmer med sikte på et tettere samarbeid og mulig sammenslåing.

Et av de problemene som de foreningene alltid har slitt med, er adressering under skiftende styresammensetninger. En vil derfor gjennom denne kontakten rette en forespørsel til Sosialdepartementet om det er mulig å innlede diskusjoner som eventuelt tar sikte på å komme til en enighet som kunne innebære at et egnet kontor under departementet, f.eks. opprådde som  foreningenes «postkasse» for internasjonale kontakter.

Et brev til Sosialdepartement

 

Samarbeide/sammenslutning av MTF, NFBT og NFMS

NFBT foreslo at foreningene ble slått sammen for felles innsats. Senere kom NFMS med forslag om paraplyorganisasjon, da NFMS ikke syntes tiden var inne til en fullstendig sammenslåing (vedtatt på årsmøtet i november 1990).

Før sammenslåing av disse foreningene må det arbeides frem et konkret forslag, forslag til vedtekter.

 1. Navn og rettslig stilling
 2. Formål
 3. Organisasjon
 4. Medlemskap
 5. Stemmerett
 6. Styre
 7. Valgkomité
 8. Generalforsamling
 9. Landsmøte
 10. Medlemsmøter
 11. Vedtektsendringer
 12. Oppløsning

Det vedlegges Referat fra MTF’s styremøte i Oslo den 26.08.1991.

Les innholdet i:

Samarbeide, sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS

 

Tillitsvalgte i Norsk Forening for biomedisinsk teknikk

Det er vedlagt en liste over alle tillitsvalgte i Norsk Forening for biomedisinsk teknikk, samt en kopi av referat fra generalforsamling i Kristiansand, 21. april 1991.

 1. Innkallingen ble godkjent. Øystein Jensen ble valgt til møteleder og Arne Rettedal ble valgt il referent.
 2. Årsberetning ble godkjent.
 3. Regnskap og revisors beretning ble framlagt. Regnskapet ble godkjent.
 4. Budsjettet for 1991 ble framlagt.
 5. Valg. Det kom ingen benkeforslag, og styret ble enstemmig valgt.
 6. Fastsettelse av årskontingent.
 7. Tidsskriftsamarbeid
 8. Sammenslutning av NFBT, MTF og NFMS.
 9. Eventuelt

Tillitsvalgte i Norsk Forening for biomedisinsk teknikk

 

 

 

Landsmøte 1991. MTF og NFBT

Landsmøte for MTF og NFBT vil bli avholdt i Kristiansand. Kurset i Anatomi Fysiologi har tatt en pause og det bil hovedsaklig dreie seg om lasere i år. Det vil også bli avholdt endel foredrag vedrørende bygging av det nye sentralsykehuset i Kristiansand.

21 April vil det bli avholdt generalforsamling for MTF
22 April vil emne være Nytt Sentralsykehus i Vest Agder
23 og 24 April vil emne være Laserteknikk

Det vil i forbindelse med landsmøte også avholdes en utstilling av medisinsk utstyr.

Parallelt med foredragene 22 april vil det bli mulighet for omvisning på det nye sykehuset for mindre grupper.

Som påmelding gjelder innbetalt kursavgift og vedlagte påmeldingsblankett.

Les kursprogram til MTF/NFBT landsmøte 1991 i:

Landsmøte 1991

 

Forslag om paraplyorganisasjon

Med henvisning til NFBT’s forslag sammenslåing av MTF, NFBT og NFMS vil NFMS foreslå en annen organisasjonsform. Etter NFMS’s mening vil det beste være en paraplyorganisasjon tilsvarende det som finnes på det internasjonale plan.

Der er IUPESM en paraply over IFBME og IOMP og koordinerer felles kongresser i ulike deler av verden.

Foreningsidentiteten og foreningsinteressen vil bli beholdt som idag, samtidig som medlemmene vil kunne føle at de står i en større sammenheng.

Vedlagt er en samarbeidsavtale om paraplyorganisasjon.

Forslag om paraplyorganisasjon over MTF, NFBT og NFMS

Sammendrag fra møte vedrørende Medisinsk Teknikk

Formålet med møtet var å gjennomgå en skisse til samarbeidsavtale mellom Selvig Publishing A/S og Medisinsk Teknisk Forening.

Vedrørende samarbeidsavtalen:

De andre foreningene (NFBT, FSTL og NFMS) har innvendinger mot at det fokuseres for mye på MTF i avtaleforslaget med Selvig. Istedenfor MTF er det forslag om at det benyttes «medisinsk teknisk sammenslutning» – MTS. I denne sammenheng menes det FSTL, NFBT og NFMS.

Les kommentarer vedrørende andre punkter i:

Sammendrag fra møte vedrørende Medisinsk Teknikk